นโยบายความเป็นส่วนตัว

บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่ง โดยปกติท่านสามารถเข้าใช้บริการข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซด์ https://www.assetfund.co.th โดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทฯ ทราบ 

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจจะต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ หรืออีเมล์ เพื่อใช้ในการติดต่อ หรือขอรับความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของบริษัทฯ จากท่าน ทั้งนี้ ท่านยอมรับและตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ในการดำเนินการที่กล่าวมาข้างต้นได้ โดยบริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างดีที่สุด 

อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง กรุณาอ่านและปฏิบัติตามคำเตือนและนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและนโยบายดังกล่าว อนึ่ง บริษัทฯ อาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายเหล่านี้ โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น ขอให้ท่านกรุณาติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