คณะกรรมการบริษัท

นาย นภดล รมยะรูป
ประธานคณะกรรมการบริษัท
นาย พิทเยนท์ อัศวนิก
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
นาย โสภณ บุณยรัตพันธุ์
กรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดร. พัชร สุระจรัส
กรรมการบริหาร

นาย คมสัน ผลานุสนธิ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์
นาย ณัฐพล จันทร์สิวานนท์
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน