ข้อมูลบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บริษัทฯ)

 
  
 
   
 
 
  
 
 
 
วิสัยทัศน์และภารกิจ 
ผู้จัดการกองทุน

1.   ณัฐพล  จันทร์สิวานนท์
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารต่างประเทศ 

2.   ไมตรี โสตางกูร
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารหนี้
  
3.   ทิพย์วดี  อภิชัยสิริ
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุน

4.   กมลยศ สุขุมสุวรรณ
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุน

5.   ธนาชิต  ตั้งสุขสันต์
ผู้จัดการกองทุน

6.   กฤช โคมิน
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุน 

7.  ศศินุช  ลัพธิกุลธรรม
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารต่างประเทศ

8.  ธีร์ธวัช ลิมปิสุข 
ผู้จัดการกองทุน  

9.  วรายุ วัฒนศิริ 
ผู้จัดการกองทุน