มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2564

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 12/04/64 931,932.78 10.1368 10.1369 10.1368
0.0002
0.0020
ASP-DGOV-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 12/04/64 157,666,820.50 10.1367 10.1368 10.1367
0.0002
0.0020
กองทุนรวมตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ 12/04/64 702,400,490.75 16.9062 16.9063 16.9062
0.0006
0.0035
ASP2 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2 12/04/64 5,629,561.24 14.0378 14.0379 -
-0.0014
-0.0100
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส 12/04/64 30,019,591,155.60 10.7198 10.7199 10.7198
0.0005
0.0047
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 12/04/64 91,325,933.40 11.0386 - -
0.0012
0.0109
ASP-TFIXED5 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5 12/04/64 124,495,078.12 13.0841 - -
0.0008
0.0061
ASP-TFIXED 6M7 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 12/04/64 159,582,146.74 10.0714 - -
0.0057
0.0566
ASP-TFIXED 6M8 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 12/04/64 189,718,322.27 10.0285 - -
0.0103
0.1028
กองทุนรวมหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-SME กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 12/04/64 367,031,080.59 14.9967 15.1843 14.9967
-0.3214
-2.0982
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 12/04/64 42,865,474.59 13.2733 13.4061 13.2733
-0.2178
-1.6144
ASP-GDF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล 12/04/64 22,408,200.12 10.6593 10.6594 10.6593
-0.1818
-1.6770
กองทุนรวมต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 12/04/64 54,532,225.52 15.0641 15.1019 15.0641
-0.0882
-0.5821
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 12/04/64 33,452,560.40 16.3752 16.4162 16.3752
-0.2058
-1.2412
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 12/04/64 139,938,573.88 12.4902 12.6464 12.4902
-0.0195
-0.1559
กองทุนรวม LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 12/04/64 441,503,849.25 12.4166 12.4167 12.4166
-0.2468
-1.9489
ASP-SMELTF-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 12/04/64 N/A 12.4166 12.5719 12.4166
-0.2468
-1.9489
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 12/04/64 223,732,713.92 15.4700 15.4701 15.4700
-0.2647
-1.6823
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 12/04/64 N/A 15.4700 15.6635 15.4700
-0.2647
-1.6823
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 12/04/64 221,990,019.00 28.1624 28.1625 28.1624
-0.4831
-1.6865
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 12/04/64 N/A 28.1624 28.5145 28.1624
-0.4831
-1.6865
กองทุนรวม RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 12/04/64 58,784,487.50 15.1050 15.1051 15.1050
0.0011
0.0073
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 12/04/64 176,625,323.85 26.5978 26.5979 26.5978
-0.6900
-2.5286
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 12/04/64 204,368,628.34 32.6263 32.6264 32.6263
-0.5223
-1.5756
กองทุนรวม SSF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
หน่วยลงทุน
ราคาขาย รับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
(บาท)
เปลี่ยนแปลง
(%)
ดาวน์โหลด
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ 12/04/64 28,198,386.74 14.4004 - 14.4004
-0.2917
-1.9854
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม 12/04/64 13,239,141.97 14.3538 14.3539 14.3538
-0.2907
-1.9850
*ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน