กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-CHINABOND-A)

มอบโอกาสสร้างผลตอบแทนพร้อมรับการเติบโต ผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ประเทศจีน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  5
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
 • ประเภทโครงการ
  กองทุน Fund of Funds ตราสารหนี้
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  11 มีนาคม 2565
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ขนาดกองทุน
  2,000 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  115,738,439.22 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF เป็นต้น ที่มีโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือตราสารเทียบเท่าตราสารหนี้และ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ในสกุลเงินหยวน (CNY) สกุลเงินหยวน (CNH) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือสกุลเงินอื่นใด ซึ่งออกโดยภาครัฐ และ/หรือองค์กรของรัฐ และ/หรือหน่วยงานและ/หรือบริษัทที่มีถิ่นฐานและ/หรือการดาเนินธุรกิจและ/หรือที่มีรายได้หลักและ/หรือมีกาไรจากการดาเนินธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า รวมถึงอาจมีผู้ออกตราสารในกลุ่มอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นได้โดยตราสารดังกล่าวข้างต้นเสนอขายในสกุลเงินหยวน (CNY) และ/หรือสกุลเงินหยวน (CNH)
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก
  Credit/Business/Market/Exchange/Country and Political/Repatriation/Liquidity Rate/Leverage Risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  ทุกวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  1,000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  1,000 บาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  ภายใน 4 วันทำการ นับจากวันขายคืน (T+4) โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.07% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.535% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  115,738,439.22 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  9.6016 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-1.94

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.00

ตราสารหนี้รัฐบาล

7.92

หน่วยลงทุน

92.64

หน่วยลงทุน

UBFIRUI LX

Rating

(%)NAV

73.03

ACSDICU LX

Rating

(%)NAV

19.61

รวม

92.64

อื่นๆ

0.38

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (11/03/2022)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -3.98
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* 2.07
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 6.62
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 8.54
Information Ratio -3.29

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
(Thai Only)
ข้อมูลกองทุนหลัก
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer