ข้อมูลบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บริษัทฯ)

 
  
 
   
 
 
  
 
 
 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
ผู้จัดการกองทุน

1.   รัชต์ โสดสถิตย์
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารหนี้  

2.   ฤดี ปติอารยกุล    
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารหนี้

3.   ไมตรี โสตางกูร
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารหนี้

4.   ณัฐพล  จันทร์สิวานนท์
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุนต่างประเทศ

5.   ธนาชิต  ตั้งสุขสันต์
ผู้จัดการกองทุน 
  
6.   ทิพย์วดี  อภิชัยสิริ
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุนในประเทศ

7.   กมลยศ สุขุมสุวรรณ
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุนในประเทศ

8.   กฤช โคมิน
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุนในประเทศ 

9.   นิธิวิทย์ ฐานวรนนท์
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารหนี้   

10.  ศศินุช  ลัพธิกุลธรรม
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุนต่างประเทศ

11.  ธีร์ธวัช ลิมปิสุข 
ผู้จัดการกองทุน