กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า ทริกเกอร์ 3เดือน1

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  5
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  8 มีนาคม 2566
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ขนาดกองทุน
  1,000 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  180,551,786.68 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีการจดทะเบียนธุรกิจและ/หรือดำเนินธุรกิจและ/หรือมีรายได้หลักจากการประกอบกิจการ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและ/หรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและ/หรือประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะดังกล่าวข้างต้นด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก
  Market/Country and Political/Repatriation/Exchange Rate/ Liquidity/Business/Leverage/Credit

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  เสนอขายครั้งเดียวในช่วง IPO ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มี.ค. 2566 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  1,000 บาท ครั้งแรก
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  ไม่กำหนด
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  หากครบกำหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ไม่เกิดเหตุการณ์เลิกกองทุน บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น.โดยจะประกาศวันเริ่มทำการขายหน่วยลงทุนให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  Indefinite
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.07%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 4.28% ต่อปีของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม (เท่ากับอัตรา 1.07% ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายได้ช่วง IPO ทั้งนี้ หากภายหลัง 3 เดือนจะไม่เรียกเก็บดังกล่าว)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.05% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.107% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  180,551,786.68 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  7.8050 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-0.70

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

27.07

ตราสารทุน

46.70

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

CONSUMER DISCRETIONARY

20.14

INFORMATION TECHNOLOGY

12.04

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5.62

COMMUNICATION SERVICES

4.74

วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

2.11

รวม

44.65

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

หน่วยลงทุน

48.95

หน่วยลงทุน

CYBU NA

Rating

(%)NAV

48.95

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

48.95

อื่นๆ

-22.02

รวม

100.00

Currency Breakdown ค่าเงินเทียบเท่าไทยบาท

ที่มา : อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ธปท.

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2023
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -15.13
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -15.16
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 21.66
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 22.78
Information Ratio 0.00
* ดัชนี MSCI China TRN ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผล ตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (08/03/2023)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -7.01 1.13 -7.01 -13.98 -16.54
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 13.06 8.05 13.06 1.87 -3.13
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 15.76 17.55 15.76 20.75 19.61
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 21.28 18.65 21.28 22.44 22.24
Information Ratio -2.50 -2.61 -2.50 -1.04 -0.91
* ดัชนี MSCI China TRN ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผล ตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -15.85
Tracking Error(%) 15.22

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า ทริกเกอร์ 3เดือน1

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer