ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 29/07/59
 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 29/07/59 16.0215
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 29/07/59 10.4957
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 29/07/59 12.6147
ASP-STRATEGIC 28/07/59 8.0881
ASP-S&P500 28/07/59 24.3827
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 29/07/59 26.2479
ASP-FRF 29/07/59 14.1230
ASP-MRF 29/07/59 25.3204
ASP-GLTF 29/07/59 23.2388
ASP-LTF 29/07/59 16.8201
 
  Bi-Weekly Market Commentary
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 02-672-1180 Customer Care 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index