เปิดตัวเว็บไซต์ Asset fund กับระบบใหม่ล่าสุด

เมื่อแน่ใจที่จะเลือกลงทุนในกองทุน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนสำหรับการเตรียมตัว และเพิ่มความพร้อมที่จะเป็นนักลงทุนผู้รอบรู้ ซึ่งถือเ็ป็นวิชาป้องกันตัวที่สำคัญ