ผลการดำเนินงาน

เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 13/03/62 10.0643 0.34 0.64 0.64
Benchmark -
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 13/11/47 16.6925 0.39 0.81 1.47 1.34 1.05 2.01 3.81
ASP2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 23/09/48 14.0326 0.64 1.11 1.69 1.73 1.32 2.46 3.96
Benchmark   ค่าเฉลี่ยระหว่าง THAIBMA Government Bond Index(50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี
สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)
6.65 7.66 9.44 3.74 8.12
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 02/02/60 10.4946 0.66 1.14 1.86 1.46 1.89 3.39
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 12/04/60 9.0123 0.93 3.61 6.12 6.17 -4.27 4.05
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 12/04/60 9.0119 0.94 3.62 6.13 6.17 -4.27 4.05
Benchmark -
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/07/56 10.7514 0.52 1.01 1.96 -0.75 1.35 1.19
Benchmark -
ASP-AITF5Y1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 27/11/58 12.1316 1.98 3.13 6.19 4.90 4.12 5.27 3.84
Benchmark   ตัวชี้วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
อายุประมาณ 5 ปี ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี ของประเทศที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ BBB
ณ วันที่ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท
ณ วันที่ลงทุน (65%)
0.94 1.91 3.83 3.84 2.56
ASP-TFIXED2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 03/06/54 12.1450 0.49 1.00 1.75 1.74 1.31 2.38
ASP-TFIXED3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 23/06/54 12.1877 0.53 0.97 1.82 1.78 1.18 2.44
ASP-TFIXED5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 30/07/52 12.8245 0.55 1.04 1.91 1.83 1.27 2.47
ASP-TFIXED9 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 15/09/54 12.1151 0.58 1.04 1.76 1.77 1.25 2.44
Benchmark -
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล 21/12/47 11.0222 3.49 4.41 -2.60 1.73 7.44 6.75 10.50
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 02/08/60 10.8411 6.54 10.04 2.67 16.60 3.88 5.58
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 12/05/57 11.0524 4.41 5.06 -2.21 2.05 10.49 1.90 6.79
Benchmark -
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ 26/10/50 11.4366 1.14 -3.88 -6.21 4.18 4.89 1.14 -2.16
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า 09/07/57 9.8963 -1.31 -6.86 -9.19 4.41 5.40 -0.20 2.57
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค 13/12/50 6.5642 -0.29 -4.92 -3.62 6.45 5.32 -3.53 -1.73
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ 02/04/61 10.0818 3.38 2.01 -4.55 17.62 0.58 1.79
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ 11/08/58 11.0196 0.86 3.39 0.56 3.27 14.94 2.42 1.87
ASP-EUROPE VALUE กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู 11/02/58 12.6468 5.28 9.02 8.27 5.44 19.58 5.30 0.18
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ 06/11/61 11.0754 3.29 0.91 18.60 10.76 -4.45
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 02/07/52 13.6627 16.80 12.85 21.04 1.73 15.24 3.15 3.81
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 28/01/53 15.0768 -3.80 -8.77 -7.08 4.37 0.68 4.42 1.52
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ 29/03/62 9.4213 0.69 -5.78 -1.42
ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ 06/11/61 9.8718 -7.75 -2.51 -5.95 -1.28 2.69
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท 23/06/49 8.9316 0.87 -5.50 -11.86 4.99 1.53 -0.85 -1.21
ASP-NKY225 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 17/12/57 11.5944 0.38 -2.17 -8.02 7.02 3.83 3.20 4.52
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ 26/06/52 3.2290 0.47 -9.34 -26.51 0.76 9.60 -10.51 -9.34
ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ 04/09/60 9.9493 4.53 0.67 -6.53 15.79 -0.25 5.48
ASP-S&P500 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 17/07/52 31.8843 5.86 4.23 -1.11 9.30 15.22 12.13 10.68
ASP-STARS9 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 13/12/56 9.1466 3.34 1.70 -4.96 2.71 14.39 -1.54 4.31
ASP-STRATEGIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic 14/11/56 8.6898 2.99 1.10 -6.10 1.58 13.39 -2.39 4.38
ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ 18/01/61 7.7761 1.24 -1.41 -8.69 4.98 -14.43 -11.77
Benchmark -
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-AAA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/62 10.2603 1.88 2.34 2.60 4.30
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 02/08/60 9.6327 3.47 0.78 -5.59 5.69 -1.78 2.62
ASP-GAF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น 19/10/48 10.0554 2.54 1.42 -2.56 1.52 6.20 0.04 4.08
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 12/06/60 10.1583 1.48 2.52 1.00 7.34 0.71 6.35
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 12/06/60 10.1548 1.47 2.51 0.98 7.33 0.70 6.35
ASP-PRIME4 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 29/03/56 8.2933 5.62 6.66 -0.41 1.31 11.82 -2.87
Benchmark -
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-LTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว 23/11/47 16.3050 2.78 3.26 -0.06 2.29 8.19 7.40 10.68
ASP-GLTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร 20/12/49 24.2651 4.64 4.85 0.35 1.53 9.74 7.18 11.23
ASP-SMELTF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว 23/11/60 9.1579 6.33 9.52 2.31 15.98 -4.80 1.44
Benchmark -
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/47 14.7530 0.87 1.28 1.98 1.47 1.57 2.68 3.80
Benchmark   ค่าเฉลี่ยระหว่าง THAIBMA Government Bond Index(50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี
สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)
6.65 7.66 9.44 3.74 8.12
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/47 27.3321 3.68 4.83 -1.91 2.72 8.04 7.08
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/47 27.5358 4.33 4.89 -2.19 1.69 10.03 7.14 10.55
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/11/60 8.8326 4.32 0.53 -6.84 15.37 -6.77 3.46
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 30/08/61 9.1719 7.46 4.54 -8.19 16.21 -8.25 -7.02
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/09/61 9.1363 0.24 -3.95 -0.38 -8.46 -11.23
Benchmark -