กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-LEGACY-UI)

กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไปจึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  8+
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • ประเภทโครงการ
  กองทุน Feeder Fund ตราสารทุน
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  19 มิถุนายน 2562
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ขนาดกองทุน
  1,600 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  841,878,804.80 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class B Shares ซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (the Cayman Islands) และบริหารจัดการโดย Quantum GBL, LLC ทั้งนี้ จะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก
  Market/Leverage/Business/CountryandPolitical/Liquidity/Credit/Repatriation/Exchange Rate Risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  วันทำการแรกของทุกเดือน เป็นวันทำรายการซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะกำหนดตามวันหยุดของกองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) ที่ประกาศ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า 9 วันทำการโดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.00 น.
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  10 ล้านบาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  10 ล้านบาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  วันทำการสุดท้ายของทุกเดือน เป็นวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะกำหนดตามวันหยุดของกองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) ที่ประกาศ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 66 วันตามปฎิทิน หากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตรงกับวันหยุดของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย บริษัทจัดการเลื่อนเป็นวันทาการซื้อขายก่อนหน้าตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.00 น. อนึ่ง บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง 1.50%)  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน ไม่เรียกเก็บ)  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00% ต่อปี (เก็บจริง IPO 1.00%)  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี (เก็บจริง 0.0321%)
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี (เก็บจริง 0.50%)

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  841,878,804.80 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  8.2319 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.29

หน่วยลงทุน

92.57

หน่วยลงทุน

Wellspring GBL

Rating

(%)NAV

92.57

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

92.57

Derivatives

3.96

อื่นๆ

2.18

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2019 2020
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 2.99 -20.02
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 8.06 17.89
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 9.99 29.53
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 22.53 84.85
Information Ratio -0.40 -0.46
* ดัชนี S&P 500 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (28/06/2019)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -20.02 -4.10 -6.96 -20.02 -12.09
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 17.89 5.34 17.63 17.89 17.43
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 29.53 27.32 26.93 29.53 24.92
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 84.85 38.07 42.96 84.85 69.79
Information Ratio -0.46 -0.92 -1.16 -0.46 -0.43
* ดัชนี S&P 500 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -37.91
Tracking Error(%) 82.84

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
(Thai Only)
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
ตารางขายคืน สับเปลี่ยน ครบกำหนดอายุ กองทุน
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer