กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ (ASP-EUPROP)

คว้าโอกาสในการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ของยุโรปผ่านกองทุนที่ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ REITs

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  7
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  เกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  11 สิงหาคม 2558
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนด
 • ขนาดกองทุน
  1,500 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  30,018,410.57 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  กองทุนจะเน้นลงทุนใน หลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ซึ่งรวมถึงหุ้นและ REITS ที่ออกโดยบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนหรือมีธุรกิจในภูมิภาคยุโรป ไม่ต่ํากว่า 2 ใน 3 ของทรัพย์สินกองทุน โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป โดยอาจจะมีการลงทุนบางส่วนในตลาดนอกสหภาพยุโรปกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน(Efficient Portfolio Management) เพื่อให้มีสถานะการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ดังกล่าวโดยกองทุนจะมีสถานะการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่เกิน 100% ของ NAV
 • นโยบายเงินปันผล
  จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
 • ความเสี่ยงหลัก

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการ กองทุนหลัก และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยกำหนด
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  1,000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  1,000 บาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00%
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 1.00%
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00%

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  30,018,410.57 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  8.9035 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-0.45

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.39

หน่วยลงทุน

99.36

หน่วยลงทุน

AXAEDIC LX

Rating

(%)NAV

99.36

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

99.36

อื่นๆ

-0.30

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 10.78 -36.90 19.82 -9.24 28.54 -9.86 13.41 -7.49 1.41
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 16.62 -36.15 22.05 -6.82 32.97 -8.60 15.39 -6.91 -1.53
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 25.63 29.06 15.08 30.28 11.02 13.07 9.73 20.64 17.59
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 25.83 28.97 15.08 29.74 11.25 12.21 10.07 20.90 22.17
Information Ratio -1.26 -0.20 -0.90 -0.80 -2.42 -0.21 -0.61 -0.12 0.84
* ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (11/08/2015)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -5.07 -1.15 -5.07 15.65 -9.87 -3.38 -1.30
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -2.77 0.36 -2.77 21.44 -6.82 -0.45 0.65
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 18.87 20.35 18.87 23.59 24.66 24.03 20.53
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 18.93 20.38 18.93 23.78 24.70 23.94 20.67
Information Ratio -1.68 -2.01 -1.68 -2.23 -0.81 -0.87 -0.46
* ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณ
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -5.79
Tracking Error(%) 2.61

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Load thai disclaimer