มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 06/12/62 1,455,046.79 10.0952 10.0953 10.0952
0.0007
0.0069
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 06/12/62 1,476,598,511.72 16.7459 16.7460 16.7459
0.0011
0.0066
ASP2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 06/12/62 22,158,536.98 14.0691 14.0692 -
-0.0001
-0.0007
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/12/62 10,453,729,639.77 10.5498 10.5499 10.5498
0.0012
0.0114
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/12/62 384,490,750.22 10.8186 - -
0.0034
0.0314
ASP-AITF5Y1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 06/12/62 410,587,061.53 12.3067 - -
0.0034
0.0276
ASP-TFIXED2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 06/12/62 369,413,261.04 12.2599 - -
0.0135
0.1102
ASP-TFIXED3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 06/12/62 331,055,341.77 12.2738 - -
0.0065
0.0530
ASP-TFIXED5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 06/12/62 1,127,215,458.77 12.9294 - -
0.0136
0.1053
ASP-TFIXED9 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 06/12/62 249,256,473.99 12.1969 - -
0.0067
0.0550
ASP-TFIXED 6M3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/12/62 432,409,600.47 10.0500 - -
0.0009
0.0090
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล 06/12/62 25,588,989.54 10.3717 10.3718 10.3717
-0.0508
-0.4874
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 06/12/62 508,756,028.02 10.6783 10.8119 10.6783
-0.1013
-0.9397
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 06/12/62 99,781,431.18 10.7949 10.9029 10.7949
-0.0288
-0.2661
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 06/12/62 53,066,613.90 13.1356 13.1685 13.1356
-0.0893
-0.6752
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 06/12/62 28,292,227.73 15.5863 15.6254 15.5863
0.2835
1.8526
ASP-NKY225 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 06/12/62 17,880,525.70 13.0171 13.1148 13.0171
0.1646
1.2807
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 06/12/62 452,110,732.74 9.3560 9.4731 9.3560
-0.0387
-0.4119
ASP-PRIME4 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 06/12/62 13,719,320.92 8.0717 - 8.0717
-0.0273
-0.3371
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-LTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว 06/12/62 230,532,004.91 15.3524 15.3525 15.3524
-0.0747
-0.4842
ASP-GLTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร 06/12/62 204,577,003.43 23.6638 23.6639 23.6638
-0.1358
-0.5706
ASP-SMELTF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว 06/12/62 101,741,751.55 8.9173 8.9174 8.9173
-0.0726
-0.8076
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 06/12/62 51,860,152.50 14.8061 14.8062 14.8061
-0.0003
-0.0020
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 06/12/62 188,077,285.61 25.7686 25.7687 25.7686
-0.1256
-0.4851
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 06/12/62 197,160,473.58 26.8325 26.8326 26.8325
-0.0708
-0.2632
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน