กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 (ASP-T12)

คัดสรรหุ้นไทย12 ตัวท็อปผ่านกระบวนการที่เข้มข้น โดยผู้จัดการกองทุนไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี พร้อมทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทนอย่างก้าวกระโดดจากการจับจังหวะการลงทุน ลงทุนกลุ่มหุ้นทุกขนาด ที่มีคุณสมบัติ 3 อย่าง คือ หุ้นที่ยังเติบโตได้ใกล้เคียงกับตลาด หุ้นกลุ่มผู้ชนะที่เติบโตดีที่สุด และ หุ้นที่มีความผันผวนของงกำไรและราคาสูง ใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์และให้คะแนนการเลือกหุ้นด้วยเจาะลึกทั้งในเชิง Qualitative และ Quantitative อย่างรอบด้าน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  6
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  กองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
 • ประเภทโครงการ
  ตราสารทุน
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  13 พฤษภาคม 2564
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ขนาดกองทุน
  1,000 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  589,029,943.91 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ MAI รวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO เพื่อจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยจะมี net exposure เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของกองทุน โดยจะวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยใช้ปัจจัยในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่น การประเมินภาพรวมและความน่าสนใจของอุตสาหกรรม หรือความต่อเนื่องในการเติบโตของธุรกิจ หรือการประเมินมูลค่าที่เหมาะสม หรือโมเมนตัมของราคาหุ้น
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก
  Business Risk/Market Risk/Liquidity Rate Risk/Credit Risk/Leverage Risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  1,000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  1,000 บาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  589,029,943.91 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  11.2233 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

17.81

ตราสารทุน

82.42

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

ธนาคาร

16.71

เงินทุนและหลักทรัพย์

15.48

ขนส่งและโลจิสติกส์

14.96

พลังงานและสาธารณูปโภค

7.96

การแพทย์

7.41

รวม

62.52

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

AOT 9.16
KTB 8.47
KKP 8.24
GULF 7.96
JMT 7.76
รวม 41.59

อื่นๆ

-0.23

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2021
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 18.33
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 8.39
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 13.37
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 10.66
Information Ratio 1.49
* SET Total Return Index

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (13/05/2021)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -5.32 -3.19 5.62 9.04 11.43
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 1.99 -0.05 7.78 7.28 10.03
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 14.32 14.14 14.37 13.93 13.77
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 12.00 12.91 11.90 11.25 11.18
Information Ratio -2.11 -1.70 -0.53 0.17 0.14
* SET Total Return Index
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) 1.76
Tracking Error(%) 10.32

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
(Thai Only)
รายงานรอบ 6 เดือน
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Fund Commentary
Load thai disclaimer