กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-MAG7-AI)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  6
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนรวมตราสารทุน
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  19 มิถุนายน 2567
 • อายุโครงการ
  ไม่กําหนด
 • ขนาดกองทุน
  1,000 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  556,988,618.45 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก และ/หรือตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนจะมี Net Exposure ในตราสารทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สําหรับการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) สูง 20อันดับแรก โดยจะใช้ข้อมูลจากดัชนีหุ้นที่ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาด (Capitalization-weighted Index) ของผู้จัดทําดัชนีระดับสากลและมาทําการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้จัดการกองทุนกําหนดด้วยการใช้ปัจจัยต่างๆ โดยการคัดเลือกบริษัทและ/หรือสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก
  Credit/Business/Country and Political/Liquidity/Market/Leverage/Repatriation/Exchange Rate Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  1,000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  1,000 บาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 1.50% / ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน 1% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  556,988,618.45 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  9.9601 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-0.13

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

8.80

ตราสารทุน

97.61

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

INFORMATION TECHNOLOGY

46.11

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

30.76

พาณิชย์

12.80

COMMUNICATIONS

7.84

DISCRETIONARY

0.10

รวม

97.61

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

NVDA US 24.18
MSFT US 21.93
AAPL US 17.87
GOOG US 12.89
AMZN US 12.80
รวม 89.67

อื่นๆ

-6.28

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (19/06/2024)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -0.39
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -0.46
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 21.18
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 13.24
Information Ratio 0.23
* ดัชนี MSCI USA 50 ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท พีวีออดิท จํากัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
(Thai Only)
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge assessment) (ASP-MAG7-AI)
Load thai disclaimer