กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  6
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  กองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนรวมผสม ที่มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Trigger
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  2 พฤษภาคม 2566
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ขนาดกองทุน
  1,000 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  106,318,663.21 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยผู้จัดการกองทุนสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก
  1.Market Risk 2.Business Risk 3.Liquidity Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  เสนอขายครั้งเดียวในช่วง IPO ระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  1,000 บาท ครั้งแรก
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  ไม่กำหนด
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันทำการถัดจาก 5 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น.(1) โดยจะประกาศวันเริ่มทำการขายหน่วยลงทุนให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนดไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.07%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.568% ต่อปีของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม (เท่ากับอัตรา 1.07% ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายได้ช่วง IPO ทั้งนี้ หากภายหลัง 5 เดือนจะไม่เรียกเก็บดังกล่าว)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.05% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.107% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  106,318,663.21 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  9.5674 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

22.79

ตราสารทุน

77.52

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

อาหารและเครื่องดื่ม

24.58

ขนส่งและโลจิสติกส์

6.57

ธนาคาร

5.30

พาณิชย์

5.19

การแพทย์

5.16

รวม

46.80

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

อื่นๆ

-0.31

รวม

100.00

Currency Breakdown ค่าเงินเทียบเท่าไทยบาท

ที่มา : อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ธปท.

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2023
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -1.91
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -6.05
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 11.71
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 11.86
Information Ratio 0.71
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/05/2023)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -1.34 0.12 -1.34 -4.02 -2.79
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -6.07 -4.53 -6.07 -10.57 -10.23
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 10.27 10.85 10.27 11.28 11.10
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 10.14 10.38 10.14 10.95 11.14
Information Ratio 1.29 2.24 1.29 0.86 0.93
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) 6.55
Tracking Error(%) 7.61

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer