กองทุน

กองทุนส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ตระหนักถึงผู้ลงทุนทุกท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการลงทุนและการมีส่วนร่วมในการกำหนด รูปแบบ และนโยบายการลงทุน เพื่อให้เหมาะสม กับวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ทางการเงินของตนมากที่สุด จึงได้มีแนวคิดที่จะดำเนินธุรกิจ การจัดการกองทุน ส่วนบุคคลเพื่อเสนอ เป็นทางเลือกให้แก่ท่าน ด้วยทีมผู้บริหารผู้จัดการกองทุน และผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner) ที่เชี่ยวชาญและ มีประสบการณ์ ด้านการลงทุนอย่างมืออาชีพที่พร้อมให้คำแนะนำ กับนักลงทุน อย่างใกล้ชิด เพื่อให้บรรลุ ทุกความต้องการพิเศษ และสามารถสร้าง ความพึงพอใจสูงสุด ให้แก่ท่าน
 

ประเภทของผู้ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล

  “บุคคล”     หมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
คณะบุคคล” หมายถึง กลุ่มบุคคลที่รวมกันตั้งแต่ 2 ถึง 35 ราย โดยในคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นจะต้องมีสัญชาติไทยทั้งหมดหรือไม่มีสัญชาติไทยทั้งหมด
 

นโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล
 

 • กองทุนที่ลงทุนในหุ้น (Equity Fund) เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่เงินลงทุน จึงเหมาะกับนักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในอัตราที่สูงและสามารถยอมรับความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนได้
   
 • กองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ และเงินฝาก ซึ่งจัดว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ กองทุนประเภทนี้จึงเหมาะกับนักลงทุนประเภทอนุรักษ์นิยม (Conservative) ที่ไม่ชอบความเสี่ยงและไม่คาดหวังผลตอบแทนสูงนัก หรือคาดหวังผลตอบแทนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน
   
 • กองทุนแบบผสม (Mixed Fund) เป็นกองทุนที่ผสมผสานการลงทุนทั้งในตราสารทุน และตราสารหนี้ ที่อาจมีการกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทั้งสองไว้แน่นอน ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงสัดส่วนได้ตามนโยบายของผู้ลงทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) ในตราสารทุน และตราสารหนี้ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
   
 • การลงทุนในต่างประเทศ (Offshore Investment)  ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้บุคคลทั่วไปสามารถลงทุนในต่างประเทศได้โดยตรง โดยการลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งนอกจากจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารคุณภาพดีแล้ว ยังเป็นการกระจายการลงทุน ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในประเทศเพียงอย่างเดียว
 
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กำหนดวงเงินสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ แยกตามประเภทผู้ลงทุน ดังนี้
 • นิติบุคคล: ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 1,000 ล้านบาท  สามารถลงทุนได้ไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 • บุคคลธรรมดา : บุคคลธรรมดา ยกเว้น คณะบุคคล สามารถลงทุนได้ไม่เกิน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ 
  สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในต่างประเทศกำไรจากการลงทุนในต่างประเทศจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากนำเงินได้พึงประเมินดังกล่าวกลับเข้ามาข้ามปีภาษี    

 
ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ  10 ล้านบาท
 • อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.5%-2.50% ต่อปของมูลค่าทรพย์สินสุทธิ(อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นกับนโยบายการลงทุนที่เลือก 2.0% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(กองทุนที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นเป็นหลัก)
 • อัตราค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินรายปี 0.05% ของมูลค่าทรัพย์สิน
หมายเหตุ :  อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ ภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
 
 
 

ปัจจัยที่ควรพิจาณาก่อนเลือกนโยบายการลงทุน
 • ทักษะความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุน 
 • ความพร้อมของเงินลงทุน
 • วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการลงทุน
 • อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 • ลักษณะและระยะเวลาของการลงทุน 
 • รายละเอียดและข้อจำกัดทางภาษี
 • ระยะเวลาที่ต้องการผลตอบแทน
 • ข้อจำกัดและข้อยกเว้นของท่าน

คุณสมบัติเฉพาะตัวที่แอสเซท พลัส ภูมิใจให้บริการอันคุ้มค่า
 • คุณภาพของกระบวนการตัดสินใจลงทุนที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรเงินลงทุน (Asset allocation) และคัดเลือกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่จะลงทุน
 • ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนของผู้บริหารและผู้จัดการลงทุน ทำให้รู้จังหวะการลงทุน (Market Timing)
 • การมีหลักเกณฑ์และความชัดเจนของขั้นตอนในการตัดสินใจลงทุนที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้จัดการกองทุน ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 • หลักการบริหารกองทุนที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณ และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
 
Load thai disclaimer