กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (ASP-DGOV-R)

เปลี่ยนเงินออมของคุณ สร้างโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอและสูงกว่าการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ความเสี่ยงต่ำด้วยการเน้นลงทุนใน ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทย รับผลตอบแทนได้ทุกวัน โดยไม่ต้องรอรอบจ่ายดอกเบี้ยเหมือนเงินฝากธนาคาร แค่ 1 บาทก็ลงทุนได้ ไม่มีขั้นต่ำ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  1
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  กองทุนไม่มีการลงทุนต่างประเทศ
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนรวมตลาดเงิน
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  13 มีนาคม 2562
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนด
 • ขนาดกองทุน
  3,000 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  24,358,697.25 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง หรือผู้ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือบริษัทเอกชน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายเงินปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก
  1. Market Risk (ความเสี่ยงจากการ Mark to Market ในตลาด) 2. Credit Risk (ความเสี่ยงผู้ออกตราสาร)

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  ซื้อได้ทุกวันทำการ(8.30-15.30 น.)
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  ไม่กำหนด
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  ไม่กำหนด
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  ทุกวันทำการ(8.30-15.30 น.)
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.50% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.40% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  24,358,697.25 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  10.4014 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

18.25

ตราสารหนี้รัฐบาล

81.83

ตราสารหนี้รัฐบาล

BANK OF THAILAND

Rating

TRIS (Issuer): AAA

(%)NAV

81.83

รวม

81.83

อื่นๆ

-0.08

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2023 2022 2021 2020 2019
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 1.28 0.29 0.14 0.31 1.02
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 1.66 0.62 0.38 0.76 1.32
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.07 0.02 0.02 0.03 0.05
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 0.10 0.04 0.02 0.05 0.54
Information Ratio -5.85 -10.02 -8.99 -11.18 -0.72
* 50% ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน, 50% ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (13/03/2019)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.91 0.45 0.91 1.73 0.86 0.71 0.75
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 1.10 0.56 1.10 2.14 1.20 1.11 1.10
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 0.08 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 0.10 0.11 0.10 0.10 0.09 0.23 0.22
Information Ratio -14.35 -18.31 -14.35 -9.60 -7.79 -1.88 -1.71
* 50% ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน, 50% ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) -0.40
Tracking Error(%) 0.04

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดหน่วยลงทุน
Load thai disclaimer