กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือ9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-TFIXED 6M9)

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดังนั้น หากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  4
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนรวมตราสารหนี้ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  12 พฤษภาคม 2564
 • อายุโครงการ
  ประมาณ 6เดือน (แต่ไม่ต่ำกว่ํา 5เดือน และ ไม่เกิน 7เดือน)นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
 • ขนาดกองทุน
  500 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  132,405,856.05 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  ลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ และลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายเงินปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก
  Business Risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  เสนอขายครั้งเดียวในช่วง IPO ระหว่างวันที่ 5 - 11 พ.ค. 2564
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  5,000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  5,000 บาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายเพียงครั้งเดียว ณ วันครบอายุโครงการ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งจำานวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.00% ต่อปี  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.50% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  132,405,856.05 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  10.0383 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-0.66

Fixed Deposit

24.93

Fixed Deposit

Doha Bank QPSC

Rating

FITCH (Issuer): A

(%)NAV

24.93

รวม

24.93

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

0.45

ตราสารหนี้เอกชน

75.22

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): A-

(%)NAV

22.61

ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB

(%)NAV

22.51

MAYBANK KIMENG SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.

Rating

TRIS (Issuer): AA

(%)NAV

15.08

S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB-

(%)NAV

15.02

รวม

75.22

อื่นๆ

0.06

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  3 เดือน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (12/05/2021)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.34 0.39
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 2.80 2.57

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือ9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
(Thai Only)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer