กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-PRE-UI-A)

โอกาสเป็นเจ้าของอสังหาฯ ระดับโลก เติบโตท่ามกลางความผันผวนของการลงทุนในปัจจุบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  8+
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก / กองทุนรวม Feeder Fund
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  20 กรกฎาคม 2565
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ขนาดกองทุน
  2,000 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  218,755,022.36 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  เน้นลงทุนในกองทุน Brookfield Real Estate Income Trust Inc. Class I (กองทุนหลักโดยจะมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือลงทุนในตราสารทุนโดยตรงในต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก
  Market/Business/Country and Political/Repatriation/Exchange/Liquidity/Leverage/Credit Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  วันแรกของแต่ละเดือน เป็นวันทำรายการขายหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ หากวันแรกของแต่ละเดือน เป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า 6 วันทำการ พร้อมชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุน หากวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุน บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  1 ล้านบาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  1 แสนบาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  วันสุดท้ายของแต่ละเดือน เป็นวันทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ หาก วันสุดท้ายของแต่ละเดือน เป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 3 วันทำการ โดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุน หากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุน บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 1.50% / ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.61% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08%
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.75% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  218,755,022.36 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  8.2582 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-0.22

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

2.29

ตราสารหนี้รัฐบาล

5.32

หน่วยลงทุน

92.63

หน่วยลงทุน

BROOKFIELD REIT

Rating

(%)NAV

92.63

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

92.63

อื่นๆ

-0.02

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2023 2022
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -11.44 -0.96
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 8.21 6.21

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (20/07/2022)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -5.85 -1.24 -5.85 -10.99 -9.38
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 10.70 6.53 10.70 9.37 8.30

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
ตารางขายคืน สับเปลี่ยน ครบกำหนดอายุ กองทุน
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
VDO แนะนำกองทุน
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดหน่วยลงทุน
ตารางส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้า
เอกสารประกอบการลงทุนของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI)
แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (ASP-PRE-UI)
แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง_ASP-PRE-UI
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน
Load thai disclaimer