กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว
Asset Plus Long-Term Equity Fund( ASP-LTF )

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว (ASP-LTF) เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากเงินลงทุน เหมาะสำหรับผู้มีรายได้ประเภทบุคคลธรรมดาที่ต้องการลงทุนในตลาดหุ้น โดยจะต้องลงทุนในแต่ละครั้งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 7 ปี ซึ่งหากลงทุนตามเงื่อนไขจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการนำเงินลงทุนไปหักลดหย่อนภาษี แต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้ ทำให้มีเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากจำนวนเงินภาษีที่จ่ายน้อยลง

รายละเอียดเงินลงทุน รายไตรมาส
 
   
  ระดับความเสี่ยง 6 ( เสี่ยงสูง )
  การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
  ขนาดกองทุน 5,000 ล้านบาท
  อายุโครงการ ไม่กำหนด
  ประเภท กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา
  วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
  • โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะยาว ของนักลงทุนทั่งไป ที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่ดี ที่กองทุนจะได้รับจากเงินปันผล หรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารทุน
  • ลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
  นโยบายการจ่ายเงินปันผล โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 1 ครั้ง โดยการจ่ายเงินปันผลของกองทุนจะจ่ายได้เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดปีบัญชีที่มีการจ่ายปันผลนั้น
  วันทำการขายหน่วยลงทุน
  วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
  • ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15.30 น.
  • สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและตัวแทน
  วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  วิธีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
  • บริษัทจัดการเปิดให้สั่งขายคืนได้ทุกวันทำการสำหรับลูกค้าที่ลงทุนครบเงื่อนไข ส่วนผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 7 ปีปฏิทินสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันที่ 2-16 ของเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนถึงเวลา 12.00 น. กรณีวันดังกล่าววันใดตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป
  • สั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและตัวแทน
  วันที่ชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืน
  มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก 5,000 บาท
  มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป 5,000 บาท
  มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กำหนด
  มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
  ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
  ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
  ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Transaction Fee) เมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ไม่มี
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.12% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
  นายทะเบียน บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  ตัวแทน
    ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ.แอสเซท พลัส แต่งตั้ง
  ข้อมูลเพิ่มเติมกองทุนหลัก -
 
 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 02-672-1180 Customer Care 02-672-1111