มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2567

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 21/06/67 24,350,670.57 10.3980 10.3981 10.3980
0.0005
0.0048
ASP-DGOV-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 21/06/67 N/A 10.3980 10.3981 10.3980
0.0005
0.0048
กองทุนตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ 21/06/67 624,067,982.65 17.4089 17.4090 17.4089
0.0015
0.0086
ASP-DPLUS-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 21/06/67 26,796,342,944.21 11.1350 11.1351 11.1350
0.0007
0.0063
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 21/06/67 594,695,239.80 11.6663 - -
0.0010
0.0086
ASP-FIXED 6M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 21/06/67 313,214,058.74 10.3710 - -
0.0008
0.0077
ASP-FIXED 6M2 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 21/06/67 395,815,642.84 10.2521 - -
0.0005
0.0049
ASP-FIXED 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 21/06/67 464,106,844.13 10.2415 - -
0.0008
0.0078
ASP-FIXED 6M4 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 21/06/67 404,558,954.98 10.1909 - -
0.0008
0.0079
ASP-FIXED 6M5 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 21/06/67 318,821,266.03 10.1024 - -
0.0007
0.0069
ASP-CPGOV 6M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6เดือน1 21/06/67 378,236,867.52 10.0711 - -
0.0006
0.0060
กองทุนหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-SME-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 21/06/67 1,199,312,710.05 16.6476 16.8558 16.6476
0.2535
1.5463
ASP-SME-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ 21/06/67 N/A 16.6476 16.6477 16.6476
0.2535
1.5463
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 21/06/67 48,349,369.95 13.6204 13.7567 13.6204
0.1333
0.9884
ASP-T12 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 21/06/67 367,480,397.81 11.2671 11.4080 11.2671
0.1915
1.7290
กองทุนผสม
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 21/06/67 220,459,202.32 11.8619 12.0103 11.8619
0.0823
0.6987
ASP-THAITRIG 5M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 21/06/67 106,883,588.89 9.6183 - 9.6183
0.1042
1.0952
กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 21/06/67 106,868,147.24 10.2838 10.3096 10.2838
-0.1803
-1.7230
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 21/06/67 59,020,854.30 18.0521 18.0973 18.0521
0.2310
1.2962
กองทุน RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 21/06/67 716,081,132.64 15.9355 15.9356 15.9355
0.0050
0.0314
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 21/06/67 183,773,789.58 30.8679 30.8680 30.8679
0.5273
1.7379
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 21/06/67 288,656,767.17 33.6242 33.6243 33.6242
0.3656
1.0993
ASP-SMERMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 21/06/67 48,197,529.64 9.2228 9.2229 9.2228
0.1444
1.5906
กองทุน SSF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ 21/06/67 35,334,560.45 15.8093 - 15.8093
0.2448
1.5728
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม 21/06/67 147,538,214.31 15.7336 15.7337 15.7336
0.2437
1.5733
กองทุน LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 21/06/67 430,393,747.85 13.7330 13.7331 13.7330
0.2157
1.5957
ASP-SMELTF-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 21/06/67 N/A 13.7330 13.9048 13.7330
0.2157
1.5957
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 21/06/67 176,579,413.69 14.7000 14.7001 14.7000
0.1952
1.3458
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 21/06/67 N/A 14.7000 14.8839 14.7000
0.1952
1.3458
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 21/06/67 199,928,243.00 27.6423 27.6424 27.6423
0.4135
1.5186
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 21/06/67 N/A 27.6423 27.9879 27.6423
0.4135
1.5186
กองทุน Thai ESG
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-ThaiESG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน 21/06/67 54,681,287.10 9.7382 9.7383 9.7382
0.1015
1.0533
กองทุน Structured Notes
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน