ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 23/09/59
 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 23/09/59 16.0555
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 23/09/59 10.1120
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-STRATEGIC 23/09/59 8.4049
ASP-S&P500 23/09/59 24.3797
ASP-HSI 23/09/59 13.6976
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 23/09/59 25.2861
ASP-FRF 23/09/59 14.1360
ASP-MRF 23/09/59 24.3939
ASP-GLTF 23/09/59 22.3869
ASP-LTF 23/09/59 16.2031
 
  Weekly Strategic Allocation
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 02-672-1180 Customer Care 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index