ผลการดำเนินงาน

เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 13/03/19 10.1380 0.02 0.05 0.10 0.05 0.60 0.98
ASP-DGOV-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 04/11/20 10.1409 0.05 0.08 0.08 0.10 0.27
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ 15/11/04 16.9158 0.07 0.24 0.60 1.00 0.24 1.87 3.44
ASP2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 23/09/05 14.0218 -0.15 -0.42 -0.62 0.62 -0.42 2.16 3.54
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส 02/02/17 10.7346 0.16 0.32 0.85 1.46 0.32 1.62 3.13
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 12/04/17 9.5244 0.52 0.28 2.60 4.16 0.28 -1.15 3.42
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 12/04/17 9.5277 0.53 0.30 2.63 4.17 0.30 -1.14 3.42
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/07/13 11.0734 0.36 0.67 1.38 1.76 0.67 1.29
ASP-TFIXED 6M8 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/03/21 10.0337 0.34 0.34
ASP-TFIXED 6M9 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือ9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 12/05/21 10.0145 0.15
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 02/08/17 16.6117 7.68 28.69 60.66 18.68 28.69 13.80 3.32
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 12/05/14 14.4520 6.41 21.74 44.31 10.93 21.74 5.29 5.23
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล 21/12/04 11.5142 3.56 14.54 24.77 3.02 14.54 6.26 9.38
ASP-T12 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 13/05/21 10.3689 3.50 2.68
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-POWER กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ 16/03/21 10.9558 11.28 9.88 11.23
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ 06/11/18 20.0981 3.94 3.49 38.78 3.49 30.15 16.97
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ 29/03/19 17.4258 3.97 -1.36 34.18 -1.36 27.89 19.72
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ 02/04/18 18.3361 4.70 6.11 38.14 20.03 6.11 20.53 14.71
ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ 06/11/18 14.6371 6.88 13.43 63.87 13.43 15.47 15.88
ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ 04/09/17 17.7463 3.30 4.30 38.12 19.52 4.30 16.19 12.46
ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ 18/01/18 12.0573 25.49 38.79 81.29 11.45 38.79 5.58 12.69
ASP-JHC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น 29/01/21 9.5348 -2.70 -4.65 10.38
ASP-EUG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท 29/01/21 11.2641 9.67 12.65 20.35
ASP-TOPBRAND กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ 29/06/20 14.2365 11.21 12.55 40.22 12.55 41.43 45.91
ASP-X กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท 29/06/20 13.6365 0.49 1.60 35.14 1.60 36.21 45.91
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ 26/10/07 15.7827 1.83 6.45 40.00 8.59 6.45 3.39 1.01
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า 09/07/14 15.5055 11.59 14.33 36.58 8.97 14.33 6.49 8.44
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค 13/12/07 8.8424 3.91 9.69 33.08 8.19 9.69 -0.90 1.44
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ 11/08/15 12.1563 10.82 8.56 20.76 4.06 8.56 3.37 3.16
ASP-EUROPE QUALITY กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ 11/02/15 13.2677 7.28 13.45 13.57 5.57 13.45 4.53 3.17
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 02/07/09 15.2086 4.31 -6.73 -2.65 8.87 -6.73 3.58 4.85
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 28/01/10 16.7930 2.83 6.47 17.04 0.11 6.47 4.68 2.80
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท 23/06/06 11.3013 -0.36 17.39 35.30 4.27 17.39 0.82 0.67
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ 26/06/09 4.3051 21.93 49.89 75.53 -0.50 49.89 -6.77 -5.09
ASP-S&P500 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 17/07/09 46.3596 8.55 15.48 37.49 15.27 15.48 13.68 12.97
ASP-LEGACY-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/06/19 8.2011 4.18 -0.37 -7.31 -0.37 -9.40 25.65
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-AAA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/19 11.0484 2.69 5.07 10.31 5.07 4.24 6.63
ASP-AAA-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 04/02/19 11.0332 2.68 5.05 10.26 5.05 4.18 6.63
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 02/08/17 13.6994 12.19 25.34 68.55 10.11 25.34 8.38 -3.72
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 12/06/17 12.2770 3.87 5.54 22.49 7.87 5.54 5.19 7.39
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 12/06/17 12.2680 3.86 5.53 22.46 7.85 5.53 5.17 7.39
ASP-PROPIN-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า 12/02/20 8.7239 2.49 2.37 0.89 2.37 -9.41 -7.72
ASP-PROPIN-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 12/02/20 8.7223 2.48 2.36 0.88 2.36 -9.42 -7.72
ASP-TRIGGER 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 16/02/21 8.8331 -1.49 -10.71 12.28
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 23/11/17 13.7477 7.84 27.54 57.55 17.74 27.54 9.27 1.12
ASP-SMELTF-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 01/07/20 13.7477 7.84 27.54 27.54 56.32 20.71
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 23/11/04 16.3205 3.56 14.65 25.76 3.53 14.65 6.92 9.55
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 01/07/20 16.3205 1.13 11.96 11.96 21.67 20.71
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 20/12/06 29.0008 0.13 11.97 35.98 8.08 11.97 7.55 9.86
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 01/07/20 29.0008 0.13 11.97 11.97 35.21 20.71
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-EVOCHINARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/10/20 11.0318 4.02 2.32 2.32 10.33 11.39
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/11/17 15.6356 3.17 4.17 37.15 19.10 4.17 13.22 11.84
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 30/08/18 16.0409 4.63 6.58 38.56 6.58 18.15 13.04
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/09/18 13.8682 25.80 39.57 79.31 39.57 12.56 19.48
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/04 15.2011 0.73 1.11 1.83 1.67 1.11 2.57 3.43
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/04 28.6585 3.99 15.88 26.46 3.41 15.88 6.58 5.88
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/04 35.5152 6.43 21.43 42.00 10.77 21.43 7.97 9.42
กองทุนรวม SSF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ 21/04/20 15.9318 7.74 27.97 50.34 27.97 47.83 25.22
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม 01/07/20 15.8804 7.74 27.97 27.97 49.06 20.71