มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562

กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 16/01/62 2,289,633,428.11 16.5310 16.5311 16.5310
0.0005
0.0030
ASP2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 16/01/62 68,335,278.69 13.8575 13.8576 -
0.0003
0.0022
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/01/62 8,400,005,064.97 10.3527 10.3528 10.3527
0.0005
0.0048
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/01/62 360,197,684.64 10.6197 - -
0.0001
0.0009
ASP-AITF3Y3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3 16/01/62 913,600,674.27 11.1276 - -
0.0011
0.0099
ASP-AITF5Y1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 16/01/62 409,824,583.41 11.6899 - -
-0.0025
-0.0214
ASP-TFIXED 6M1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/01/62 579,337,467.45 10.0773 - -
0.0006
0.0060
ASP-TFIXED2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2 16/01/62 349,345,381.73 11.9881 - -
-0.0131
-0.1092
ASP-TFIXED3 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3 16/01/62 358,972,191.07 12.0344 - -
-0.0132
-0.1096
ASP-TFIXED5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 16/01/62 1,120,333,754.44 12.6581 - -
-0.0097
-0.0766
ASP-TFIXED9 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9 16/01/62 192,923,726.46 11.9500 - -
-0.0247
-0.2063
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล 16/01/62 26,066,473.50 10.2539 10.2540 10.2539
0.0126
0.1230
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 16/01/62 91,775,242.49 10.0865 10.1875 10.0865
-0.0249
-0.2463
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 16/01/62 712,780,741.23 9.2126 9.3048 9.2126
-0.0551
-0.5945
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 16/01/62 53,695,253.14 11.8736 11.9034 11.8736
0.0072
0.0607
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 16/01/62 26,455,982.38 15.6485 15.6877 15.6485
0.0470
0.3013
ASP-NKY225 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225 16/01/62 17,963,658.30 11.3865 11.4720 11.3865
-0.0742
-0.6474
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 16/01/62 605,594,367.36 9.1815 9.2734 9.1815
-0.1120
-1.2051
ASP-PRIME4 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 16/01/62 17,468,162.70 7.4718 - 7.4718
-0.0191
-0.2550
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-LTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว 16/01/62 238,175,659.38 15.4660 15.4661 15.4660
-0.0122
-0.0788
ASP-GLTF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร 16/01/62 191,609,922.70 22.1179 22.1180 22.1179
-0.0182
-0.0822
ASP-SMELTF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว 16/01/62 78,882,929.43 7.8252 7.8253 7.8252
-0.0456
-0.5794
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 16/01/62 48,664,683.08 14.5439 14.5440 14.5439
0.0012
0.0083
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 16/01/62 191,113,136.84 25.2959 25.2960 25.2959
0.0312
0.1235
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 16/01/62 183,245,550.08 25.2279 25.2280 25.2279
-0.0646
-0.2554