กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-TOPBRANDRMF)

เสริมพอร์ตระยะยาว พร้อมวางแผนเกษียณอย่างมั่งคั่งกับสุดยอดแบรนด์ชั้นนำของโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  6
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนเปิด
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  25 กรกฎาคม 2566
 • อายุโครงการ
  ไม่กําหนด
 • ขนาดกองทุน
  1,000 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  12,092,458.99 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก โดยจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในตราสินค้า (Brand) โดยกองทุนจะมี Net Exposure ในตราสารทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะพิจารณาจากมูลค่าของตราสินค้า (Brand Value) ที่ได้มีการคำนวณและจัดอันดับในแต่ละปีโดยสถาบันจัดอันดับตราสินค้า (Brand) ระดับสากล โดยผู้จัดการกองทุนจะเลือกพิจารณาตามดุลยพินิจตั้งแต่อันดับแรกลงมา และจะเลือกลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดีที่สุดตามดุลยพินิจการวิเคราะห์ของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ บริษัทที่เลือกลงทุนจะอยู่ใน 100 อันดับแรกจากตราสินค้า (Brand) บริษัทที่มีอยู่นับล้านทั่วโลก
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่าย
 • ความเสี่ยงหลัก
  MarketRisk/Businessrisk/CountryandPoliticalRisk/RepatriationRisk/ExchangeRateRisk/Liquidityrisk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทําการ ถึงเวลา 15.30 น
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  1,000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  1,000 บาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทําการ ถึงเวลา 15.30 น
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  0
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  0

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สับเปลี่ยนเข้า ไม่คิด / สับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 1.00
การโอนหน่วยลงทุน ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  12,092,458.99 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  10.0206 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-0.46

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

3.87

ตราสารทุน

95.35

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

INFORMATION TECHNOLOGY

30.08

CONSUMER DISCRETIONARY

28.04

Consumer Staples

8.20

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.56

พาณิชย์

7.52

รวม

81.40

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

MSFT US 8.59
OR FP 8.20
V US 7.96
RMS FP 7.90
SAP GY 7.56
รวม 40.21

อื่นๆ

1.24

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2023
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -3.07
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 3.32
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 11.47
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 12.36
Information Ratio -1.39
* ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (25/07/2023)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 3.39 -5.01 3.25 0.22
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 17.07 6.44 19.33 20.96
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 13.52 13.73 12.80 12.49
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 11.75 11.76 11.77 12.08
Information Ratio -3.41 -4.03 -3.40 -2.30
* ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Load thai disclaimer