ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 25/10/59
 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 25/10/59 16.0747
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 25/10/59 10.0509
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-STRATEGIC 25/10/59 8.4168
ASP-S&P500 25/10/59 24.1416
ASP-HSI 25/10/59 13.6408
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 25/10/59 25.1310
ASP-FRF 25/10/59 14.1597
ASP-MRF 25/10/59 24.2991
ASP-GLTF 25/10/59 22.2435
ASP-LTF 25/10/59 16.1038
 
  Weekly Strategic Allocation
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 02-672-1180 Customer Care 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index