กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  5
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนรวมผสม ที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  14 พฤศจิกายน 2556
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนด
 • ขนาดกองทุน
  2,000 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  79,315,324.06 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หลักทรัพย์ และหรือ ทรัพย์สินในต่างประเทศในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่าย
 • ความเสี่ยงหลัก
  Market, Exchange rate, Repatriation, Business, Credit, Liquidity, Leverage risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  5,000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  5,000 บาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนปรับเพิ่มขึ้นทุก ๆ 0.50 บาท จากมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งต้น 10.00 บาท เช่น เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนผ่านจุดที่มีมูลค่าเท่ากับ 10.50 บาท, 11.00 บาท, 11.50 บาท,12.00 บาท,....
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจเก็บค่าธรรมเนี่ยมจากผู้สั่งซื้อแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25%)  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุนกรณีที่ถือครองน้อยกว่า 3 เดือน โดยนำเข้ากองทุน (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25%)  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเช่นเดียวกับการคิดต่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย  
การโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00%*  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.15% ต่อปี*
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี*
*ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  79,315,324.06 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  8.7235 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

6.15

ตราสารทุน

52.28

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

INFORMATION TECHNOLOGY

15.03

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9.47

พาณิชย์

7.51

DISCRETIONARY

4.29

ประกันภัยและประกันชีวิต

4.28

รวม

40.58

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

  ธ.ค. 60 พ.ย. 60 +/-
ALIBABA GROUP HOLDING LTD. 9.29 9.52 -0.23
TENCENT HOLDINGS LIMITED CMN 7.36 7.21 0.15
FACEBOOK INC. 5.18 5.19 -0.01
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD. 4.41 4.17 0.24
CHINA GALAXY SECURITIES 2.77 2.94 -0.17
รวม/เปลี่ยนแปลง 29.01 29.03 -0.02

หน่วยลงทุน

41.99

หน่วยลงทุน

ACWI US

Rating

(%)NAV

11.57

SKYY US

Rating

(%)NAV

9.97

XLK US

Rating

(%)NAV

6.46

XLV US

Rating

(%)NAV

5.87

AIQ US

Rating

(%)NAV

5.10

รวม

38.97

Derivatives

-0.15

อื่นๆ

-0.27

รวม

100.00

Currency Breakdown ค่าเงินเทียบเท่าไทยบาท

  ธ.ค. 60 พ.ย. 60 % change % NAV
USD 32.57 32.65 -0.25 73.78
HKD 4.17 4.18 -0.24 25.49
THB 1.00 1.00 0.00 0.05
EUR 39.04 38.63 1.05 0.01
JPY 0.29 0.29 0.00 0.00
ที่มา : อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ธปท.

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 2.88 -2.46 -6.00 -12.57 16.56 -20.23
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 5.07 4.02 7.24 4.58 5.16 -5.31
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 7.22 11.26 14.43 13.07 8.75 18.00
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 6.11 5.16 7.27 6.57 3.90 6.09
Information Ratio -4.50 -0.68 -1.09 -1.70 1.52 -1.02
* 50% MSCI All Country World Total Return Index + 50% JPM Global Aggregate Bond Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (14/11/2013)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 13.83 -2.51 -0.28 -3.09 1.43 -2.26 -2.29
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 5.60 0.41 0.54 -0.29 1.85 3.74 4.42
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 15.12 15.71 14.75 18.57 14.09 14.10 13.60
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 6.00 6.26 6.03 6.74 5.36 6.06 5.93
Information Ratio 0.96 -0.89 -0.14 -0.20 -0.04 -0.52 -0.61
* 50% MSCI All Country World Total Return Index + 50% JPM Global Aggregate Bond Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -2.80
Tracking Error(%) 14.18

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer