มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2564

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 15/01/64 865,358.89 10.1335 10.1336 10.1335
0.0000
0.0000
ASP-DGOV-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 15/01/64 157,617,071.91 10.1335 10.1336 10.1335
0.0000
0.0000
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 15/01/64 759,189,945.44 16.8804 16.8805 16.8804
0.0003
0.0018
ASP2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 15/01/64 7,182,012.53 14.0734 14.0735 -
-0.0007
-0.0050
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส 15/01/64 26,227,888,931.56 10.7026 10.7027 10.7026
0.0004
0.0037
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/01/64 91,038,206.04 11.0038 - -
0.0001
0.0009
ASP-TFIXED5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 15/01/64 124,279,653.94 13.0615 - -
0.0003
0.0023
ASP-TFIXED 6M6 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/01/64 228,375,213.90 10.0483 - -
0.0014
0.0139
ASP-TFIXED 6M7 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/01/64 158,981,020.94 10.0335 - -
0.0032
0.0319
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล 15/01/64 22,190,959.01 10.4595 10.4596 10.4595
-0.1241
-1.1726
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 15/01/64 367,011,106.00 13.4004 13.5680 13.4004
-0.0436
-0.3243
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 15/01/64 56,520,183.64 12.2114 12.3336 12.2114
-0.1081
-0.8775
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 15/01/64 58,586,076.21 16.0988 16.1391 16.0988
0.0860
0.5371
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 15/01/64 25,853,622.03 16.6697 16.7115 16.6697
0.1909
1.1585
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 15/01/64 273,859,445.90 11.6175 11.7628 11.6175
-0.0119
-0.1023
ASP-PRIME4 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4 15/01/64 14,469,530.99 9.6490 - 9.6490
-0.0656
-0.6753
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 15/01/64 222,936,077.18 15.1684 15.1685 15.1684
-0.1816
-1.1831
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 15/01/64 N/A 15.1684 15.3581 15.1684
-0.1816
-1.1831
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 15/01/64 217,804,822.12 26.9822 26.9823 26.9822
-0.2244
-0.8248
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 15/01/64 N/A 26.9822 27.3196 26.9822
-0.2244
-0.8248
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 15/01/64 283,878,536.93 11.1971 11.1972 11.1971
-0.0418
-0.3719
ASP-SMELTF-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 15/01/64 N/A 11.1971 11.3372 11.1971
-0.0418
-0.3719
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/64 56,885,102.93 15.0307 15.0308 15.0307
-0.0033
-0.0220
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/64 174,812,826.27 25.7387 25.7388 25.7387
-0.3004
-1.1536
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/64 183,233,887.37 30.0916 30.0917 30.0916
-0.2627
-0.8654
กองทุนรวม SSF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ 15/01/64 23,802,102.72 12.9316 - 12.9316
-0.0461
-0.3552
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม 15/01/64 10,751,870.19 12.8893 12.8894 12.8893
-0.0459
-0.3548
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน