ผลการดำเนินงาน

เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 13/11/47 16.5581 0.34 0.65 1.21 1.31 0.23 2.03 3.42
ASP2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 23/09/48 13.8789 0.29 0.58 1.25 1.58 0.22 2.47 3.54
Benchmark   ค่าเฉลี่ยระหว่าง THAIBMA Government Bond Index(50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี
สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)
1.03 1.66 1.62 1.64 0.43
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 02/02/60 10.3759 0.40 0.71 1.39 0.31 1.80 3.32
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 12/04/60 8.6980 2.89 2.42 -13.61 2.46 -7.14 3.47
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 12/04/60 8.6970 2.89 2.42 -13.62 2.46 -7.14 3.47
Benchmark -
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/07/56 10.6438 0.45 0.94 1.98 -0.65 0.34 1.11
Benchmark -
ASP-AITF3Y3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3 18/05/59 11.1825 1.00 2.06 3.91 0.73 4.10 4.33
Benchmark   ThaiBMA Government Bond Index + ส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ ณ วันที่ลงทุน 1.05 2.12 4.33 0.72
ASP-AITF5Y1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 27/11/58 11.7630 1.48 2.97 4.61 4.43 0.96 5.11 3.84
Benchmark   ตัวชี้วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
อายุประมาณ 5 ปี ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี ของประเทศที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ BBB
ณ วันที่ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท
ณ วันที่ลงทุน (65%)
0.93 1.88 3.84 3.84 0.64
ASP-TFIXED2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 03/06/54 12.0242 0.39 0.74 1.63 1.69 0.30 2.41
ASP-TFIXED3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 23/06/54 12.0704 0.41 0.84 1.77 1.78 0.21 2.48
ASP-TFIXED5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 30/07/52 12.6926 0.41 0.86 1.79 1.78 0.23 2.49
ASP-TFIXED9 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 15/09/54 11.9908 0.33 0.71 1.64 1.74 0.21 2.46
Benchmark -
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล 21/12/47 10.5571 -2.49 -6.71 -12.25 4.81 2.91 6.67 10.71
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 02/08/60 9.8523 -1.81 -6.69 -16.86 5.97 -1.05 5.85
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 12/05/57 10.5201 -0.20 -6.92 -18.64 4.91 5.17 1.06 7.01
Benchmark -
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ 26/10/50 11.8988 6.27 -2.42 -10.28 13.04 9.13 1.54 -1.52
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า 09/07/57 10.6253 8.79 -2.50 -19.37 12.71 13.17 1.32 5.41
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค 13/12/50 6.9037 4.94 1.36 -12.73 17.34 10.77 -3.25 -3.47
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ 02/04/61 9.8828 6.26 -6.44 15.30 -1.17 2.89
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ 11/08/58 10.6582 5.28 -2.74 7.13 5.14 11.17 1.81 1.14
ASP-EUROPE VALUE กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู 11/02/58 11.6009 3.70 -0.68 7.47 3.79 9.69 3.74 -0.18
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 02/07/52 12.1068 6.61 7.25 -3.46 -0.53 2.11 2.03 2.82
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 28/01/53 16.5264 5.83 1.86 -6.13 14.98 10.36 5.73 3.14
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท 23/06/49 9.4514 -3.95 -6.73 -11.06 6.97 7.44 -0.44 -0.85
ASP-NKY225 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 17/12/57 11.8512 -4.12 -5.99 -2.80 9.72 6.13 4.13 5.88
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ 26/06/52 3.5617 8.19 -18.93 -4.34 8.50 20.89 -10.11 -8.63
ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ 04/09/60 9.8833 4.50 -7.15 -11.51 15.02 -0.79 5.09
ASP-S&P500 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 17/07/52 30.5910 0.05 -5.12 1.45 12.03 10.55 12.32 11.04
ASP-STARS9 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 13/12/56 8.9940 2.79 -6.55 -10.57 3.15 12.48 -2.00 4.32
ASP-STRATEGIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic 14/11/56 8.5956 2.42 -7.11 -11.65 1.99 12.16 -2.82 4.39
ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ 18/01/61 7.8870 2.87 -7.39 -19.63 6.48 -19.21 -13.85
Benchmark -
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 02/08/60 9.5585 1.46 -6.32 -18.49 4.88 -2.82 2.85
ASP-GAF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น 19/10/48 9.9149 0.75 -3.92 -5.97 3.53 4.72 -0.06 4.10
ASP-GCOM 1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 24/07/61 8.6087 2.85 -11.18 8.92 -13.91
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 12/06/60 9.9090 0.72 -1.48 -2.13 4.71 -0.53 4.76
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 12/06/60 9.9065 0.71 -1.49 -2.15 4.70 -0.55 4.76
ASP-PRIME4 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 29/03/56 7.7757 -0.25 -6.63 -17.31 3.04 4.84 -4.16
Benchmark -
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-LTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว 23/11/47 16.1694 0.72 -3.21 -13.98 5.80 4.78 7.43 10.90
ASP-GLTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร 20/12/49 23.1419 0.52 -4.29 -15.62 4.49 4.66 7.07 11.51
ASP-SMELTF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว 23/11/60 8.3619 -1.73 -6.58 -16.81 5.90 -13.11 0.15
Benchmark -
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/47 14.5660 0.43 0.69 0.78 1.11 0.29 2.69 3.40
Benchmark   ค่าเฉลี่ยระหว่าง THAIBMA Government Bond Index(50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี
สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)
1.03 1.66 1.62 1.64 0.43
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/47 26.0726 -2.28 -6.43 -11.69 5.44 3.07 6.99
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/47 26.2519 -0.19 -6.75 -17.63 4.53 4.90 7.04 10.76
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/11/60 8.7863 4.28 -7.32 -10.99 14.77 -9.70 2.24
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 30/08/61 8.7733 2.42 -12.18 11.16 -12.24 -6.70
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/09/61 9.5118 -0.53 3.71 -4.70 -7.96
Benchmark -