กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500
Asset Plus S&P 500 Fund( ASP-S&P500 )

เป็นกองทุนต่างประเทศประเภท Feeder Fund ที่ลงทุนในกองทุน SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ซึ่งบริหารและจัดการโดย State Street Global Advisors ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ทั้งนี้ กองทุนทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
 
   
  ระดับความเสี่ยง 6 ( เสี่ยงสูง )
  การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
  ขนาดกองทุน 1,000 ล้านบาท
  อายุโครงการ ไม่กำหนด
  ประเภท กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
 • เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับนักลงทุนทั่วไปที่ต้องการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ และมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้
 • กองทุนรวมหน่วยลงทุน ที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว
 • 1. เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ประเภทกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งบริหารและจัดการโดย State Street Global Advisors ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE Arca) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500
  เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในเงินฝากระยะสั้น หรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด (near cash) ในต่างประเทศ ที่สถาบันการเงินในประเทศที่กองทุนได้ลงทุน เป็นผู้ออก เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศเป็นหลักไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสินทรัพย์สภาพคล่อง เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ในประเทศ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เพื่อสำรองไว้สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน รอการลงทุน หรือเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน กองทุนสามารถทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามที่คณะ กรรม การ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)
 • 2. เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดให้มีการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์แต่ละขณะ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด
 • 3. กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน SPDR S&P500 ETF (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน โดยกองทุนจะดำรงอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
 • 4. บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและ/หรือการเมือง หรือในกรณีที่ไม่สามารถสรรหากองทุนรวมต่างประเทศที่เหมาะสมได้
 • 5. ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนใน SPDR Trust (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสม เช่น ภาวะที่ตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ หรือ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบซึ่งมีผลกระทบต่อการลงทุน ทำให้อาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่ระบุไว้ข้างต้นได้ บริษัทจัดการจะรายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ต่อสำนักงาน
  ทั้งนี้ ในช่วงรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ/หรือในช่วงระยะเวลาก่อนเลิกโครงการ และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนสั่งซื้อหรือรอชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ซึ่งกองทุนอาจจำเป็นต้องชะลอการลงทุนในต่างประเทศชั่วคราว ทำให้อาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่ระบุไว้ข้างต้นได้
  นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล
  วันทำการขายหน่วยลงทุน
  วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
 • ทุกวันทำการที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.
 • สั่งซื้อผ่านบริษัทผ่านบริษัทจัดการและตัวแทน
  วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  วิธีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
 • ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนต่างประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.
 • สั่งขายคืนผ่านบริษัทผ่านบริษัทจัดการและตัวแทน
  วันที่ชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน
  มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก 5,012.50 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการขาย 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
  มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป 5,012.50 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการขาย 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
  มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กำหนด
  มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
  ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
  ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
  ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Transaction Fee) เมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ไม่มี
  ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.00%*
  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07%*
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.50%*
  ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นายทะเบียน บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
  ตัวแทน
  ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ.แอสเซท พลัส แต่งตั้ง
  หมายเหตุค่าธรรมเนียม: * ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
  ข้อมูลเพิ่มเติมกองทุนหลัก SPDR S&P500 ETF Fund - https://www.spdrs.com/product/fund.seam?ticker=SPY
ข้อมูล S&P500 Index - http://finance.yahoo.com
 
 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 80 Call center 02-672-1111