คณะผู้บริหาร

นาย คมสัน ผลานุสนธิ
กรรมการผู้จัดการ
ดร. พัชร สุระจรัส
กรรมการบริหาร