ข่าวใหม่   มูลค่าหน่วยลงทุน - 27/05/59
 
กองทุน
วันที่
บาท
 
กองทุนตราสารหนี้
ASP 27/05/59 15.9815
กองทุนผสม/ตราสารทุน
ASP-GDF 27/05/59 9.7425
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
ASP-HSI 27/05/59 11.7786
ASP-STRATEGIC 26/05/59 8.1296
ASP-S&P500 26/05/59 23.5498
กองทุน RMF/LTF
ASP-ERF 27/05/59 24.4270
ASP-FRF 27/05/59 14.0814
ASP-MRF 27/05/59 23.5206
ASP-GLTF 27/05/59 21.5590
ASP-LTF 27/05/59 15.6027 
  Bi-Weekly Market Commentary
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4470, 02-672-1180 Customer Care 02-672-1111

 

ข้อมูลราคาน้ำมัน ข้อมูลราคาทองคำ ข้อมูลดัชนี S&P500 ข้อมูลดัชนี Hang Seng SET50 Index