ผลการดำเนินงาน

เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 13/03/19 10.3870 0.45 0.92 1.70 0.81 0.77 0.73 1.09
ASP-DGOV-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 04/11/20 10.3870 0.45 0.92 1.70 0.81 0.77 0.70 1.03
กองทุนตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-CHINABOND-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า 11/03/22 8.6717 1.99 4.72 1.17 4.11 -6.20 3.73
ASP-CHINABOND-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 11/03/22 8.6534 1.97 4.67 1.07 4.07 -6.29 3.73
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ 15/11/04 17.3870 0.56 1.07 1.86 0.93 0.92 1.73 2.92
ASP-DPLUS-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 02/02/17 11.1209 0.56 1.11 2.06 1.20 0.94 1.46 3.02
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 12/04/17 9.2257 0.77 2.08 -0.60 -1.10 1.18 -1.12 2.21
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 12/04/17 9.2492 0.78 2.10 -0.55 -1.02 1.20 -1.09 2.21
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/07/13 11.6455 0.64 1.32 2.50 1.74 1.11 1.41
ASP-FIXED 6M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/11/22 10.3537 0.66 1.35 2.55 1.14 2.23
ASP-FIXED 6M2 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/06/23 10.2406 0.71 1.42 1.26 2.41
ASP-FIXED 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/07/23 10.2244 0.72 1.39 1.20 2.24
ASP-FIXED 6M4 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/09/23 10.1744 0.63 1.28 1.08 1.75
ASP-FIXED 6M5 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/02/24 10.0864 0.70 0.87
ASP-CPGOV 6M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6เดือน1 12/02/24 10.0594 0.52 0.59
กองทุนหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-SME-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 02/08/17 17.2470 0.44 2.44 -9.24 1.16 -1.35 8.28 0.77
ASP-SME-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ 01/12/23 17.2497 0.46 -1.33 1.97 -0.28
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 12/05/14 13.9461 -1.86 3.23 -7.33 -0.70 -2.27 3.36 2.91
ASP-T12 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 13/05/21 11.2748 4.98 6.49 -0.67 3.08 1.69 3.95 -1.60
กองทุนผสม
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-AAA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/19 11.0903 1.41 4.13 3.61 0.28 3.04 1.96 4.61
ASP-AAA-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 04/02/19 11.0562 1.40 4.10 3.55 0.23 3.01 1.90 4.61
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 02/08/17 11.5397 -6.50 3.42 1.09 -3.63 1.84 2.12 1.25
ASP-THAITRIG 5M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 02/05/23 9.7642 2.39 3.60 -2.59 0.69 -1.14 -8.10
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 12/06/17 11.2852 2.60 9.98 10.67 -2.78 7.98 1.75 5.36
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 12/06/17 11.2665 2.59 9.96 10.63 -2.81 7.96 1.72 5.36
ASP-PROPIN-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า 12/02/20 6.8437 -2.59 -0.46 -5.32 -7.02 -2.87 -8.44 -3.80
ASP-PROPIN-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 12/02/20 6.8365 -2.60 -0.48 -5.35 -7.05 -2.88 -8.46 -3.80
ASP-CHINATRIG 3M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า ทริกเกอร์ 3เดือน1 08/03/23 8.0086 1.53 -9.33 -12.77 -4.58 -15.73 -1.64
ASP-TRIGGER 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 16/02/21 5.1202 -1.94 -1.97 -1.66 -16.94 -1.12 -18.15 10.81
กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-POWER กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ 16/03/21 4.1596 2.40 -12.32 -37.10 -25.65 -21.01 -23.84 12.60
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ 06/11/18 8.2612 6.63 1.50 -3.19 -25.67 5.07 -3.37 -0.19
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ 29/03/19 12.2134 -8.10 8.84 -4.69 -9.71 -5.11 3.94 14.99
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ 02/04/18 11.8906 -1.08 8.77 20.09 -12.62 5.44 2.85 12.39
ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ 06/11/18 13.5703 2.25 2.77 8.05 -2.07 -1.77 5.64 13.72
ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ 04/09/17 12.7268 3.06 16.06 15.40 -9.69 9.80 3.64 8.81
ASP-VIET-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า 18/01/18 9.8067 1.26 16.19 22.35 -5.06 17.09 -0.30 5.07
ASP-JHC-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า 29/01/21 8.5246 -5.15 3.44 2.69 -3.26 0.60 -4.67 9.79
ASP-EUG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท 29/01/21 7.7853 3.00 14.62 5.04 -10.48 7.80 -7.23 11.97
ASP-TOPBRAND-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ 29/06/20 13.3298 -4.67 4.43 5.65 -0.69 4.33 7.45 18.12
ASP-X กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท 29/06/20 8.8246 -0.97 8.67 19.82 -13.21 5.89 -3.14 18.12
