กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส (ASP-USSMALL)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  6
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  เกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
 • ประเภทโครงการ
  กองทุน Feeder Fund ตราสารทุน
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  29 พฤศจิกายน 2566
 • อายุโครงการ
  ไม่กําหนด
 • ขนาดกองทุน
  1,000 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  237,909,194.89 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund (กองทุนหลัก) Class I Acc โดยกองทุนจะลงทุน ในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) และกองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนต่อในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เป็น สกุลเงินหลัก ซึ่งกองทุนหลักบริหารจัดการ (Investment Company) โดย Virtus Global Funds plc. และกองทุนหลักจัดตั้ง ตามระเบียบของ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ทั้งนี้ จะมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่าย
 • ความเสี่ยงหลัก
  Leverage risk, Liquidity risk, Repatriation Risk, Exchange Rate Risk, Credit risk, Business risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  IPO ระหว่างวันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน 2566 หลัง IPO ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  1,000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  1,000 บาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน 0.75% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  237,909,194.89 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  10.3361 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-0.28

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

2.79

หน่วยลงทุน

97.87

หน่วยลงทุน

VGUSCFI ID

Rating

(%)NAV

97.87

รวม

97.87

อื่นๆ

-0.38

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2023
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 4.73
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 5.24
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 9.95
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 14.32
Information Ratio -0.96
* ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (29/11/2023)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -1.30 -4.79 -1.30 3.37
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 8.74 -2.86 8.74 14.43
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 15.09 16.55 15.09 14.53
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 16.60 16.39 16.60 16.30
Information Ratio -3.05 -1.12 -3.05 -2.66
* ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Load thai disclaimer