กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ (ASP-EUPROP)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Real estate จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  7
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ป้องกันความเสี่ยงส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  11 สิงหาคม 2558
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนด
 • ขนาดกองทุน
  1,500 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  57,699,118.54 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  กองทุนจะเน้นลงทุนใน หลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ซึ่งรวมถึงหุ้นและ REITS ที่ออกโดยบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนหรือมีธุรกิจในภูมิภาคยุโรป ไม่ต่ํากว่า 2 ใน 3 ของทรัพย์สินกองทุน โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป โดยอาจจะมีการลงทุนบางส่วนในตลาดนอกสหภาพยุโรปกองทุนอาจลงทุนใน ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน(Efficient Portfolio Management) เพื่อให้มีสถานะการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ดังกล่าวโดยกองทุนจะมีสถานะการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่เกิน 100% ของ NAV
 • นโยบายเงินปันผล
  จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
 • ความเสี่ยงหลัก

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  ทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการ กองทุนหลัก และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยกำหนด
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  5,000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  5,000 บาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00%  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 1.00%
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00%

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  57,699,118.54 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  13.3139 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

0.97

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

10.21

หน่วยลงทุน

97.85

หน่วยลงทุน

AXAEDIC LX

Rating

(%)NAV

97.85

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

97.85

อื่นๆ

-9.03

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 1.41 -7.49 13.41 -9.86 28.54 -9.24
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -1.64 -5.80 12.55 -8.98 28.88 -10.49
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 17.59 20.64 9.73 13.07 11.02 30.28
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 21.97 21.12 9.74 13.13 11.02 31.11
Information Ratio 0.87 -0.30 0.31 -0.11 -0.11 0.21
* ดัชนีผลตอบแทนรวม FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 100%

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (11/08/2015)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 18.90 10.73 22.17 25.55 6.70 5.88 4.84
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 19.89 9.77 22.55 32.92 6.81 6.06 4.61
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 13.43 13.41 14.02 15.39 20.22 17.29 18.02
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 13.53 13.46 14.04 15.98 20.62 17.62 18.66
Information Ratio -0.45 1.54 -0.23 -1.56 -0.03 -0.03 0.04
* ดัชนีผลตอบแทนรวม FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 100%
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -7.36
Tracking Error(%) 4.71

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer