กองทุน

กองทุนรวม

กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ (ASP) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีความมั่นคงเป็นหลัก เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ระดับต่ำ กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 (ASP2) เป็นกองทุนตราสารหนี้ เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และ/หรือเงินฝาก โดยอาจทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยง

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุน ASP-DPLUS กองทุนที่ตอบโจทย์ในสภาวะดอกเบี้ยต่ำ เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก กองทุนตลาดเงินและกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น เน้นลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศที่มีผลตอบแทนดี มีสภาพคล่องสูงซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย - A

กองทุน ASP-FFPLUSA โอกาสรับผลตอบแทนสูงจากการคัดสรรตราสารหนี้ทั่วโลก สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นด้วยการลงทุนในตราสารหนี้ Duration ต่ำ กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully Hedge) มีสภาพคล่องสูง ซื้อ-ขาย ได้ทุกวันทำการ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย - R

กองทุน ASP-FFPLUSR (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ) โอกาสรับผลตอบแทนสูงจากการคัดสรรตราสารหนี้ทั่วโลก สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นด้วยการลงทุนในตราสารหนี้ Duration ต่ำ สภาพคล่องสูง ซื้อ-ขาย ได้ทุกวันทำการ

กองทุนตราสารหนี้ประเภท Rollover
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 (ASP-TFIXED2) เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพทั้งในและต่างประเทศ กองทุนเหมาะสำหรับผู้ลงทุนผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการลงทุนระยะสั้น และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 (ASP-TFIXED3) เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพทั้งในและต่างประเทศ กองทุนเหมาะสำหรับผู้ลงทุนผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการลงทุนระยะสั้น และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 4

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 4 (ASP-TFIXED4) เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพทั้งในและต่างประเทศ กองทุนเหมาะสำหรับผู้ลงทุนผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการลงทุนระยะสั้น และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 (ASP-TFIXED5) เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพทั้งในและต่างประเทศ กองทุนเหมาะสำหรับผู้ลงทุนผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการลงทุนระยะสั้น และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7 (ASP-TFIXED7) เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพทั้งในและต่างประเทศ กองทุนเหมาะสำหรับผู้ลงทุนผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการลงทุนระยะสั้น และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 (ASP-TFIXED9) เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพทั้งในและต่างประเทศ กองทุนเหมาะสำหรับผู้ลงทุนผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการลงทุนระยะสั้น และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 10

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 10 (ASP-TFIXED10) เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพทั้งในและต่างประเทศ กองทุนเหมาะสำหรับผู้ลงทุนผู้ลงทุนทั่วไป ที่ต้องการลงทุนระยะสั้น และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม1

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 1 (ASP-MMF1) เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนเป็นราย 3 เดือน ไม่ชอบความเสี่ยงสูง และคาดหวังผลตอบแทนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเป็นหลัก

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 2

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 2 (ASP-MMF2) เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนเป็นราย 6 เดือน ไม่ชอบความเสี่ยงสูง และคาดหวังผลตอบแทนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเป็นหลัก

กองทุนตราสารหนี้ AI
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ASP-AIF1 ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ASP-AIF5 ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนตราสารหนี้ AI ประเภท Term Fund
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y5

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y5 (ASP-AITF2Y5) ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y6

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y6 (ASP-AITF2Y5) ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y7

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y7 (ASP-AITF2Y7) ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y8

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y8 (ASP-AITF2Y8) ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y9

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y9 (ASP-AITF2Y9) ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y1

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y1 (ASP-AITF3Y1) ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y2

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y2 (ASP-AITF3Y2) ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3 (ASP-AITF3Y3) ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 (ASP-AITF3Y1) ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนผสม / ตราสารทุน
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล (ASP-GDF) เป็นกองทุนตราสารทุน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความพร้อมลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว และยอมรับความเสี่ยงได้ กองทุนมีการจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย (ASP-THEQ) กองทุนรวมตราสารทุน เน้นลงทุนในหุ้นไทย บริหารงานเชิงรุก ใช้การบริหารแบบ Cash-Equity Switching,Sector Rotation และ Stock Selection ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ตลาดมีความผันผวนสูง และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้

กองทุน ASP-SME หุ้นเล็ก แกร่ง โอกาสรับผลตอบแทนแรงจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดของ หุ้นไทยขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small – Mid Cap) เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการเติบโตต่อเนื่อง โครงสร้างธุรกิจแข็งแกร่ง มีโอกาสทำกำไรเหนือตลาดคาดการณ์

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส

กองทุน ASP-FLEXPLUS บริหารพอร์ตสไตล์ยืดหยุ่นลงทุนในหุ้นได้ 0-100% พร้อมสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงในทุกสภาวะตลาด โดยกระจายการลงทุนสู่หลากหลายสินทรัพย์อื่นๆ อาทิ อาทิ หุ้นในภูมิภาคอาเซียน กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน REITs ตราสารหนี้ในประเทศ ฯลฯ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 (ASP-PRIME4) เป็นกองทุนผสม ที่สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนระหว่างตราสารทุน และตราสารหนี้ได้ 0 – 100% เปิดเสนอขายเฉพาะช่วงการเสนอขายครั้งแรกเท่านั้น และสามารถขายคืนได้ทุกวันทำการ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 5

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 5 (ASP-PRIME5) เป็นกองทุนผสม ที่สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนระหว่างตราสารทุน และตราสารหนี้ได้ 0 – 100% เปิดเสนอขายเฉพาะช่วงการเสนอขายครั้งแรกเท่านั้น และสามารถขายคืนได้ทุกวันทำการ