ASP-DIGIBLOC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน 28/01/22 7.1064 1.83 41.13 58.29 -9.50 -14.50 -7.08
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ 26/10/07 10.1848 3.43 4.22 2.86 -13.89 2.23 0.11 0.17
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า 09/07/14 5.8061 3.72 -1.00 -5.82 -26.47 3.13 -5.34 0.34
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค 13/12/07 5.7354 6.81 5.85 6.44 -13.41 4.42 -3.32 0.44
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ 11/08/15 9.3713 12.79 10.70 19.02 -7.97 -0.08 -0.73 1.18
ASP-EUROPE QUALITY กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ 11/02/15 13.2486 1.70 13.41 11.42 0.35 9.78 3.07 5.87
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 28/01/10 10.2488 9.88 5.42 -1.61 -15.28 6.06 0.20 -0.04
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท 23/06/06 22.9191 9.03 24.03 45.05 26.58 26.81 4.73 1.35
ASP-S&P500 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 17/07/09 53.0705 2.97 13.28 21.29 5.39 9.15 11.87 12.86
ASP-LEGACY-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/06/19 10.2350 1.18 2.61 8.01 6.02 4.88 0.47 18.76
ASP-USSMALL กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส 29/11/23 10.1153 -4.28 1.17 -3.41 1.16 11.50
ASP-INDO-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 12/02/24 9.0312 -7.93 -9.68 -6.06
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-PRE-UI-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า 20/07/22 8.2863 -3.36 -7.75 -11.89 -5.53 -9.58
ASP-PRE-UI-D กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล 20/07/22 8.1895 -3.36 -7.75 -11.89 -5.53 -9.95
ASP-GCC-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 01/02/23 8.7137 17.53 0.69 -1.74 -4.48 -10.25 -3.18
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 02/07/09 17.9299 13.72 12.32 13.81 2.85 11.15 4.01 6.88
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ 26/06/09 4.7753 2.76 -0.22 12.31 6.43 5.79 -4.83 -2.24
กองทุน RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-DIGIBLOCRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ 28/01/22 7.4011 0.43 41.89 60.31 -9.35 -12.92 -7.08
ASP-EVOCHINARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/10/20 4.7088 6.52 2.41 -1.51 -24.77 5.79 -18.75 -8.40
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/11/17 11.2762 3.06 15.74 14.79 -9.54 9.66 1.86 8.35
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 30/08/18 10.5711 -0.69 8.94 20.35 -12.14 5.78 0.98 11.42
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/09/18 11.1276 1.08 15.52 20.83 -5.53 16.49 1.93 7.22
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/04 15.9088 0.48 1.75 2.20 1.58 1.27 2.42 2.94
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/04 31.4616 2.17 6.93 -6.42 3.33 2.18 6.07 4.88
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/04 34.4096 -1.64 2.94 -7.60 -0.64 -2.61 6.56 7.53
ASP-POWERRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 12/11/21 3.3968 2.15 -12.55 -36.78 -21.05 -34.28 7.99
ASP-SMERMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 05/04/23 9.5310 0.60 1.78 -9.05 -1.24 -4.06 -9.32
ASP-TOPBRANDRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 25/07/23 10.0206 -5.01 3.25 3.39 0.22 20.96
กองทุน SSF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-DIGIBLOC-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม 28/01/22 8.0800 1.51 45.22 64.59 -7.14 -9.58 -7.08
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ 21/04/20 16.3388 0.45 2.36 -8.21 0.77 -1.30 12.68 4.79
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม 01/07/20 16.2605 0.45 2.36 -8.24 0.72 -1.30 11.40 2.92
ASP-EVOCHINA-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม 05/07/21 4.4051 5.22 1.16 -3.03 4.63 -24.83 -12.54
กองทุน LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 23/11/17 14.2021 0.53 2.54 -8.30 1.03 -1.23 5.54 -0.54
ASP-SMELTF-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 01/07/20 14.2021 0.53 2.54 -8.30 1.03 -1.23 13.01 2.92
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 23/11/04 14.8919 1.15 3.21 -5.02 -1.03 -0.20 5.62 7.65
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 01/07/20 14.8919 -0.40 1.63 -7.79 -3.35 -1.73 2.70 2.92
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 20/12/06 28.6890 -3.12 -1.61 -12.20 -0.65 -4.66 6.19 7.68
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 01/07/20 28.6890 -3.12 -1.61 -12.20 -0.65 -4.66 7.71 2.92
กองทุน Thai ESG
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-ThaiESG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน 22/12/23 9.8641 0.63 -1.32 -1.36 -2.11
กองทุน Structured Notes
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-FCN-AI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส KIKO Fixed Coupon Note คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/04/24 10.0087 1.70