คณะผู้บริหาร

นาย คมสัน ผลานุสนธิ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์
นาย ณัฐพล จันทร์สิวานนท์
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน
ดร. พัชร สุระจรัส
กรรมการบริหาร