ผลการดำเนินงาน

เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 13/03/62 10.0847 0.31 0.66 0.85 1.07
Benchmark -
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 13/11/47 16.7256 0.34 0.74 1.47 1.32 1.25 2.00 3.78
ASP2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 23/09/48 14.0485 0.38 0.93 1.63 1.68 1.44 2.44 3.92
Benchmark   ค่าเฉลี่ยระหว่าง ThaiBMA Government Bond Index (50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี
สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)
3.48 7.34 9.61 3.71 8.26
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 02/02/60 10.5275 0.57 1.13 1.97 1.77 1.89 3.34
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 12/04/60 9.0713 0.65 1.90 7.44 6.86 -3.74 3.95
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 12/04/60 9.0710 0.65 1.91 7.45 6.87 -3.74 3.95
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/07/56 10.7823 0.45 0.99 1.95 -0.79 1.65 1.20
Benchmark -
ASP-AITF5Y1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 27/11/58 12.2248 1.62 3.22 6.25 4.98 4.92 5.24 3.84
Benchmark   ตัวชี้วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
อายุประมาณ 5 ปี ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี ของประเทศที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ BBB
ณ วันที่ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท
ณ วันที่ลงทุน (65%)
0.95 1.92 3.84 3.84 3.22
ASP-TFIXED2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 03/06/54 12.1899 0.51 1.02 1.87 1.78 1.69 2.38
ASP-TFIXED3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 23/06/54 12.2256 0.46 0.99 1.89 1.80 1.50 2.43
ASP-TFIXED5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 30/07/52 12.8639 0.50 1.02 1.91 1.84 1.58 2.46
ASP-TFIXED9 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 15/09/54 12.1571 0.52 1.06 1.85 1.79 1.60 2.43
ASP-TFIXED 6M3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 04/09/62 10.0269 0.27
Benchmark -
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล 21/12/47 10.8420 -3.52 -0.87 -1.82 3.02 5.69 6.55 10.16
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 02/08/60 10.9484 -0.69 6.71 5.15 17.76 4.03 3.79
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 12/05/57 11.1230 -1.20 3.27 1.40 4.08 11.19 1.96 5.72
Benchmark -
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ 26/10/50 11.9581 -0.83 -3.41 12.49 5.75 9.68 1.50 -1.79
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า 09/07/57 10.5198 -2.60 -6.31 14.90 5.95 12.05 0.96 2.98
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค 13/12/50 6.9572 0.76 -2.11 10.87 7.08 11.63 -3.00 -1.33
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ 02/04/61 10.2336 -1.83 -3.44 10.51 19.39 1.47 3.90
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ 11/08/58 11.7356 9.82 7.18 14.80 9.05 22.41 3.86 3.62
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ 06/11/61 11.5241 3.40 -2.75 23.40 15.25 -1.85
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 02/07/52 13.4274 3.44 14.72 18.78 2.24 13.25 2.92 3.49
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 28/01/53 15.7752 -2.78 -8.11 7.34 5.82 5.34 4.83 1.84
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ 29/03/62 9.5164 -3.14 -2.39 -4.83 1.96
ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ 06/11/61 10.9147 8.21 1.82 3.98 9.15 9.43
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท 23/06/49 10.0552 8.90 4.34 1.79 7.39 14.31 0.04 -0.69
ASP-NKY225 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 17/12/57 12.8194 6.47 3.11 5.73 9.36 14.80 5.23 6.56
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ 26/06/52 3.2464 -6.13 -13.18 -22.63 0.50 10.19 -10.30 -9.23
ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ 04/09/60 10.4226 1.31 -2.91 12.74 21.30 1.94 7.12
ASP-S&P500 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 17/07/52 33.0552 1.70 2.41 10.04 11.29 19.46 11.94 10.37
ASP-STARS9 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 13/12/56 9.4468 0.44 -1.79 8.90 3.88 18.14 -0.95 4.27
ASP-STRATEGIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic 14/11/56 8.9678 0.26 -2.26 7.73 2.74 17.02 -1.81 4.34
ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ 18/01/61 7.7804 -2.26 -1.59 1.06 5.04 -13.12 -9.57
ASP-LEGACY-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/06/62 10.1965 2.20 3.46 3.90
Benchmark -
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-AAA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/62 10.4214 1.43 2.43 4.21 5.82
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 02/08/60 9.5615 -1.04 -0.11 -1.59 4.91 -1.97 1.94
ASP-GAF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น 19/10/48 10.2513 1.12 1.54 5.04 2.57 8.27 0.18 4.15
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 12/06/60 10.3144 0.73 1.74 5.44 8.99 1.31 6.56
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 12/06/60 10.3106 0.73 1.73 5.42 8.97 1.29 6.56
ASP-PRIME4 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 29/03/56 8.2960 -1.18 3.97 2.45 4.09 11.86 -2.79
Benchmark -
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-LTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว 23/11/47 16.0443 -3.52 -1.11 0.06 3.61 6.46 7.20 10.34
ASP-GLTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร 20/12/49 24.4355 -1.56 3.18 3.24 3.65 10.51 7.14 10.83
ASP-SMELTF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว 23/11/60 9.1444 -1.83 5.27 3.55 15.81 -4.46 -0.20
Benchmark -
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/47 14.7676 0.55 1.13 2.03 1.45 1.67 2.66 3.77
Benchmark   ค่าเฉลี่ยระหว่าง ThaiBMA Government Bond Index (50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี
สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)
3.48 7.34 9.61 3.71 8.26
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/47 26.9202 -3.33 -0.49 -1.03 3.94 6.42 6.89
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/47 27.6390 -1.52 2.85 1.10 3.69 10.45 7.08 10.20
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/11/60 9.2433 1.16 -3.13 12.21 20.73 -3.97 5.44
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 30/08/61 9.1845 -3.25 -1.05 6.19 16.37 -6.99 -3.15
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/09/61 9.0921 -1.89 -3.43 -6.19 -0.86 -8.03 -8.29
Benchmark -