กองทุน

กองทุนรวม

กองทุนตลาดเงิน
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

เปลี่ยนเงินออมของคุณ สร้างโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอและสูงกว่าการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ความเสี่ยงต่ำด้วยการเน้นลงทุนใน ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทย รับผลตอบแทนได้ทุกวัน โดยไม่ต้องรอรอบจ่ายดอกเบี้ยเหมือนเงินฝากธนาคาร แค่ 1 บาทก็ลงทุนได้ ไม่มีขั้นต่ำ

กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนรวมหุ้นไทย
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ (ASP-ASIAN) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund ซึ่งบริหารและจัดการโดย Management (Luxembourg) S.A. ที่ลงทุนในตราสารทุนในทวีเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นญี่ปุ่น

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า (ASP-CHINA) กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุน E.I. Sturdza Funds PLC :Strategic China Panda Fund เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค (ASP-BRIC) เน้นลงทุนในกองทุน Templeton BRIC Fund ที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่ม BRIC ได้แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน (รวมถึงฮ่องกง และไต้หวัน)

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์

สร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงจากกระแสพลิกโฉมธุรกิจ(Disruptive Trend) ผ่านหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือโมเดลธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าและส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่มีอยู่เดิม ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มธุรกิจแห่งโอกาส

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ (ASP-EUPROP) ลงทุนในกองทุนหลัก AXA World Funds–Framlington Europe Real Estate Securities เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้รวมถึงหุ้นและREITS ที่ออกโดยบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในยุโรป

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ (ASP-EUROPE QUALITY) ลงทุนในกองทุนหลัก E.I. Sturdza Funds PLC :Strategic Europe Quality Fund เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในกองทุนตราสารแห่งทุนต่างประเทศ และมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดี

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้

เปิดประตูลงทุนกับวิวัฒนาการของประเทศจีนยุคใหม่โอกาสรับผลตอบแทนสูงรับการเติบโตของเศรษฐกิจจีนยุคใหม่ ที่ก้าวสู่ผู้นำในนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมถึงภาคการบริโภคที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ (ASP-GOLD) เป็นกองทุนต่างประเทศประเภท Feeder Fund ที่ลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ที่ลงทุนในทองคำแท่ง 100% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (Gold Bullion in USD) ที่จดทะเบียนในตลาดสิงคโปร์ ซึ่งมีเวลาใกล้เคียงกับประเทศไทย

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ (ASP-HSI) ลงทุนกหลักองทุน Hang Seng Index ETF ซึ่งบริหารจัดการโดย Hang Seng Investment Management Limited สร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีหุ้น Hang Seng

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์

กองทุนนี้กระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพ (Healthcare Sector) จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้

ลงทุนกับประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยพลังมวลชนรุ่นใหม่ พร้อมก้าวสู่ประเทศมหาอำนาจใหม่ของโลก โอกาสรับผลตอบแทนสูงจากการเติบโตในระยะยาวของอินเดีย ประเทศมหาอำนาจใหม่ที่มีคนวัยทำงานมากที่สุดในโลก

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP-NGF) มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nippon Growth (UCITS) Fund ซึ่งบริหารและจัดการโดย E.I. Sturdza Strategic Management Limited กองทุนเดียว มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ (ASP-OIL) ลงทุนในกองทุนหลัก Powershares DB Oil Fund กองทุนที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ เพื่อหาผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimal Yield Oil Excess Return

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500)ลงทุนในกองทุนหลัก SPDR Trust (SPDR S&P500 ETF) ซึ่งเป็นกองทุนรวม ETF ซึ่งบริหารและจัดการโดย State Street Global Advisors ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic (ASP-STRATEGIC) กองทุนผสมที่เน้นลงทุนตรงในหุ้นต่างประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีศักยภาพของธุรกิจสูง สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ 0-100% เพื่อให้เหมาะกับสภาวะตลาด

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ส่งมอบเอกสิทธิ์พิเศษในการลงทุนใน Hedge Fund ระดับแนวหน้าของโลกที่เข้าถึงได้ยากกับบริษัทจัดการที่มีผลการดำเนินงานชั้นนำระดับโลก สร้างโอกาสนำเสนอผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดีที่สุด ประโยชน์จากการกระจายการลงทุน Diversification Benefit

กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า

จัดสรรเงินลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ในสัดส่วนที่สมดุลสำหรับการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงผ่านการลงทุนระยะยาวใน ตราสารหนี้ หุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และสินทรัพย์ทางเลือก

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

จัดสรรเงินลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ในสัดส่วนที่สมดุลสำหรับการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงผ่านการลงทุนระยะยาวใน ตราสารหนี้ หุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และสินทรัพย์ทางเลือก

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น (ASP-GAF) มีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ทุกภูมิภาคทั่วโลก ลงทุนในกองทุนหลัก BlackRock Global Allocation Fund ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนนี้กระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือโครงสร้างพื้นฐานจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

กองทุนนี้กระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือโครงสร้างพื้นฐานจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนรวม LTF
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนรวม RMF
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

สร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงจากกระแสพลิกโฉมธุรกิจ(Disruptive Trend) ผ่านหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือโมเดลธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าและส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่มีอยู่เดิม ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มธุรกิจแห่งโอกาส

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ

โอกาสเกษียณอย่างมั่งคั่งกับดาวเด่นแห่งเศรษฐกอิจอาเซียน

Load thai disclaimer