กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน (ASP-ThaiESG)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  6
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  กองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนรวมตราสารทุน/กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน/กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  22 ธันวาคม 2566
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนด
 • ขนาดกองทุน
  1,000 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  55,769,724.90 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  - เน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai ที่ได้รับการคัดเลือกและยอมรับว่ามีความโดดเด่น ESG และ/หรือท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุ เป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอน ฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบท่ีสำนักงานยอมรับ - โดยจะเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีการจัดอันดับ SET ESG Rating ต้ังแต่ BBB ขึ้นไป และ/หรือบริษัทท่ีแสดงเจตจำนง ที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่าน SET ESG Data Platform สำหรับการวิเคราะหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเป็นไปตามกระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกทรัพย์ของ บลจ. เพื่อมาคัดเลือกและให้นำ้หนักการลงทุนในหลักทรัพย์ ดังกล่าวข้างต้น
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่าย
 • ความเสี่ยงหลัก
  1. Market Risk 2. Business Risk 3. Liquidity Risk 4. Credit Risk 5. Liquidity Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  IPO ระหว่างวันที่ 8 - 20 ธันวาคม 2566 หลัง IPO ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  1,000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  1,000 บาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สับเปลี่ยนเข้า ไม่คิด / สับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 1.00
การโอนหน่วยลงทุน ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.99% ต่อปี (เก็บจริง 1.61%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.99% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  55,769,724.90 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  9.7436 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

8.75

ตราสารทุน

91.45

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

อาหารและเครื่องดื่ม

21.63

ธนาคาร

8.81

พาณิชย์

8.21

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6.51

ขนส่งและโลจิสติกส์

6.34

รวม

51.50

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

SAPPE 8.46
CPALL 5.51
DELTA 5.51
TRUE 5.15
CKP 5.01
รวม 29.64

อื่นๆ

-0.20

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2023
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -0.04
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 0.77
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 1.31
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 4.34
Information Ratio -13.11
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (22/12/2023)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -2.52 -1.06 -2.52 -2.56
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -6.07 -4.53 -6.07 -5.35
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 10.65 10.89 10.65 10.48
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 10.14 10.38 10.14 10.02
Information Ratio 1.10 2.06 1.10 0.85
* ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Load thai disclaimer