มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 17/05/62 3,400,252.70 10.0250 10.0251 10.0250
0.0004
0.0040
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 17/05/62 1,952,728,032.99 16.6161 16.6162 16.6161
0.0008
0.0048
ASP2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 17/05/62 66,011,588.39 13.9317 13.9318 13.9317
0.0006
0.0043
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 17/05/62 9,192,396,172.71 10.4183 10.4184 10.4183
0.0004
0.0038
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 17/05/62 411,684,989.20 10.6878 - -
0.0005
0.0047
ASP-AITF3Y3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3 17/05/62 916,510,473.09 11.2757 - -
0.0009
0.0080
ASP-AITF5Y1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 17/05/62 410,961,791.30 11.8701 - -
0.0014
0.0118
ASP-TFIXED2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 17/05/62 352,340,472.21 12.0908 - -
0.0108
0.0894
ASP-TFIXED3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 17/05/62 417,437,925.42 12.1316 - -
0.0109
0.0899
ASP-TFIXED5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 17/05/62 1,057,028,650.28 12.7539 - -
0.0077
0.0604
ASP-TFIXED9 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 17/05/62 194,789,091.51 12.0656 - -
0.0190
0.1577
ASP-TFIXED 6M2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 17/05/62 850,511,107.76 10.0453 - -
0.0008
0.0080
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล 17/05/62 26,770,695.67 10.5420 10.5421 10.5420
-0.0543
-0.5124
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 17/05/62 718,265,844.18 9.9323 10.0566 9.9323
-0.0446
-0.4470
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 17/05/62 96,032,377.23 10.4369 10.5414 10.4369
-0.0409
-0.3903
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 17/05/62 49,436,302.53 11.7409 11.7704 11.7409
-0.0642
-0.5438
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 17/05/62 28,306,493.80 16.1467 16.1872 16.1467
-0.2275
-1.3894
ASP-NKY225 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 17/05/62 15,775,274.21 11.9063 11.9957 11.9063
0.0951
0.8052
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 17/05/62 546,870,274.45 9.2957 9.4120 9.2957
-0.0197
-0.2115
ASP-PRIME4 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 17/05/62 17,174,479.67 7.7437 - 7.7437
-0.0310
-0.3987
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-LTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว 17/05/62 237,529,648.80 15.6914 15.6915 15.6914
-0.0633
-0.4018
ASP-GLTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร 17/05/62 194,575,761.46 22.9097 22.9098 22.9097
-0.0410
-0.1786
ASP-SMELTF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว 17/05/62 86,408,561.69 8.4095 8.4096 8.4095
-0.0368
-0.4357
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/05/62 51,240,275.68 14.6146 14.6147 14.6146
-0.0002
-0.0014
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/05/62 193,196,209.62 26.0834 26.0835 26.0834
-0.1337
-0.5100
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 17/05/62 186,260,911.12 26.0314 26.0315 26.0314
-0.1049
-0.4014