ผลการดำเนินงาน

เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ 13/11/47 16.9033 0.17 0.38 0.63 1.06 0.17 1.90 3.43
ASP2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 23/09/48 14.0434 -0.27 -0.29 -0.52 0.76 -0.27 2.21 3.53
Benchmark   ค่าเฉลี่ยระหว่าง ThaiBMA Government Bond Index (50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี
สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)
-2.14 -1.24 0.17 2.95 -2.14
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส 02/02/60 10.7179 0.17 0.44 0.96 1.51 0.17 1.68 3.17
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/07/56 11.0337 0.31 0.64 1.35 1.80 0.31 1.28
ASP-TFIXED5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 30/07/52 13.0808 0.15 0.44 0.93 1.55 0.15 2.30
Benchmark -
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 02/08/60 15.4270 19.51 29.98 95.84 9.74 19.51 12.51 3.30
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 12/05/57 13.5810 14.40 29.42 73.62 3.67 14.40 4.54 5.28
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล 21/12/47 11.1185 10.61 23.78 44.99 -1.58 10.61 6.13 9.47
Benchmark -
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ 06/11/61 19.3370 -0.43 12.97 70.83 -0.43 31.63 16.57
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ 29/03/62 16.7602 -5.13 18.40 71.06 -5.13 29.33 16.50
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ 02/04/61 17.5128 1.35 12.55 73.69 1.35 20.56 12.36
ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ 06/11/61 13.6944 6.13 32.64 74.60 6.13 14.00 13.79
ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ 04/09/60 17.1801 0.97 15.51 74.59 16.56 0.97 16.36 11.33
ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ 18/01/61 9.6083 10.60 34.72 83.98 -1.77 10.60 -1.24 4.36
ASP-TOPBRAND กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/06/63 12.8011 1.20 17.20 1.20 27.29 32.66
ASP-X กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/06/63 13.5702 1.11 15.24 1.11 35.66 32.66
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ 26/10/50 15.4986 4.54 21.85 55.30 5.74 4.54 3.31 0.59
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า 09/07/57 13.8955 2.45 10.62 43.44 2.83 2.45 5.01 8.12
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค 13/12/50 8.5094 5.56 18.51 48.60 3.54 5.56 -1.21 0.87
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ 11/08/58 10.9695 -2.04 4.55 15.09 2.06 -2.04 1.65 1.59
ASP-EUROPE QUALITY กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ 11/02/58 12.3669 5.75 6.96 13.40 4.71 5.75 3.52 1.78
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 02/07/52 14.5799 -10.59 -11.63 2.22 5.06 -10.59 3.28 4.36
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 28/01/53 16.3305 3.54 17.14 16.32 -1.84 3.54 4.52 2.48
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท 23/06/49 11.3418 17.81 27.41 45.02 3.75 17.81 0.86 0.55
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ 26/06/52 3.5308 22.93 40.95 61.66 -3.61 22.93 -8.46 -7.05
ASP-S&P500 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 17/07/52 42.7076 6.38 16.94 50.91 13.33 6.38 13.20 12.27
Benchmark -
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 02/08/60 12.2107 11.72 30.79 73.44 1.78 11.72 5.61 -4.09
Benchmark -
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/11/60 15.1553 0.97 15.31 74.33 16.41 0.97 13.21 10.60
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 30/08/61 15.3304 1.86 13.17 73.89 1.86 17.98 10.21
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/09/61 11.0238 10.94 33.11 79.89 10.94 4.00 9.06
Benchmark -
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/47 15.0904 0.38 1.18 1.18 1.40 0.38 2.56 3.42
Benchmark   ค่าเฉลี่ยระหว่าง ThaiBMA Government Bond Index (50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี
สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)
-2.14 -1.24 0.17 2.95 -2.14
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/47 27.5598 11.43 24.84 48.28 -1.27 11.43 6.43
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/47 33.3687 14.09 27.38 69.83 3.50 14.09 7.68 9.51
Benchmark -
กองทุนรวม SSF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน