มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 17/05/65 1,322,739.46 10.1548 10.1549 10.1548
0.0003
0.0030
ASP-DGOV-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 17/05/65 157,993,661.40 10.1577 10.1578 10.1577
0.0002
0.0020
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ 17/05/65 670,926,323.36 16.9664 16.9665 16.9664
0.0006
0.0035
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส 17/05/65 37,185,194,724.64 10.7873 10.7874 10.7873
0.0003
0.0028
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 17/05/65 295,684,473.11 11.1968 - -
0.0017
0.0152
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 17/05/65 409,365,432.14 18.0466 18.2723 18.0466
0.3190
1.7995
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 17/05/65 53,106,508.80 14.9167 15.0660 14.9167
0.3167
2.1692
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล 17/05/65 23,636,756.22 12.3018 12.3019 12.3018
0.2089
1.7275
ASP-T12 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 17/05/65 600,145,632.66 11.0017 11.1393 11.0017
0.2004
1.8553
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 17/05/65 44,068,544.60 15.6609 15.7002 15.6609
0.1505
0.9703
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 17/05/65 38,365,206.02 11.9961 12.0262 11.9961
0.3969
3.4218
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 17/05/65 374,016,373.57 12.9411 13.1030 12.9411
0.1884
1.4773
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 17/05/65 569,398,210.01 14.7052 14.7053 14.7052
0.2658
1.8408
ASP-SMELTF-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 17/05/65 N/A 14.7052 14.8891 14.7052
0.2658
1.8408
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 17/05/65 244,853,348.29 17.4206 17.4207 17.4206
0.2974
1.7368
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 17/05/65 N/A 17.4206 17.6385 17.4206
0.2974
1.7368
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 17/05/65 241,120,033.45 31.5068 31.5069 31.5068
0.5695
1.8408
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 17/05/65 N/A 31.5068 31.9007 31.5068
0.5695
1.8408
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/05/65 92,959,415.46 15.2927 15.2928 15.2927
-0.0021
-0.0137
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/05/65 194,670,116.58 30.7921 30.7922 30.7921
0.8049
2.6841
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 17/05/65 208,334,114.74 36.9627 36.9628 36.9627
0.7467
2.0618
กองทุนรวม SSF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ 17/05/65 35,358,186.64 16.8773 - 16.8773
0.2961
1.7858
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม 17/05/65 85,096,354.84 16.8181 16.8182 16.8181
0.2950
1.7854
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน