มุมมองการลงทุน > เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ศูนย์รวมบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน ข้อมูลธุรกิจหลักทรัพย์ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุน 
http://www.aimc.or.th

 


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน การจัดอบรมสัมมนา ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ ข้อมูลข่าวสารบริษัทจดทะเบียน ประกาศข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆของตลาดหลักทรัพย์
http://www.set.or.th 

 


 

 

SETTRADE.COM

บริการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต [Internet Trading หรือ E-Trading] บริการข่าวการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ บริการดูข้อมูลราคาหุ้น แบบReal Time บทวิเคราะห์ภาวะตลาดเจาะลึกข้อมูลหุ้นรายตัว บริการข้อมูลบริษัทจดทะเบียนและข้อมูลกองทุนต่างๆ
http://www.settrade.com 

 


 


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ [ก.ล.ต.]

แหล่งข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตลาดทุน และความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ลงทุน ข้อมูลกองทุนรวม แบบรายงาน ประกาศข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆของ ก.ล.ต.
http://www.sec.or.th 

 


 

 

สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน

ศูนย์ข้อมูลให้ความรู้แก่นักลงทุนในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้ความรู้เรื่องการลงทุนแก่นักลงทุนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ [Investor Education]
http://www.tsi-thailand.org 

 


 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

แหล่งข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน รวมทั้งนโยบาย การกำกับดูแล และกฏระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
http://www.bot.or.th 

 


 

 

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้ พร้อมบทวิเคราะห์ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตราสารหนี้
http://www.thaibond.com
http://www.thaibma.or.th 

 


 

 

กองทุนรวม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ประเภทกองทุน ผลตอบแทนที่ได้รับ ความเสี่ยง ภาษีที่เกี่ยวข้องการวัดผลการดำเนินการของกองทุนรวม
http://www.thaimutualfund.com