กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 (ASP2)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  4
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ที่มีการกระจายลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  23 กันยายน 2548
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนด
 • ขนาดกองทุน
  3,000 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  21,789,943.08 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และ/หรือเงินฝาก โดยอาจทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยง
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก
  Market risk, Liquidity risk, Credit risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  5,000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  5,000 บาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  ทุกรอบ 16 วัน นับจากวันซื้อคืนก่อนหน้าตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนถึงเวลา 12.00 น.
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  500 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.80% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายทะเบียน ร้อยละ 0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  21,789,943.08 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  14.0485 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

2.80

Fixed Deposit

23.22

Fixed Deposit

SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

23.22

รวม

23.22

ตราสารหนี้รัฐบาล

9.15

ตราสารหนี้เอกชน

65.11

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): A-

(%)NAV

23.26

TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

9.27

SIAM COMMERCIAL BANK PLC.

Rating

Fitch(t) (Issuer): F1+(tha)

(%)NAV

9.25

AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): A-

(%)NAV

9.22

CENTRAL PATTANA PLC.

Rating

TRIS (Issuer): AA

(%)NAV

4.72

รวม

55.72

อื่นๆ

-0.28

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.73 1.56 2.58 2.83 2.58 3.04 2.55 1.59 2.01 1.30
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -0.88 4.13 4.06 2.90 2.33 5.51 3.24 1.56 3.40 1.29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.96 0.18 0.12 0.13 0.29 0.23 0.23 0.14 0.10 0.07
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 1.93 1.34 1.23 1.09 1.59 0.92 1.17 1.48 0.74 1.08
Information Ratio 0.96 -1.90 -1.23 -0.07 0.18 -3.13 -0.64 0.02 -1.95 0.01
* ค่าเฉลี่ยระหว่าง ThaiBMA Government Bond Index (50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี
สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/09/2005)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 1.44 0.38 0.93 1.63 1.68 1.89 2.17 2.44
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 8.26 3.48 7.34 9.61 3.71 3.78 3.74 3.92
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.13 0.20 0.16 0.12 0.11 0.17 0.18 0.40
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 1.75 2.59 2.08 1.63 1.27 1.29 1.26 1.59
Information Ratio -4.81 -5.24 -6.57 -5.04 -1.64 -1.53 -1.30 -1.02
* ค่าเฉลี่ยระหว่าง ThaiBMA Government Bond Index (50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี
สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -7.98
Tracking Error(%) 1.58

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer