มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฏาคม 2563

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 03/07/63 1,433,344.40 10.1279 10.1280 10.1279
0.0000
0.0000
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 03/07/63 921,388,385.72 16.8152 16.8153 16.8152
0.0001
0.0006
ASP2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 03/07/63 9,062,938.47 14.1034 14.1035 -
-0.0009
-0.0064
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/07/63 13,474,593,531.33 10.6449 10.6450 10.6449
0.0002
0.0019
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/07/63 105,967,885.00 10.9386 - -
0.0039
0.0357
ASP-AITF5Y1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 03/07/63 411,220,130.72 12.6326 - -
0.0015
0.0119
ASP-TFIXED3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 03/07/63 125,273,097.25 12.3685 - -
0.0020
0.0162
ASP-TFIXED5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 03/07/63 203,247,187.61 13.0016 - -
0.0012
0.0092
ASP-TFIXED9 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 03/07/63 307,767,282.23 12.3466 - -
-0.0156
-0.1262
ASP-TFIXED 6M5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/07/63 308,955,034.35 10.0694 - -
0.0037
0.0368
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล 03/07/63 24,710,553.90 10.0221 10.0222 10.0221
0.0912
0.9183
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 03/07/63 375,816,893.99 11.3420 11.4328 11.3420
0.2315
2.0836
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 03/07/63 58,393,089.74 10.8554 10.9641 10.8554
0.1151
1.0717
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 03/07/63 56,929,048.22 15.6464 - -
0.0332
0.2126
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 03/07/63 43,817,959.61 14.9244 - -
0.1663
1.1268
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 03/07/63 293,419,492.00 8.8765 8.9876 8.8765
0.1672
1.9198
ASP-PRIME4 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 03/07/63 12,967,890.92 8.2648 - 8.2648
0.0888
1.0861
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 03/07/63 218,649,647.31 14.4384 14.4385 14.4384
0.1317
0.9205
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 03/07/63 N/A 14.4384 14.6190 14.4384
0.1317
0.9205
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 03/07/63 200,556,758.16 23.1333 23.1334 23.1333
0.3003
1.3152
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 03/07/63 N/A 23.1333 23.4226 23.1333
0.3003
1.3152
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 03/07/63 128,409,491.01 9.5280 9.5281 9.5280
0.1945
2.0839
ASP-SMELTF-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 03/07/63 N/A 9.5280 9.6472 9.5280
0.1945
2.0839
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 03/07/63 63,933,422.36 14.9166 14.9167 14.9166
-0.0058
-0.0389
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 03/07/63 179,472,044.93 24.6219 24.6220 24.6219
0.2400
0.9843
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 03/07/63 194,246,846.64 27.0983 27.0984 27.0983
0.2900
1.0818
กองทุนรวม SSF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ 03/07/63 19,617,102.78 11.0308 - 11.0308
0.1198
1.0980
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม 03/07/63 159,266.30 11.0309 11.0310 11.0309
0.1198
1.0980
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน