กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ (ASP-EUPROP)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Real estate จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  7
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  เกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  11 สิงหาคม 2558
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนด
 • ขนาดกองทุน
  1,500 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  32,574,833.45 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  กองทุนจะเน้นลงทุนใน หลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ซึ่งรวมถึงหุ้นและ REITS ที่ออกโดยบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนหรือมีธุรกิจในภูมิภาคยุโรป ไม่ต่ํากว่า 2 ใน 3 ของทรัพย์สินกองทุน โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป โดยอาจจะมีการลงทุนบางส่วนในตลาดนอกสหภาพยุโรปกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน(Efficient Portfolio Management) เพื่อให้มีสถานะการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ดังกล่าวโดยกองทุนจะมีสถานะการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่เกิน 100% ของ NAV
 • นโยบายเงินปันผล
  จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
 • ความเสี่ยงหลัก

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการ กองทุนหลัก และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยกำหนด
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  1,000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  1,000 บาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00%
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 1.00%
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00%

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  32,574,833.45 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  11.8844 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

2.35

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.21

หน่วยลงทุน

97.01

หน่วยลงทุน

AXAEDIC LX

Rating

(%)NAV

97.01

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

97.01

อื่นๆ

-0.57

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 1.41 -7.49 13.41 -9.86 28.54 -9.24 19.82
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -1.64 -5.80 12.55 -8.98 28.88 -10.49 18.56
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 17.59 20.64 9.73 13.07 11.02 30.28 15.08
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 21.97 21.12 9.74 13.13 11.02 31.11 14.89
Information Ratio 0.87 -0.30 0.31 -0.11 -0.11 0.21 0.35
* ดัชนีผลตอบแทนรวม FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 100%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (11/08/2015)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -11.42 -7.51 -9.47 3.48 2.77 3.68 2.60
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -10.12 -7.16 -7.98 1.72 2.85 3.73 2.34
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 23.35 25.43 21.12 18.66 21.69 18.27 18.31
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 23.08 24.89 21.19 18.39 22.00 18.50 18.83
Information Ratio -0.85 -0.29 -0.76 0.47 -0.02 -0.01 0.05
* ดัชนีผลตอบแทนรวม FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) 1.76
Tracking Error(%) 3.79

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer