กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-INDIARMF)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  6
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ / กองทุน Fund of Funds
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  13 มิถุนายน 2567
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ขนาดกองทุน
  1,000 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  7,530,599.19 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่มีโยบายลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มุมไบ (Mumbai Stock Exchange) และในตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ (National Stock Exchange) ประเทศอินเดีย และ/หรือบริษัทที่จดทะเบียนธุรกิจและ/หรือดำเนินธุรกิจและ/หรือมีรายได้หลักจากการประกอบกิจการในประเทศอินเดียที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับต่างๆ ทั่วโลก
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก
  Market/Business/Country and Political/Repatriation/Credit/Leverage/Liquidity/Exchange Rate Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  IPO: ระหว่างวันที่ 5-12 มิถุนายน 2567 หลัง IPO: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ จนถึง 14.30 น.
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  1,000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  1,000 บาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ จนถึง 14.30 น.
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00% ต่อปี (เก็บจริง 1.61%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  7,530,599.19 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  10.1759 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-0.15

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

14.50

หน่วยลงทุน

98.15

หน่วยลงทุน

NOINEIU ID

Rating

(%)NAV

33.81

MAIMICU LX

Rating

(%)NAV

32.63

INIEPIU ID

Rating

(%)NAV

31.71

รวม

98.15

อื่นๆ

-12.50

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (13/06/2024)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 1.77
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 2.36
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 4.86
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 6.95
Information Ratio -6.54
* ดัชนี MSCI India Net Total Return USD ในสัดส่วน 100% โดยปรับต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
(Thai Only)
ข้อมูลกองทุนหลัก
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
Load thai disclaimer