กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท
Asset Plus Nippon Growth Fund( ASP-NGF )

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP-NGF) มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nippon Growth Fund ซึ่งบริหารและจัดการโดย BBBSA Strategic Management Limited กองทุนเดียว ซึ่งกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนที่จดทะเบียนในเกิร์นซี่ ที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น
 
   
  ระดับความเสี่ยง 6 ( เสี่ยงสูง )
  การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
  ขนาดกองทุน 1,471.50 ล้านบาท
  อายุโครงการ ไม่กำหนด
  ประเภท กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
 • เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับนักลงทุนทั่วไปที่ต้องการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ และมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้
 • 1. เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nippon Growth Fund ซึ่งบริหารและจัดการโดย BBBSA Strategic Management Limited เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และไม่เกิน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ เมื่อรวมกันทุกกองทุนไม่เกินวงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จัดสรรให้ โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนที่จดทะเบียนในเกิร์นซี ซึ่งมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น โดยจะลงทุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผู้ออกมีการทำธุรกิจในญี่ปุ่น และเป็นกองทุน ที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือในประเทศที่มีตลาดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญของกองทุน Nippon Growth Fund ไว้ในหนังสือชี้ชวน เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร กองทุนสามารถทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured note)
 • 2. เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดให้มีการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี้ย หรือความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์แต่ละขณะ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด
 • 3. กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Nippon Growth Fund LTDไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน โดยกองทุนจะดำรงอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล
  วันทำการขายหน่วยลงทุน
  วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
  ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ 8.30-15.30 น.หากตรงกับวันหยุดของบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยกำหนดให้ส่งคำสั่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าภายในวันอังคาร หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนหน้า
 • สั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการและตัวแทน
  วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  วิธีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
  ทุกวันพฤหัสบดี หากตรงกับวันหยุดของบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศจะเลื่อนเป็นวันทําการถัดไป ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ภายในวันอังคาร หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทําการก่อนหน้า
 • สั่งขายคืนผ่านบริษัทจัดการและตัวแทน
  วันที่ชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่สั่งขายหน่วยลงทุน
  มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก 10,000 บาท
  มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป 10,000 บาท
  มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กำหนด
  มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ 10,000 บาท หรือ 1,000 หน่วย
  ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
  ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
  ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Transaction Fee) เมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ไม่มี
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.15% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นายทะเบียน บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  ตัวแทน
  ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ.แอสเซท พลัส แต่งตั้ง
  ข้อมูลเพิ่มเติมกองทุนหลัก -
 
 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 80 Call center 02-672-1111