คำเตือน

1.

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

2.

กรณีของกองทุนรวมเปิด หากปรากฏว่ามีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

3.

กรณีของกองทุนรวมเปิดที่ต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ในกรณีที่กองทุนเปิดไม่สามารถดำรงสินทรัพย์ สภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้

4.

กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการกองทุนรวม ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือ ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

5.

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

6.

กรณีของกองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (specific fund) จะมีความเสี่ยงมากกว่าในเรื่องของการกระจุกตัวของการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

7.

กรณีที่กองทุนรวมประสงค์จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนจากสัญญาดังกล่าว

7.1

จะมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป

7.2

ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การ ลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง

8.

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้แนะนำการลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

9.

ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

10.

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)

11.

เฉพาะกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

11.1

ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน (เฉพาะกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว)

11.2

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้เข้าใจ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือภาษีที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน อนึ่ง ในการนำค่าซื้อหน่วยลงทุนไปขอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องนำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ออกโดยบริษัทจัดการไปยื่นพร้อมกับการยื่นแบบ ภงด. 90 หรือ ภงด. 91 แล้วแต่กรณี

12.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

13.

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

14.

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

15.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด

16.

บริษัทและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี ที่เกิดขึ้นกับข้อมูล หรือระบบสื่อสารของผู้เข้าเยี่ยมชม หรือผู้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้

17.

บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

18.

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ www.assetfund.co.th

ยอมรับ