กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (ASP-SME-SSFX)

โอกาสรับผลตอบแทนสูงจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดของหุ้นไทย ขนาดเล็กและขนาดกลาง(Small – Mid Cap)เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการเติบโตต่อเนื่อง โครงสร้างธุรกิจแข็งแกร่งมีโอกาสทำกำไรเหนือตลาดคาดการณ์ คัดสรรหุ้นเล็กแบบเจาะลึกควบคู่กับบริหารความเสี่ยงโดยทีมผู้จัดการกองทุนผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  6
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  กองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
 • ประเภทโครงการ
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  21 เมษายน 2563
 • อายุโครงการ
 • ขนาดกองทุน
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  35,642,861.04 บาท
 • นโยบายการลงทุน
 • นโยบายเงินปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่านายทะเบียน

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  35,642,861.04 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  17.0132 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

0.03

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

18.82

ตราสารทุน

81.38

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ธนาคาร

14.18

พลังงานและสาธารณูปโภค

11.11

เงินทุนและหลักทรัพย์

9.14

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

7.59

พาณิชย์

7.05

รวม

49.07

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

KKP 6.07
TISCO 5.03
ASK 5.02
JMT 4.12
WICE 4.05
รวม 24.29

อื่นๆ

-0.23

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2020 2021
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 24.52 44.09
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 17.29 17.67
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 17.29 17.67
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 17.13 12.38
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 19.11 11.99
Information Ratio 0.61 2.45
* SET Total Return Index
* SET Total Return Index

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (21/04/2020)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -5.16 -0.69 3.08 6.57 28.66
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 1.99 -0.05 7.78 7.28 17.59
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 1.99 -0.05 7.78 7.28 17.59
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 13.95 13.55 13.57 12.76 14.42
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 12.00 12.91 11.90 11.25 14.69
Information Ratio -1.81 -0.35 -1.00 -0.07 0.81
* SET Total Return Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
* SET Total Return Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -0.71
Tracking Error(%) 10.17

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
(Thai Only)
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer