กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส (ASP-FLEXPLUS)

ยืดหยุ่นพร้อมสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงจากตลาดหุ้นทุกสภาวะ บริหารพอร์ตสไตล์ยืดหยุ่นลงทุนในหุ้นได้ 0-100% คัดสรรและจับจังหวะลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูงโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ โดยกระจายการลงทุนสู่หลากหลายสินทรัพย์ อาทิ หุ้นในภูมิภาคอาเซียน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน REITs ตราสารหนี้ในประเทศ ฯลฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  5
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนเฉพาะส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนผสม
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  02 สิงหาคม 2560
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนด
 • ขนาดกองทุน
  3,000 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  460,563,535.46 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทาง การเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือ ให้ความเห็นชอบ กองทุนจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก
  Business risk,Market Risk,Liquidity risk,Credit risk,Currency Risk,

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  0-2672-1111
 • โทรสาร
  0-2672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  5,000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  5,000 บาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทนจนถึง 15.30 น. ทุกวันทำการ
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.50% ต่อปี  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 1.50% ต่อปี  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.99% ต่อปี  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.99% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  460,563,535.46 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  14.1129 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

0.04

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

16.11

ตราสารทุน

82.16

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

13.56

INFORMATION TECHNOLOGY

10.48

Materials

9.06

Consumer Discretionary

8.66

DISCRETIONARY

5.24

รวม

47.00

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

GREATEC MK 6.08
DGC VN 4.90
COM7 4.22
NANO SP 4.16
BUKA IJ 4.09
รวม 23.45

หน่วยลงทุน

6.59

อื่นๆ

-4.90

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2017 2018 2019 2020
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 13.17 -19.47 1.68 17.89
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 5.65 -3.68 -0.03 -17.09
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 10.80 11.67 7.64 19.54
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 3.21 5.29 4.61 15.25
Information Ratio 2.27 -1.79 0.28 2.29
* 40% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย + 30% ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น + 20% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ประเภทบุคคลธรรมดา ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ + 10% MSCI AC ASEAN (USD) คำนวณโดยใช้ผลตอบแทนรวมปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (02/08/2017)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 29.12 9.46 18.16 50.96 11.41 8.81
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 4.17 1.65 3.13 9.89 -6.00 -3.13
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 12.49 10.16 10.47 13.14 14.15 13.40
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 6.13 5.26 5.85 7.40 9.88 8.74
Information Ratio 3.11 3.20 2.78 3.09 1.50 1.08
* 40% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย + 30% ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น + 20% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ประเภทบุคคลธรรมดา ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ + 10% MSCI AC ASEAN (USD) คำนวณโดยใช้ผลตอบแทนรวมปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) 41.07
Tracking Error(%) 13.27

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
ASP Next Door
Fund Commentary
Load thai disclaimer