กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น (ASP-GAF)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น (ASP-GAF) มีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ทุกภูมิภาคทั่วโลก ลงทุนในกองทุนหลัก BlackRock Global Allocation Fund ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  6
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  19 ตุลาคม 2548
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนด
 • ขนาดกองทุน
  ไม่เกิน 410 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  12,473,211.95 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  ลงทุนไม่น้อยกว่า 80% ในหน่วยลงทุนของกองทุน BlackRock Global Allocation Fund
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายเงินปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก
  Foreign Exchange Risk, Market risk, Credit risk, Liquidity risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 15:30 น.
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  5,000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  5,000 บาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึงเวลา 13:30 น.
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.00% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.15% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  12,473,211.95 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  10.5024 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

8.82

หน่วยลงทุน

91.15

หน่วยลงทุน

BGF-GAF

Rating

(%)NAV

91.15

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

91.15

Derivatives

0.53

อื่นๆ

-0.50

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -10.97 -2.90 8.36 14.12 1.17 -2.23 1.84 9.78 -10.12 10.86
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -0.23 6.30 6.92 22.45 5.09 8.79 5.15 5.33 -5.11 9.62
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 16.65 13.70 8.08 7.40 6.59 8.72 8.79 4.18 8.16 5.54
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 9.69 12.88 7.25 7.63 5.99 8.37 7.40 4.26 7.45 6.42
Information Ratio -0.55 -0.63 0.18 -0.95 -0.58 -1.33 -0.40 1.04 -0.57 0.22
* 36% S&P 500 Composite + 24% FTSE World (ex-US) + 24% Merrill Lynch US Treasury current 5 year + 16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (19/10/2005)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 10.86 4.06 3.81 10.86 3.05 1.73 1.66 0.35
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 9.62 2.94 3.44 9.62 3.11 4.63 6.23 4.27
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 5.54 5.02 5.39 5.54 6.21 7.32 9.45 14.54
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 6.42 5.17 6.26 6.42 6.19 6.92 8.03 10.02
Information Ratio 0.22 1.19 0.14 0.22 -0.01 -0.40 -0.45 -0.23
* 36% S&P 500 Composite + 24% FTSE World (ex-US) + 24% Merrill Lynch US Treasury current 5 year + 16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) 1.23
Tracking Error(%) 5.55

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer