ผลการดำเนินงาน

เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 13/03/62 10.0402 0.34 0.40 0.29
Benchmark -
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 13/11/47 16.6463 0.41 0.77 1.38 1.32 0.77 2.02 3.50
ASP2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 23/09/48 13.9664 0.50 0.85 1.47 1.66 0.85 2.46 3.63
Benchmark   ค่าเฉลี่ยระหว่าง THAIBMA Government Bond Index(50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี
สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)
1.97 2.79 4.41 1.91 2.79
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 02/02/60 10.4430 0.48 0.96 1.61 0.96 1.82 3.36
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 12/04/60 8.9952 1.69 5.97 6.75 5.97 -4.67 3.97
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 12/04/60 8.9945 1.69 5.97 6.75 5.97 -4.68 3.97
Benchmark -
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/07/56 10.7138 0.49 1.00 1.95 -0.73 1.00 1.16
Benchmark -
ASP-AITF5Y1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 27/11/58 11.9474 1.29 2.54 5.12 4.52 2.54 5.08 3.84
Benchmark   ตัวชี้วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
อายุประมาณ 5 ปี ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี ของประเทศที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ BBB
ณ วันที่ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท
ณ วันที่ลงทุน (65%)
0.94 1.90 3.83 3.84 1.90
ASP-TFIXED2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 03/06/54 12.1003 0.45 0.94 1.71 1.71 0.94 2.39
ASP-TFIXED3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 23/06/54 12.1452 0.46 0.83 1.77 1.76 0.83 2.45
ASP-TFIXED5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 30/07/52 12.7757 0.50 0.89 1.89 1.80 0.89 2.47
ASP-TFIXED9 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 15/09/54 12.0657 0.48 0.83 1.63 1.73 0.83 2.44
ASP-TFIXED 6M2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 26/02/62 10.0657 0.55 0.66
Benchmark -
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล 21/12/47 11.2708 6.00 9.87 7.03 4.31 9.87 7.00 10.93
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 02/08/60 10.7871 10.15 16.02 8.64 16.02 3.96 8.27
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 12/05/57 11.2774 7.73 12.74 6.57 4.57 12.74 2.37 7.84
Benchmark -
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ 26/10/50 12.0669 -0.79 10.68 -2.05 8.75 10.68 1.62 -1.62
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า 09/07/57 10.8581 -3.13 15.65 -9.36 11.65 15.65 1.67 3.86
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค 13/12/50 6.9550 -0.92 11.59 -0.36 11.83 11.59 -3.10 -1.25
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ 02/04/61 10.3520 2.80 20.77 -2.26 20.77 2.84 4.06
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ 11/08/58 10.5737 -4.35 10.29 -1.96 3.39 10.29 1.45 0.97
ASP-EUROPE VALUE กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู 11/02/58 12.4087 2.80 17.33 10.07 5.10 17.33 5.05 0.53
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ 06/11/61 11.4986 0.67 23.13 23.13 14.99 0.59
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 02/07/52 12.7420 8.06 7.47 8.16 -0.75 7.47 2.48 3.11
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 28/01/53 16.5955 -0.93 10.82 -0.86 11.35 10.82 5.57 2.76
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ 29/03/62 9.9606 -0.39 -0.39 0.46
ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ 06/11/61 10.6580 -2.65 1.54 1.54 6.59 8.45
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท 23/06/49 9.2100 -2.87 4.70 -7.60 8.40 4.70 -0.63 -1.09
ASP-NKY225 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 17/12/57 11.8964 0.25 6.53 -3.84 10.74 6.53 3.91 5.32
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ 26/06/52 3.4220 -5.28 16.15 -21.70 -0.10 16.15 -10.16 -8.86
ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ 04/09/60 10.3386 2.55 20.32 -0.45 20.32 1.85 6.94
ASP-S&P500 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 17/07/52 32.0594 3.19 15.86 5.99 10.78 15.86 12.42 10.97
ASP-STARS9 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 13/12/56 9.3977 2.57 17.53 -2.05 6.11 17.53 -1.10 4.48
ASP-STRATEGIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic 14/11/56 8.9484 2.29 16.77 -3.20 4.96 16.77 -1.96 4.55
ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ 18/01/61 7.7067 -2.35 4.04 -11.46 4.04 -16.53 -15.22
Benchmark -
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-AAA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/62 10.2776 1.80 2.78 4.01
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 02/08/60 9.6550 0.22 5.94 -5.86 5.94 -1.82 3.92
ASP-GAF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น 19/10/48 10.1169 1.66 6.85 -0.96 3.02 6.85 0.08 4.18
ASP-GCOM 1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 24/07/61 9.1171 1.56 15.35 15.35 -8.82
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 12/06/60 10.2285 2.31 8.08 4.63 8.08 1.11 6.47
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 12/06/60 10.2253 2.30 8.07 4.61 8.07 1.10 6.47
ASP-PRIME4 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 29/03/56 8.3717 8.04 12.88 8.48 3.43 12.88 -2.80
Benchmark -
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-LTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว 23/11/47 16.7083 5.65 10.87 7.43 4.98 10.87 7.67 11.11
ASP-GLTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร 20/12/49 24.4645 5.94 10.64 6.54 3.64 10.64 7.35 11.74
ASP-SMELTF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว 23/11/60 9.1196 9.78 15.49 8.36 15.49 -5.56 4.08
Benchmark -
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/47 14.6564 0.46 0.91 1.35 1.28 0.91 2.67 3.49
Benchmark   ค่าเฉลี่ยระหว่าง THAIBMA Government Bond Index(50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี
สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)
1.97 2.79 4.41 1.91 2.79
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/47 27.9124 6.22 10.34 7.71 5.19 10.34 7.33
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/47 28.1190 7.64 12.36 7.68 4.14 12.36 7.38 10.97
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/11/60 9.1865 2.52 19.99 -0.64 19.99 -5.17 4.88
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 30/08/61 8.9774 0.73 13.74 13.74 -10.20 -4.73
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/09/61 9.0272 -4.61 -1.57 -1.57 -9.56 -14.36
Benchmark -