กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-FRF)

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูง เพื่อที่จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในอนาคต

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  4
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  กองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  23 ธันวาคม 2547
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนด
 • ขนาดกองทุน
  1,000 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  720,602,118.85 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  ลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝาก โดยมุ่งเน้นความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลัก (Rating ไม่ต่ำกว่า BBB) ในระดับผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structure Note) ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนได้
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่มี
 • ความเสี่ยงหลัก
  Market risk, Business risk, Credit risk, Liquidity risk, Leverage risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  ตั้งแต่เวลาทำการ ถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  1,000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  1,000 บาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  ตั้งแต่เวลาทำการ ถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  -
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  -

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบัน ไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบัน ไม่เรียกเก็บ)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สับเปลี่ยนเข้า : คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน สับเปลี่ยนออก : 200 ต่อรายการ
การโอนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.00% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.12% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  720,602,118.85 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  15.9453 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

0.16

ตราสารหนี้รัฐบาล

36.30

ตราสารหนี้รัฐบาล

BANK OF THAILAND

Rating

TRIS (Issuer): AAA

(%)NAV

32.38

MINISTRY OF FINANCE

Rating

TRIS (Issuer): AAA

(%)NAV

3.92

รวม

36.30

ตราสารหนี้เอกชน

64.42

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

MINOR INTERNATIONAL PLC.

Rating

TRIS (Issuer): A

(%)NAV

4.22

HOME PRO

Rating

TRIS (Issuer): AA-

(%)NAV

4.20

GOVERNMENT HOUSING BANK

Rating

TRIS (Issuer): AAA

(%)NAV

3.50

BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

3.48

JMT Network Services Public Company Limited

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

3.34

รวม

18.74

อื่นๆ

-0.88

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 1.69 0.86 1.87 1.38 2.08 0.75 1.95 0.81 3.02 3.83
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 2.73 -1.58 -1.39 1.83 8.12 1.30 3.41 1.57 3.24 5.52
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.55 0.22 0.28 0.94 0.28 0.22 0.29 0.57 0.45 0.36
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 0.94 2.16 12.89 2.05 1.67 1.08 0.74 1.48 1.17 0.92
Information Ratio -1.46 1.21 0.25 -0.29 -3.93 -0.54 -2.46 -0.65 -0.24 -2.42
* ผลตอบแทนรวมของดัชนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 30% ผลตอบแทนรวมของดัชนี้พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 30% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป อายุคงเหลือตั้งแต่ 1-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในสัดส่วน 40%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/12/2004)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 1.51 0.41 1.51 2.36 1.61 1.70 1.79 2.42
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 1.48 0.43 1.48 2.49 0.78 1.62 2.38 2.95
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.44 0.49 0.44 0.57 0.39 0.54 0.47 0.61
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 0.51 0.58 0.51 0.62 1.45 5.95 4.28 3.29
Information Ratio 0.24 -0.35 0.24 -0.42 0.63 0.01 -0.14 -0.17
* ผลตอบแทนรวมของดัชนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 30% ผลตอบแทนรวมของดัชนี้พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 30% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป อายุคงเหลือตั้งแต่ 1-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในสัดส่วน 40%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -0.13
Tracking Error(%) 0.32

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Load thai disclaimer