รายงานการใช้สิทธิออกเสียงผู้ถือหุ้น

 

รายงานการใช้สิทธิออกเสียงผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
รายงานการใช้สิทธิออกเสียงผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
รายงานการใช้สิทธิออกเสียงผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
รายงานการใช้สิทธิออกเสียงผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
รายงานการใช้สิทธิออกเสียงผู้ถือหุ้นประจำปี 2566