คณะกรรมการบริษัท

นาย นภดล รมยะรูป
ประธานคณะกรรมการบริษัท
นาย พิทเยนท์ อัศวนิก
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
นาง จีรภัทร พิมานทิพย์
กรรมการบริษัท
นาย โสภณ บุณยรัตพันธุ์
กรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นาย รัชต์ โสดสถิตย์
กรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร