รายงานการใช้สิทธิออกเสียงผู้ถือหุ้น

 

     
 รายงานการใช้สิทธิออกเสียงผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
 รายงานการใช้สิทธิออกเสียงผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
 รายงานการใช้สิทธิออกเสียงผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
รายงานการใช้สิทธิออกเสียงผู้ถือหุ้นประจำปี 2563