มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 01/10/63 1,104,271.57 10.1297 10.1298 10.1297
0.0000
0.0000
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 01/10/63 936,890,076.20 16.8393 16.8394 16.8393
0.0003
0.0018
ASP2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 01/10/63 7,896,263.88 14.0829 14.0830 -
-0.0008
-0.0057
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส 01/10/63 18,430,371,627.83 10.6714 10.6715 10.6714
0.0003
0.0028
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 01/10/63 106,147,035.42 10.9571 - -
-0.0062
-0.0566
ASP-AITF5Y1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 01/10/63 410,984,572.12 12.7837 - -
0.0016
0.0125
ASP-TFIXED3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 01/10/63 125,490,785.14 12.3900 - -
-0.0028
-0.0226
ASP-TFIXED5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 01/10/63 203,590,798.76 13.0236 - -
0.0003
0.0023
ASP-TFIXED 6M6 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 01/10/63 227,223,337.28 9.9976 - -
-0.0078
-0.0780
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล 01/10/63 19,404,869.92 9.1311 9.1312 9.1311
0.1489
1.6577
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 01/10/63 279,020,646.79 12.1931 12.3151 12.1931
0.3245
2.7341
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 01/10/63 52,629,298.47 10.6818 10.7887 10.6818
0.1883
1.7944
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 01/10/63 61,320,205.51 16.5768 16.6183 16.5768
0.0785
0.4758
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 01/10/63 40,666,567.94 13.9176 - -
-0.0239
-0.1714
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 01/10/63 259,057,045.89 9.5361 9.6554 9.5361
0.2003
2.1455
ASP-PRIME4 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 01/10/63 12,631,403.40 8.1584 - 8.1584
0.1419
1.7701
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 01/10/63 198,623,290.66 13.2459 13.2460 13.2459
0.2162
1.6593
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 01/10/63 N/A 13.2459 13.4116 13.2459
0.2162
1.6593
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 01/10/63 192,697,348.08 23.3537 23.3538 23.3537
0.5426
2.3787
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 01/10/63 N/A 23.3537 23.6457 23.3537
0.5426
2.3787
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 01/10/63 172,668,332.31 10.2060 10.2061 10.2060
0.2420
2.4287
ASP-SMELTF-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 01/10/63 N/A 10.2060 10.3337 10.2060
0.2420
2.4287
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 01/10/63 63,501,539.24 14.9145 14.9146 14.9145
0.0002
0.0013
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 01/10/63 154,351,034.69 22.4420 22.4421 22.4420
0.3652
1.6542
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 01/10/63 181,819,391.56 26.6604 26.6605 26.6604
0.4633
1.7685
กองทุนรวม SSF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ 01/10/63 21,387,514.36 11.8011 - 11.8011
0.2992
2.6013
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม 01/10/63 742,264.21 11.7635 11.7636 11.7635
0.2983
2.6018
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน