การทำรายการ > ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

 


ตัวแทนสนับสนุนการขาย

 
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่า จํากัด บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
บริษัทแอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จํากัด บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน (ทีม Wealth) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด บริษัทฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด บริษั หลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย (ทีม Wealth) บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน
บริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจํากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ จํากัด บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค
จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) (ทีมWealth)