กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-LEGACY-UI)

ส่งต่อโอกาศความมั่งคั่ง จากรุ่นสู่รุ่น ผ่านเอกสิทธิ์พิเศษในการลงทุนกับ Hedge Fund ระดับแนวหน้าของโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  8+
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  เกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ กรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • ประเภทโครงการ
  กองทุน Feeder Fund ตราสารทุน
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  19 มิถุนายน 2562
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ขนาดกองทุน
  1,600 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  724,809,453.32 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class B Shares ซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (the Cayman Islands) และบริหารจัดการโดย Quantum GBL, LLC ทั้งนี้ จะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก
  Market/Leverage/Business/CountryandPolitical/Liquidity/Credit/Repatriation/Exchange Rate Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  วันทำการแรกของทุกเดือน เป็นวันทำรายการซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะกำหนดตามวันหยุดของกองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) ที่ประกาศ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า 9 วันทำการโดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.00 น.
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  1 ล้านบาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  1 แสนบาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  วันทำการสุดท้ายของทุกเดือน เป็นวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะกำหนดตามวันหยุดของกองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) ที่ประกาศ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 66 วันตามปฎิทิน หากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตรงกับวันหยุดของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย บริษัทจัดการเลื่อนเป็นวันทาการซื้อขายก่อนหน้าตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.00 น. อนึ่ง บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 2.00%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  724,809,453.32 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  10.5450 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-3.38

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

0.95

หน่วยลงทุน

102.56

หน่วยลงทุน

Wellspring GBL

Rating

(%)NAV

102.56

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

102.56

อื่นๆ

-0.13

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2023 2022 2021 2020 2019
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -0.55 1.05 17.96 -20.02 2.99
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 24.87 -15.36 44.84 17.89 8.06
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 13.96 38.14 44.44 29.53 9.99
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 15.69 25.12 13.67 34.39 12.74
Information Ratio -0.96 0.26 -0.53 -0.46 -0.40
* ดัชนี S&P 500 Total Return ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (28/06/2019)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 8.06 4.43 8.06 11.48 8.75 1.07 1.07
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 23.66 4.91 23.66 28.98 15.12 19.24 19.24
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 23.40 19.21 23.40 17.72 31.26 30.76 30.76
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 13.22 13.04 13.22 13.72 18.71 21.98 21.98
Information Ratio -0.97 -0.05 -0.97 -0.55 -0.14 -0.33 -0.33
* ดัชนี S&P 500 Total Return ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -17.50
Tracking Error(%) 32.06

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
ตารางส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้า
เอกสารประกอบการลงทุนของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High–Net–Worth)
แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge assessment)
แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง_ASP-LEGACY-UI
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
(Thai Only)
Load thai disclaimer