มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2563

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 29/01/63 1,349,951.37 10.1099 10.1100 10.1099
0.0002
0.0020
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 29/01/63 1,253,945,035.25 16.7714 16.7715 16.7714
0.0005
0.0030
ASP2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 29/01/63 12,262,941.45 14.0949 14.0950 14.0949
0.0015
0.0106
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/01/63 10,847,403,039.02 10.5778 10.5779 10.5778
0.0006
0.0057
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/01/63 387,127,812.62 10.8928 - -
0.0079
0.0726
ASP-AITF5Y1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 29/01/63 413,737,590.78 12.4012 - -
0.0019
0.0153
ASP-TFIXED2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 29/01/63 371,991,312.00 12.3454 - -
0.0101
0.0819
ASP-TFIXED3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 29/01/63 334,680,857.31 12.4083 - -
0.0183
0.1477
ASP-TFIXED5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 29/01/63 1,131,044,768.99 12.9733 - -
0.0097
0.0748
ASP-TFIXED9 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 29/01/63 305,697,834.09 12.2636 - -
0.0107
0.0873
ASP-TFIXED 6M3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/01/63 433,475,702.75 10.0747 - -
0.0004
0.0040
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล 29/01/63 24,655,921.33 9.9915 9.9916 9.9915
0.0665
0.6700
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 29/01/63 529,214,978.82 10.5680 10.7002 10.5680
0.1072
1.0248
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 29/01/63 90,277,025.51 10.4357 10.5402 10.4357
0.0934
0.9031
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 29/01/63 55,138,775.66 13.9351 13.9700 13.9351
-0.1021
-0.7274
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 29/01/63 29,306,497.93 15.8305 15.8702 15.8305
-0.5124
-3.1353
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 29/01/63 435,364,820.69 9.0871 9.2008 9.0871
0.0500
0.5533
ASP-PRIME4 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 29/01/63 12,806,490.56 7.8584 - 7.8584
0.0574
0.7358
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-LTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว 29/01/63 226,361,698.91 14.8047 14.8048 14.8047
0.0981
0.6670
ASP-GLTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร 29/01/63 202,551,672.41 23.1372 23.1373 23.1372
0.1319
0.5733
ASP-SMELTF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว 29/01/63 113,943,222.75 8.7837 8.7838 8.7837
0.0811
0.9319
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 29/01/63 55,230,996.86 14.8661 14.8662 14.8661
0.0040
0.0269
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 29/01/63 181,175,715.15 24.7602 24.7603 24.7602
0.1774
0.7216
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 29/01/63 192,015,772.15 25.9947 25.9948 25.9947
0.2142
0.8309
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน