ที่อยู่/โทรศัพท์

สำนักงานใหญ่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

  • ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • 02-672-1000, Customer Care 02-672-1111
  • 02-286-4470, 02-672-1180
  • Customercare@assetfund.co.th