กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-GCC-UI)

คว้าโอกาสลงทุนในคาร์บอนเครดิต เทรนด์ธุรกิจแห่งการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  8+
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนรวมฟีดเดอร์
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  1 กุมภาพันธ์ 2566
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ขนาดกองทุน
  1,000 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  82,764,301.13 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน KraneShares Global Carbon Strategy ETF (กองทุนหลัก) เป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงตลาดเดียว กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit Futures) เพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี IHS Markit Global Carbon Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (Futures Contracts) สำหรับสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Allowances)
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่มี
 • ความเสี่ยงหลัก
  Market/Business/Country and Political/Repatriation/Exchange/Liquidity Rate/Leverage/Credit Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  10,000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  ไม่กำหนด
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  82,764,301.13 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  8.1074 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-0.94

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.36

หน่วยลงทุน

98.52

หน่วยลงทุน

KRBN US

Rating

(%)NAV

98.52

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

98.52

อื่นๆ

1.06

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2023
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -9.32
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -7.29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 20.72
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 23.44
Information Ratio -0.24
* ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (01/02/2023)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -11.13 4.39 -11.13 -15.30 -14.24
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -3.69 6.42 -3.69 -11.14 -7.75
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 25.71 26.20 25.71 21.75 22.57
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 25.87 26.31 25.87 22.91 24.29
Information Ratio -2.02 -1.57 -2.02 -0.50 -0.76
* ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -4.16
Tracking Error(%) 8.30

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
VDO แนะนำกองทุน
เอกสารประกอบการลงทุนของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High–Net–Worth) (ASP-GCC-UI)
แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง_ASP-GCC-UI
แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge assessment) (ASP-GCC-UI)
Load thai disclaimer