กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1)

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนได้ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง และกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ดังนั้น หากมีปัจจัยส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  4
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  เต็มจำนวน
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (กองทุน Accredited Investor) กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  11 กรกฎาคม 2556
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนด
 • ขนาดกองทุน
  2,000 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  295,522,119.48 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (AI Fund)ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก
  Credit risk, Market risk, Exchange rate risk, Liquidity risk, and Repatriation Risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  เปิดรับคำสั่งซื้อ-ขายเป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  1,0000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  ไม่กำหนด
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  เปิดรับคำสั่งซื้อ-ขายเป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนถึงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน จากผู้สั่งซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน จากผู้สั่งซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00%*
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07%*
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.50%*

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  295,522,119.48 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  11.1907 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

0.56

ตราสารหนี้รัฐบาล

29.07

ตราสารหนี้รัฐบาล

BANK OF THAILAND

Rating

TRIS (Issuer): AAA

(%)NAV

29.07

รวม

29.07

ตราสารหนี้เอกชน

70.42

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT PLC.

Rating

TRIS (Issuer): BBB-

(%)NAV

19.95

MAYBANK KIMENG SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.

Rating

TRIS (Issuer): AA

(%)NAV

16.85

YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.

Rating

Fitch(t) (Issuer): AA(tha)

(%)NAV

16.84

SANSIRI PLC.

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

16.78

รวม

70.42

อื่นๆ

-0.05

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 1.73 3.03 3.03 2.50 -6.12 2.03 1.95 1.69 1.39
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 2.35 1.88 1.05 1.09 8.33 0.11 0.20 1.42 1.92

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (11/07/2013)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.35 0.31 0.59 1.37 1.58 1.79 1.29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 1.46 1.54 1.55 2.09 1.46 1.13 3.09

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
ตารางขายคืน สับเปลี่ยน ครบกำหนดอายุ กองทุน
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer