กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ (ASP)

ลงทุนอุ่นใจผ่านตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงและมีความมั่นคงเป็นหลัก

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  4
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  13 พฤศจิกายน 2547
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนด
 • ขนาดกองทุน
  5,000 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  600,626,717.51 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีความมั่นคงเป็นหลัก
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก
  Market risk, Liquidity risk, Credit risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  100 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  100 บาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.00 น. ทุกวันทำการ
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.80% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  600,626,717.51 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  17.4175 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

0.18

ตราสารหนี้รัฐบาล

45.45

ตราสารหนี้รัฐบาล

BANK OF THAILAND

Rating

TRIS (Issuer): AAA

(%)NAV

45.45

รวม

45.45

ตราสารหนี้เอกชน

54.45

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

8.29

SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

4.94

Muangthai Capital Public Company Limited

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

4.84

JMT Network Services Public Company Limited

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

4.17

BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

4.16

รวม

26.40

อื่นๆ

-0.08

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 1.31 0.34 0.43 0.70 1.44 1.18 1.31 1.44 1.81 2.30
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 2.37 -1.58 -1.39 1.83 8.12 1.30 3.41 1.57 3.24 5.52
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.07 0.02 0.03 0.04 0.06 0.05 0.06 0.06 0.08 0.09
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 1.33 2.16 12.89 2.05 1.67 1.08 0.74 1.48 1.17 0.92
Information Ratio -0.80 0.89 0.14 -0.55 -4.02 -0.11 -2.86 -0.09 -1.22 -3.54
* ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 50%, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ ในสัดส่วน 50%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (15/11/2004)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 1.10 0.56 1.10 1.93 0.98 0.91 1.22 1.73
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 0.97 0.48 0.97 1.63 0.50 1.45 2.29 2.91
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.10 0.11 0.10 0.09 0.07 0.06 0.07 0.16
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 0.09 0.09 0.09 1.07 1.53 5.97 4.29 3.29
Information Ratio 5.96 6.34 5.96 0.29 0.32 -0.09 -0.25 -0.36
* ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 50%, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ ในสัดส่วน 50%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) 0.30
Tracking Error(%) 1.07

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บจ.เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Load thai disclaimer