มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2562

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 15/07/62 2,042,869.68 10.0469 10.0470 10.0469
0.0012
0.0119
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 15/07/62 1,682,128,357.79 16.6584 16.6585 16.6584
0.0021
0.0126
ASP2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 15/07/62 48,693,171.62 13.9857 13.9858 -
0.0038
0.0272
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/07/62 7,617,863,522.34 10.4561 10.4562 10.4561
0.0025
0.0239
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/07/62 413,092,055.88 10.7244 - -
0.0019
0.0177
ASP-AITF5Y1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 15/07/62 409,778,974.84 11.9820 - -
0.0053
0.0443
ASP-TFIXED2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 15/07/62 470,321,920.94 12.1192 - -
-0.0352
-0.2896
ASP-TFIXED3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 15/07/62 418,438,969.96 12.1607 - -
-0.0100
-0.0822
ASP-TFIXED5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 15/07/62 1,060,163,631.77 12.7917 - -
0.0163
0.1276
ASP-TFIXED9 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 15/07/62 246,950,764.36 12.0841 - -
-0.0169
-0.1397
ASP-TFIXED 6M2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/07/62 853,405,700.93 10.0795 - -
0.0147
0.1461
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล 15/07/62 28,594,751.92 11.3095 11.3096 11.3095
-0.0346
-0.3050
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 15/07/62 758,193,503.20 10.9200 11.0566 10.9200
-0.0812
-0.7381
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 15/07/62 103,304,867.36 11.2222 11.3345 11.2222
-0.0592
-0.5248
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 15/07/62 53,106,077.97 12.7899 12.8220 12.7899
0.0420
0.3295
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 15/07/62 30,376,422.21 16.6824 16.7242 16.6824
0.0107
0.0642
ASP-NKY225 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 15/07/62 16,084,363.02 12.1396 - -
0.0062
0.0511
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 15/07/62 568,822,736.15 9.7877 9.9101 9.7877
-0.0396
-0.4030
ASP-PRIME4 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 15/07/62 15,883,824.83 8.3385 - 8.3385
-0.0410
-0.4893
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-LTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว 15/07/62 249,156,664.37 16.7383 16.7384 16.7383
-0.0534
-0.3180
ASP-GLTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร 15/07/62 205,810,011.43 24.5285 24.5286 24.5285
-0.0601
-0.2444
ASP-SMELTF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว 15/07/62 94,885,174.96 9.2296 9.2297 9.2296
-0.0679
-0.7303
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/07/62 47,691,619.68 14.6716 14.6717 14.6716
0.0026
0.0177
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/07/62 205,218,332.19 28.0204 28.0205 28.0204
-0.0847
-0.3014
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 15/07/62 198,817,982.75 27.9768 27.9769 27.9768
-0.1491
-0.5301
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน