กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 (ASP-T12)

คัดสรรหุ้นไทย12 ตัวท็อปผ่านกระบวนการที่เข้มข้น โดยผู้จัดการกองทุนไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี พร้อมทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทนอย่างก้าวกระโดดจากการจับจังหวะการลงทุน ลงทุนกลุ่มหุ้นทุกขนาด ที่มีคุณสมบัติ 3 อย่าง คือ หุ้นที่ยังเติบโตได้ใกล้เคียงกับตลาด หุ้นกลุ่มผู้ชนะที่เติบโตดีที่สุด และ หุ้นที่มีความผันผวนของงกำไรและราคาสูง ใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์และให้คะแนนการเลือกหุ้นด้วยเจาะลึกทั้งในเชิง Qualitative และ Quantitative อย่างรอบด้าน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  6
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  กองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
 • ประเภทโครงการ
  ตราสารทุน
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  13 พฤษภาคม 2564
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ขนาดกองทุน
  1,000 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  367,203,720.52 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ MAI รวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO เพื่อจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยจะมี net exposure เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของกองทุน โดยจะวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยใช้ปัจจัยในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่น การประเมินภาพรวมและความน่าสนใจของอุตสาหกรรม หรือความต่อเนื่องในการเติบโตของธุรกิจ หรือการประเมินมูลค่าที่เหมาะสม หรือโมเมนตัมของราคาหุ้น
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก
  Business Risk/Market Risk/Liquidity Rate Risk/Credit Risk/Leverage Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  1,000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  1,000 บาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  367,203,720.52 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  11.2931 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

11.59

ตราสารทุน

88.10

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

อาหารและเครื่องดื่ม

24.25

การแพทย์

17.32

บริการเฉพาะกิจ

8.73

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

8.53

เงินทุนและหลักทรัพย์

7.15

รวม

65.98

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

SAPPE 10.04
BH 9.42
SISB 8.73
DELTA 8.53
PR9 7.90
รวม 44.62

อื่นๆ

0.31

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2023 2022 2021
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 2.32 -8.59 18.33
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -12.66 3.53 8.39
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 13.78 13.15 13.37
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 11.74 11.02 10.66
Information Ratio 1.69 -1.57 1.49
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (13/05/2021)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 1.86 4.15 1.86 1.01 2.89 3.90
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -6.07 -4.53 -6.07 -10.57 -3.58 -2.61
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 12.05 12.88 12.05 12.53 13.24 13.23
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 10.14 10.38 10.14 10.95 11.13 11.05
Information Ratio 1.79 3.55 1.79 1.38 0.73 0.72
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) 11.58
Tracking Error(%) 8.40

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Fund Commentary
VDO แนะนำกองทุน
Load thai disclaimer