กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3 (ASP-AITF3Y3)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  4
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนผสม
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  18 พฤษภาคม 2559
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ หรือเลิกกองทุนหากปรากฎเหตุตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี 1.ในกรณีที่ ณ วันครบกำหนดอายุในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)กองทุนได้รับเงินลงทุนคืนเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด หรือ 2.หลังจากครบกำหนดการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)และหากมีวันใดมูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการก่อนหน้ามีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย
 • ขนาดกองทุน
  2,000 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  911,783,108.25 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  อ่านนโยบายการลงทุนเพิ่มเตืม
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  0-2672-1111
 • โทรสาร
  0-2672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  เสนอขายครั้งเดียว(IPO) ระหว่างวันที่ 16 ถึง 20 กรกฎาคม 2561
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  1,000,0000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  ไม่กำหนด
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน ในช่วง 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะยังไม่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หลังช่วง 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน “ทุกวันทำการซื้อขาย” ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนได้รับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี 1.ในกรณีที่ ณ วันครบกำหนดอายุในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนได้รับเงินลงทุนคืนเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด หรือ 2.หลังจากครบกำหนดการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) และหากเกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการก่อนหน้ามีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนเมื่อคำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่า 10.60 บาทต่อหน่วย
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่มี  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  911,783,108.25 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  11.2176 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

0.06

ตราสารหนี้รัฐบาล

1.31

ตราสารหนี้เอกชน

98.67

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

GRAND ASSET DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BB+

(%)NAV

22.06

MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BB+

(%)NAV

22.04

MIDA LEASING PUBLIC CO.,LTD

Rating

TRIS (Issuer): BBB-

(%)NAV

18.72

WHA COPERRATION PCL.

Rating

TRIS (Issuer): A-

(%)NAV

16.56

CHONBURI CONDRETE PRODUCT PCL.

Rating

TRIS (Issuer): BB+

(%)NAV

16.53

รวม

95.91

อื่นๆ

-0.04

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2016 2017 2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 2.39 4.34 3.92
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 2.66 4.31 4.31
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.72 0.34 0.23
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 0.17 0.17 0.17
Information Ratio -0.61 0.08 -2.37
* ThaiBMA Government Bond Index + ส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ ณ วันที่ลงทุน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (18/05/2016)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 1.04 1.04 2.07 3.94 4.09
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 1.06 1.06 2.13 4.31 4.33
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.16 0.16 0.19 0.19 0.42
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 0.15 0.15 0.16 0.17 0.17
Information Ratio -1.22 -1.22 -1.25 -3.76 -0.60
* ThaiBMA Government Bond Index + ส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ ณ วันที่ลงทุน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Error(%) 0.10
Tracking Difference(%) -0.37

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Load thai disclaimer