ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 27/06/59
 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 27/06/59 16.0025
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 27/06/59 9.7800
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 27/06/59 11.7531
ASP-STRATEGIC 24/06/59 7.5964
ASP-S&P500 24/06/59 22.8929
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 27/06/59 24.5221
ASP-FRF 27/06/59 14.1171
ASP-MRF 27/06/59 23.6309
ASP-GLTF 27/06/59 21.6445
ASP-LTF 27/06/59 15.6641
 
  Bi-Weekly Market Commentary
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 02-672-1180 Customer Care 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index