กองทุนลดหย่อนภาษี RMF / LTF
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-FRF) เป็นกองทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ เหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูง ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF) เป็นกองทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี วัตถุประสงค์เพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ เหมาะกับผู้ที่สามารถยอมรับเสี่ยงได้ปานกลางเนื่องจากมูลค่าหน่วยลงทุนอาจมีความผันผวนได้ บริหารเชิงรุก

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF) เป็นกองทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เหมาะกับผู้ที่สามารถยอมรับความผันผวนได้ นโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 65% ลงทุนในหุ้นที่มูลค่าปานกลางถึงสูง

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว (ASP-LTF) กองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เหมาะสำหรับที่ต้องการลงทุนในตลาดหุ้น โดยต้องลงทุนในแต่ละครั้งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 7 ปี หักลดหย่อนภาษีแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร (ASP-GLTF) เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในตลาดหุ้น โดยจะต้องลงทุนในแต่ละครั้งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 7 ปี หักลดหย่อนภาษี แต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ROBOTRMF) คว้าโอกาสรับผลตอบแทนแบบก้าวกระโดดในเทรนด์การลงทุนแห่งอนาคตเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยี Robotics & A.I. และเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว

กองทุน ASP-SME หุ้นเล็ก แกร่ง โอกาสรับผลตอบแทนแรงจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดของ หุ้นไทยขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small – Mid Cap) เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการเติบโตต่อเนื่อง โครงสร้างธุรกิจแข็งแกร่ง มีโอกาสทำกำไรเหนือตลาดคาดการณ์

กองทุนต่างประเทศประเภท Active
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ (ASP-ASIAN) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund ซึ่งบริหารและจัดการโดย Management (Luxembourg) S.A. ที่ลงทุนในตราสารทุนในทวีเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นญี่ปุ่น

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค (ASP-BRIC) เน้นลงทุนในกองทุน Templeton BRIC Fund ที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่ม BRIC ได้แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน (รวมถึงฮ่องกง และไต้หวัน)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA) กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุน E.I. Sturdza Funds PLC :Strategic China Panda Fund เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ (ASP-EUPROP) ลงทุนในกองทุนหลัก AXA World Funds–Framlington Europe Real Estate Securities เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้รวมถึงหุ้นและREITS ที่ออกโดยบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในยุโรป

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู (ASP-EUROPE VALUE) ลงทุนในกองทุนหลัก E.I. Sturdza Funds PLC :Strategic Europe Value Fund เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในกองทุนตราสารแห่งทุนต่างประเทศ และมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดี

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น (ASP-GAF) มีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ทุกภูมิภาคทั่วโลก ลงทุนในกองทุนหลัก BlackRock Global Allocation Fund ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP-NGF) มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nippon Growth (UCITS) Fund ซึ่งบริหารและจัดการโดย E.I. Sturdza Strategic Management Limited กองทุนเดียว มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic (ASP-STRATEGIC) กองทุนผสมที่เน้นลงทุนตรงในหุ้นต่างประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีศักยภาพของธุรกิจสูง สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ 0-100% เพื่อให้เหมาะกับสภาวะตลาด

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 (ASP-STARS9) เป็นกองทุนผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน ที่ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หลักทรัพย์ และหรือ ทรัพย์สินในต่างประเทศตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลง

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส – A

กองทุน ASPGIPLUS-A โอกาสรับเพิ่มรายรับจากสินทรัพย์ลงทุนทั่วโลก กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ลงทุนทั่วโลกมากถึง 4,150 ตราสาร ด้วยกลยุทธ์การบริหารพอร์ตแบบยืดหยุ่นตอบโจทย์การลงทุนในทุกสภาวะตลาด

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส – R

กองทุน ASPGIPLUS-R (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ) โอกาสรับเพิ่มรายรับจากสินทรัพย์ลงทุนทั่วโลก กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ลงทุนทั่วโลกมากถึง 4,150 ตราสาร ด้วยกลยุทธ์การบริหารพอร์ตแบบยืดหยุ่นตอบโจทย์การลงทุนในทุกสภาวะตลาด

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์

กองทุน ASP-ROBOT คว้าโอกาสรับผลตอบแทนแบบก้าวกระโดดในเทรนด์การลงทุนแห่งอนาคตเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics and A.I.) รวมถึงบริษัทที่ใช้หุ่นยนต์และ A.I. มาช่วยในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

ลงทุนหุ้นในประเทศเวียดนามที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงท่ามกลางกระแสเม็ดเงินต่างชาติที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศเวียดนามและภาคการบริโภคที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

กองทุนต่างประเทศประเภท Passive
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 (ASP-NKY225) กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ (ASP-OIL) ลงทุนในกองทุนหลัก Powershares DB Oil Fund กองทุนที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ เพื่อหาผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimal Yield Oil Excess Return

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ (ASP-GOLD) เป็นกองทุนต่างประเทศประเภท Feeder Fund ที่ลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ที่ลงทุนในทองคำแท่ง 100% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (Gold Bullion in USD) ที่จดทะเบียนในตลาดสิงคโปร์ ซึ่งมีเวลาใกล้เคียงกับประเทศไทย

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500)ลงทุนในกองทุนหลัก SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) ซึ่งเป็นกองทุนรวม ETF ซึ่งบริหารและจัดการโดย State Street Global Advisors ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ (ASP-HSI) ลงทุนกหลักองทุน Hang Seng Index ETF ซึ่งบริหารจัดการโดย Hang Seng Investment Management Limited สร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีหุ้น Hang Seng

Load thai disclaimer