ข้อมูลบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บริษัทฯ)

 
  
 
   
 
 
  
 
 
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ผู้จัดการกองทุน

1.   นายณัฐพล  จันทร์สิวานนท์
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารต่างประเทศ 

2.   นายไมตรี โสตางกูร
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารหนี้
  
3.   นางสาวทิพย์วดี  อภิชัยสิริ
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุน

4.   นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุน

5.   นายกฤช โคมิน
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุน 

6.  นางสาวศศินุช  ลัพธิกุลธรรม
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารต่างประเทศ

7.  นายธีร์ธวัช  ลิมปิสุข 
ผู้จัดการกองทุน

8.  นายยุรนันท์  วิภูศิริ 
ผู้จัดการกองทุน
 
9.  นางสาวสุวิชญา ปิยะพิสุทธิ์
ผู้จัดการกองทุน