กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP-NGF)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP-NGF) มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nippon Growth (UCITS) Fund ซึ่งบริหารและจัดการโดย E.I. Sturdza Strategic Management Limited กองทุนเดียว มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  6
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  23 มิถุนายน 2549
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนด
 • ขนาดกองทุน
  1,471.50 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  321,135,150.95 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Nippon Growth (UCITS) Fund ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก
  Foreign Exchange Risk, Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  ทุกวันทำการ ตั้งแต่ 8.30-15.30 น.หากตรงกับวันหยุดของบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยกำหนดให้ส่งคำสั่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุนล่วงหน้า 2 วันทำการ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนหน้า
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  10,000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  10,000 บาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  ทุกวันทำการ หากตรงกับวันหยุดของบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศจะเลื่อนเป็นวันทําการถัดไป ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 2 วันทำการ หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทําการก่อนหน้า
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  10,000 บาท หรือ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเหมือนค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.15% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  321,135,150.95 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  10.0552 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

2.44

หน่วยลงทุน

95.55

หน่วยลงทุน

EINGROB ID

Rating

(%)NAV

95.55

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

95.55

Derivatives

2.11

อื่นๆ

-0.10

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 9.17 4.12 -12.85 7.85 41.31 3.93 1.42 -4.52 21.17 -20.07
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -0.96 1.45 -10.04 2.43 32.13 -4.27 19.43 0.63 13.04 -16.17
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 29.15 22.91 26.79 20.96 24.34 19.17 22.27 31.98 12.25 18.74
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 25.74 18.09 22.70 12.93 18.25 16.53 17.37 21.19 9.19 16.28
Information Ratio 0.26 0.09 -0.09 0.23 0.35 0.35 -1.10 -0.30 0.85 -0.32
* ดัชนี TOPIX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (23/06/2006)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 14.31 8.90 4.34 1.79 7.39 3.36 4.13 0.04
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 5.42 4.81 0.10 -3.66 0.04 3.61 3.41 -0.69
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 14.55 12.96 13.71 15.57 16.16 21.32 22.28 24.01
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 12.59 10.44 11.79 14.93 13.22 15.90 17.06 21.72
Information Ratio 1.23 1.99 0.94 0.53 0.69 -0.02 0.03 0.03
* ดัชนี TOPIX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

Analysis

Analysis 1 ปี
Tracking Difference(%) 5.45
Tracking Error(%) 10.35

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายงานสถานะกองทุนรายเดือน
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer