กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP-NGF)

คว้าโอกาสการลงทุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น ผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nippon Growth (UCITS) Fund ซึ่งบริหารและจัดการโดย E.I. Sturdza Strategic Management Limited ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองทุนเดียว

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  6
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  23 มิถุนายน 2549
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนด
 • ขนาดกองทุน
  1,471.50 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  555,768,127.32 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Nippon Growth (UCITS) Fund ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก
  Foreign Exchange Risk, Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  ทุกวันทำการ ตั้งแต่ 8.30-15.30 น.หากตรงกับวันหยุดของบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยกำหนดให้ส่งคำสั่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุนล่วงหน้า 2 วันทำการ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนหน้า
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  1,000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  1,000 บาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  ทุกวันทำการ หากตรงกับวันหยุดของบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศจะเลื่อนเป็นวันทําการถัดไป ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 2 วันทำการ หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทําการก่อนหน้า
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  1,000 บาท หรือ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.15% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  555,768,127.32 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  23.1939 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

3.42

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

7.58

หน่วยลงทุน

94.83

หน่วยลงทุน

EINGROB ID

Rating

(%)NAV

94.83

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

94.83

อื่นๆ

-5.83

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 30.46 13.74 26.52 -7.52 18.26 -20.07 21.17 -4.52 1.42 3.93
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 15.55 -14.22 10.35 10.78 7.17 -16.17 13.04 0.63 19.43 -4.27
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 16.50 18.36 18.43 28.16 13.96 18.74 12.25 31.98 22.27 19.17
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 14.79 18.14 15.05 21.05 11.90 16.28 9.19 21.19 17.26 16.53
Information Ratio 1.35 2.00 1.33 -1.24 1.32 -0.32 0.85 -0.30 -1.10 0.35
* ดัชนี TOPIX (Total Return Net) ในสัดส่วน 100% คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณ

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/06/2006)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 28.33 3.22 28.33 34.88 27.11 20.26 10.09 4.78
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 12.06 -3.57 12.06 14.48 4.43 7.75 4.73 1.29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 16.72 17.28 16.72 16.43 17.50 19.79 20.68 23.09
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 15.07 16.53 15.07 14.61 15.95 16.61 16.33 20.58
Information Ratio 3.63 3.20 3.63 1.97 1.82 1.00 0.39 0.14
* ดัชนี TOPIX (Total Return Net) ในสัดส่วน 100% คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณ
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) 20.40
Tracking Error(%) 10.40

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
รายงานสถานะกองทุนรายเดือน
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Load thai disclaimer