ข้อมูลบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บริษัทฯ)

 
  
 
   
 
 
  
 
 
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ผู้จัดการกองทุน

1. นายคมสัน ผลานุสนธิ
ผู้จัดการกองทุน

2. นายไมตรี โสตางกูร
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารหนี้
  
3. นางสาวทิพย์วดี  อภิชัยสิริ
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุน

4. นายกมลยศ สุขุมสุวรรณ
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุน

5. นายกฤช โคมิน
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารหนี้และสินทรัพย์ทางเลือก 

6. นางสาวศศินุช  ลัพธิกุลธรรม
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารต่างประเทศ

7. นายยุรนันท์  วิภูศิริ 
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุน
 
8. นายปิยะณัฐ คุ้มเมธา
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารหนี้

9. นายภัทรพล โสภณศิรินันท์
ผู้จัดการกองทุน - ตราสารต่างประเทศ