มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 25/10/64 1,246,191.70 10.1433 10.1434 10.1433
0.0003
0.0030
ASP-DGOV-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 25/10/64 157,813,208.05 10.1461 10.1462 10.1461
0.0002
0.0020
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ 25/10/64 657,276,087.01 16.9371 16.9372 16.9371
0.0006
0.0035
ASP2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 25/10/64 4,540,873.84 14.0035 14.0036 -
-0.0005
-0.0036
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส 25/10/64 29,961,798,410.46 10.7576 10.7577 10.7576
0.0007
0.0065
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 25/10/64 304,571,968.61 11.1227 - -
-0.0001
-0.0009
ASP-TFIXED 6M9 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือ9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 25/10/64 132,585,231.42 10.0519 - -
-0.0165
-0.1639
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 25/10/64 351,294,232.87 16.7796 16.9894 16.7796
-0.1305
-0.7717
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 25/10/64 48,923,863.41 14.6984 14.8455 14.6984
-0.0487
-0.3302
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล 25/10/64 24,156,826.69 11.5702 11.5703 11.5702
-0.1186
-1.0146
ASP-T12 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 25/10/64 562,889,904.75 10.3598 10.4894 10.3598
-0.1172
-1.1186
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 25/10/64 57,810,437.08 15.5286 15.5675 15.5286
0.1616
1.0516
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 25/10/64 33,633,865.39 15.2498 15.2880 15.2498
0.0749
0.4936
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 25/10/64 542,571,900.74 14.9380 15.1248 14.9380
-0.1229
-0.8160
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 25/10/64 588,233,240.27 13.9276 13.9277 13.9276
-0.1029
-0.7334
ASP-SMELTF-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 25/10/64 N/A 13.9276 14.1018 13.9276
-0.1029
-0.7334
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 25/10/64 230,814,365.60 16.4103 16.4104 16.4103
-0.1687
-1.0176
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 25/10/64 N/A 16.4103 16.6155 16.4103
-0.1687
-1.0176
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 25/10/64 220,458,739.48 29.8088 29.8089 29.8088
-0.1865
-0.6218
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 25/10/64 N/A 29.8088 30.1815 29.8088
-0.1865
-0.6218
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 25/10/64 62,470,300.34 15.2668 15.2669 15.2668
0.0035
0.0229
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 25/10/64 182,796,373.87 28.8406 28.8407 28.8406
-0.2620
-0.9003
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 25/10/64 202,340,339.20 36.2250 36.2251 36.2250
-0.1335
-0.3672
กองทุนรวม SSF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ 25/10/64 33,920,913.74 16.1367 - 16.1367
-0.1178
-0.7247
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม 25/10/64 25,124,964.71 16.0829 16.0830 16.0829
-0.1174
-0.7247
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน