ผลการดำเนินงาน

เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 13/11/47 16.5025 0.31 0.60 1.17 1.32 1.08 2.04 3.40
ASP2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 23/09/48 13.8387 0.29 0.67 1.37 1.64 1.23 2.49 3.52
Benchmark   ค่าเฉลี่ยระหว่าง THAIBMA Government Bond Index(50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี
สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)
0.62 0.57 0.96 2.07 0.69
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 02/02/60 10.3346 0.31 0.65 1.47 1.29 1.82 3.23
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส - A 12/04/60 8.4538 -0.45 -0.23 -16.89 -16.10 -9.75 2.98
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส - R (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ) 12/04/60 8.4530 -0.45 -0.23 -16.90 -16.11 -9.76 2.98
Benchmark -
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/07/56 10.5962 0.49 1.01 2.16 -0.58 1.92 1.08
Benchmark -
ASP-AITF3Y3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3 18/05/59 11.0718 1.05 2.10 4.00 3.64 4.09 4.33
Benchmark   ThaiBMA Government Bond Index + ส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ ณ วันที่ลงทุน 1.06 2.15 4.33 3.97
ASP-AITF5Y1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 27/11/58 11.5916 1.47 2.51 4.33 5.06 3.95 5.02 3.84
Benchmark   ตัวชี้วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
อายุประมาณ 5 ปี ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี ของประเทศที่ลงทุน ณ วันที่ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ BBB
ณ วันที่ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท
ณ วันที่ลงทุน (65%)
0.94 1.91 3.84 3.84 3.53
ASP-TFIXED 6M1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 04/12/61 10.0520 0.52 0.52
ASP-TFIXED2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 03/06/54 11.9779 0.35 0.81 1.72 1.72 1.57 2.44
ASP-TFIXED3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 23/06/54 12.0215 0.43 0.91 1.85 1.80 1.68 2.50
ASP-TFIXED5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 30/07/52 12.6403 0.45 0.97 1.89 1.81 1.71 2.51
ASP-TFIXED9 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 15/09/54 11.9515 0.38 0.82 1.74 1.79 1.59 2.50
Benchmark -
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล 21/12/47 10.8265 -4.33 -3.27 -3.42 5.98 -6.44 6.99 10.82
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 12/05/57 10.5407 -6.74 -7.26 -9.96 5.25 -13.14 1.16 7.14
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 02/08/60 10.0343 -4.97 -7.07 -13.46 -13.64 0.12 6.07
Benchmark -
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ 26/10/50 11.1970 -8.18 -12.89 -12.43 7.10 -14.08 1.02 -1.71
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค 13/12/50 6.5788 -3.41 -8.54 -10.74 10.47 -12.90 -3.74 -3.70
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ 02/04/61 9.3006 -11.95 -12.29 -6.99 4.27
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ 11/08/58 10.1236 -7.62 -5.88 -0.61 -0.95 -4.82 0.37 0.14
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 02/07/52 11.3560 0.60 -8.03 -7.79 2.37 -8.56 1.39 2.46
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 28/01/53 15.6159 -3.75 -11.18 -7.43 7.63 -9.25 5.22 2.87
ASP-NKY225 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 17/12/57 12.3605 -1.95 0.19 -1.31 4.27 -1.67 5.50 7.45
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ 26/06/52 3.2921 -25.07 -21.30 -5.82 -6.06 -9.54 -11.11 -9.34
ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ 04/09/60 9.4578 -11.15 -12.15 -13.11 -11.94 -4.40 3.65
ASP-S&P500 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 17/07/52 30.5746 -5.17 1.51 2.98 9.34 2.47 12.66 11.75
ASP-STARS9 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9 13/12/56 8.7499 -9.08 -10.88 -12.17 -3.24 -11.84 -2.64 4.80
ASP-STRATEGIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic 14/11/56 8.3929 -9.30 -11.34 -12.97 -4.29 -12.63 -3.41 4.87
ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ 18/01/61 7.6668 -9.97 -12.28 -23.33 -13.20
Benchmark -
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 02/08/60 9.4208 -7.67 -7.86 -13.04 -16.75 -4.39 2.87
ASP-PRIME4 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 29/03/56 7.7948 -6.40 -5.96 -8.37 0.91 -11.99 -4.30
ASP-GAF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น 19/10/48 9.8413 -4.64 -4.30 -6.25 1.16 -6.58 -0.12 4.30
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส – A 12/06/60 9.8382 -2.18 -0.37 -4.74 -3.69 -1.10 3.37
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส – R (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ) 12/06/60 9.8362 -2.19 -0.38 -4.76 -3.70 -1.12 3.37
ASP-GCOM 1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 04/12/61 8.3700 -13.65 -16.30
Benchmark -
ASP-GCOM 1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 04/12/61 8.3700 -13.65 -16.30
Benchmark -
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-LTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว 23/11/47 16.0532 -3.91 -5.12 -8.35 5.81 -10.32 7.51 11.01
ASP-GLTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร 20/12/49 23.0232 -4.78 -6.29 -11.12 4.60 -12.47 7.17 11.66
ASP-SMELTF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว 23/11/60 8.5091 -4.94 -6.86 -13.95 -14.19 -14.57 -0.90
Benchmark -
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/47 14.5041 0.26 0.39 0.74 1.20 0.61 2.70 3.39
Benchmark   ค่าเฉลี่ยระหว่าง THAIBMA Government Bond Index(50%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี
สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(50%)
0.62 0.57 0.96 2.07 0.69
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/47 26.6819 -4.25 -3.01 -2.69 6.70 -5.90 7.29
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/47 26.3009 -6.57 -6.24 -8.86 4.95 -12.20 7.18 10.87
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/11/60 8.4258 -11.13 -11.74 -13.43 -12.06 -15.45 -0.13
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 04/12/61 8.5664 -14.25 -14.31 -5.45
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ 04/12/61 9.5621 -4.20 -5.70
Benchmark -