การทำรายการ > ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

   
 
 

ตัวแทนสนับสนุนการขาย

 
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด 
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด 
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด