กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-LEGACY-UI)

ส่งมอบเอกสิทธิ์พิเศษในการลงทุนใน Hedge Fund ระดับแนวหน้าของโลกที่เข้าถึงได้ยากกับบริษัทจัดการที่มีผลการดำเนินงานชั้นนำระดับโลก สร้างโอกาสนำเสนอผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดีที่สุด ประโยชน์จากการกระจายการลงทุน Diversification Benefit

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  8
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • ประเภทโครงการ
  กองทุน Feeder Fund ตราสารทุน
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  10 มิถุนายน 2562
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ขนาดกองทุน
  1,600 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  912,197,942.62 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class B Shares ซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (the Cayman Islands) และบริหารจัดการโดย Quantum GBL, LLC ทั้งนี้ จะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก
  Market/Leverage/Business/CountryandPolitical/Liquidity/Credit/Repatriation/Exchange Rate Risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  วันทำการแรกของทุกเดือน เป็นวันทำรายการซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะกำหนดตามวันหยุดของกองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) ที่ประกาศ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า 9 วันทำการโดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.00 น.
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  10 ล้านบาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  10 ล้านบาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  วันทำการสุดท้ายของทุกเดือน เป็นวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะกำหนดตามวันหยุดของกองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) ที่ประกาศ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 66 วันตามปฎิทิน หากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตรงกับวันหยุดของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย บริษัทจัดการเลื่อนเป็นวันทาการซื้อขายก่อนหน้าตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.00 น. อนึ่ง บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง 1.50%)  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน ไม่เรียกเก็บ)  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00% ต่อปี (เก็บจริง IPO 1.00%)  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี (เก็บจริง 0.0321%)
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี (เก็บจริง 0.50%)

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  912,197,942.62 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  10.3587 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

16.91

หน่วยลงทุน

100.04

หน่วยลงทุน

Wellspring GBL

Rating

(%)NAV

100.04

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

100.04

Derivatives

-1.30

อื่นๆ

-15.65

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2019
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 2.99
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 10.59
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 9.99
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 23.35
Information Ratio -0.60
* ดัชนี S&P 500 Total Return

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (28/06/2019)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.58 0.12 2.33 3.59
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 0.26 6.72 9.31 10.88
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 3.96 7.98 9.07 9.34
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 33.19 23.43 25.41 24.26
Information Ratio 0.11 -1.09 -0.53 -0.47
* ดัชนี S&P 500 Total Return
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
(Thai Only)
รายงานรอบ 6 เดือน
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
ตารางขายคืน สับเปลี่ยน ครบกำหนดอายุ กองทุน
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer