ผลการดำเนินงาน

เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 13/11/47 16.8128 0.17 0.42 1.12 1.23 0.33 1.96 3.69
ASP2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 23/09/48 14.1086 -0.08 0.30 1.18 1.45 0.17 2.37 3.82
Benchmark   ค่าเฉลี่ยระหว่าง ThaiBMA Government Bond Index (50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี
สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)
-0.93 1.38 7.66 4.22 0.94
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 02/02/60 10.6362 0.39 0.86 2.02 1.85 0.69 1.87 3.38
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/07/56 10.9049 0.50 0.91 1.95 2.04 0.82 1.27
Benchmark -
ASP-AITF5Y1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 27/11/58 12.5940 1.01 2.46 5.86 5.22 1.99 5.25 3.84
Benchmark   ตัวชี้วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
อายุประมาณ 5 ปี ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี ของประเทศที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ BBB
ณ วันที่ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท
ณ วันที่ลงทุน (65%)
0.94 1.90 3.83 3.84 1.57
ASP-TFIXED3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 23/06/54 12.3465 0.48 0.78 1.84 1.81 0.82 2.39
ASP-TFIXED5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 30/07/52 12.9891 0.37 0.87 1.84 1.87 0.75 2.42
ASP-TFIXED9 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 15/09/54 12.2971 0.56 1.01 2.09 1.86 0.91 2.40
Benchmark -
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล 21/12/47 9.3537 5.34 -11.65 -12.18 -2.84 -10.39 5.29 8.71
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 02/08/60 10.1006 4.94 -7.56 -0.74 -5.66 0.29 -2.29
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 12/05/57 9.7836 5.34 -10.70 -7.58 -1.61 -9.48 -0.36 2.86
Benchmark -
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ 26/10/50 10.4586 -9.56 -13.15 -7.51 -2.82 -17.95 0.36 -2.02
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า 09/07/57 10.4527 -3.70 -2.96 4.24 2.04 -10.91 0.75 4.33
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค 13/12/50 6.2033 -11.33 -12.89 -5.77 0.06 -18.86 -3.76 -1.47
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ 02/04/61 12.4097 13.96 15.69 27.25 14.17 10.52 3.55
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ 11/08/58 9.9843 -15.39 -17.03 -8.61 -0.19 -19.09 -0.03 -0.99
ASP-EUROPE QUALITY กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ 11/02/58 11.6717 -3.62 -11.10 -2.84 0.98 -10.64 2.96 -1.57
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ 06/11/61 12.6772 4.61 9.06 18.23 4.44 16.41 5.24
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 02/07/52 15.2736 5.13 17.54 30.57 7.52 13.99 3.98 5.09
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 28/01/53 13.4879 -11.51 -12.84 -13.94 -2.96 -18.26 2.98 0.80
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ 29/03/62 12.5089 20.88 19.25 33.68 18.15 21.09 3.75
ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ 06/11/61 8.4098 -22.68 -22.81 -21.41 -23.69 -10.49 -5.84
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท 23/06/49 8.5135 -6.62 -16.85 -3.85 -2.55 -18.24 -1.15 -0.67
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ 26/06/52 2.3007 -17.96 -30.69 -28.41 -9.12 -36.48 -12.58 -11.35
ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ 04/09/60 12.1213 13.96 10.56 27.35 8.17 7.29 4.52
ASP-S&P500 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 17/07/52 33.2345 3.32 -2.74 10.35 7.02 -4.64 11.68 10.71
ASP-STRATEGIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic 14/11/56 10.2514 9.27 9.11 21.50 5.31 7.04 0.38 4.64
ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ 18/01/61 6.8769 1.53 -10.09 -10.46 -9.01 -14.66 -10.45
ASP-LEGACY-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/06/62 9.2985 -4.21 -8.97 -9.72 -7.02 5.41
Benchmark -
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 02/08/60 7.9882 -1.40 -15.32 -14.20 -13.81 -7.64 -7.52
ASP-GAF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น 19/10/48 10.2884 3.08 -0.76 4.92 0.51 -2.04 0.19 4.38
ASP-PRIME4 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 29/03/56 7.4558 5.47 -9.04 -5.05 -0.30 -7.78 -4.01
Benchmark -
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/47 14.9129 -0.31 0.78 1.97 1.49 0.57 2.62 3.68
Benchmark   ค่าเฉลี่ยระหว่าง ThaiBMA Government Bond Index (50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี
สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)
-0.93 1.38 7.66 4.22 0.94
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/47 23.0184 5.05 -12.49 -12.68 -2.59 -11.21 5.55
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/47 24.4526 5.05 -10.19 -7.35 -1.61 -8.99 5.96 8.75
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/11/60 10.7347 13.71 10.60 26.79 8.29 2.87 3.03
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 30/08/61 10.8936 13.32 13.76 27.63 12.20 5.04 -1.28
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/09/61 7.9609 -0.17 -10.94 -12.66 -9.84 -12.50 -9.97
Benchmark -
กองทุนรวม SSF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน