กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-INDO-UI)

ลงทุนในประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีศักยภาพ พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนสูง

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  8+
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างค่าเงิน สกุลพื้นฐานที่ลงทุนกับค่าเงินบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนรวมตราสารทุน
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  12 กุมภาพันธ์ 2567
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ขนาดกองทุน
  1,000 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  209,195,646.57 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศอินโดนีเซียทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โดยกองทุนจะ ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange (IDX)) และ/หรือ กองทุน ETF ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange (IDX)) และ/หรือ หน่วย CIS ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange (IDX)) โดยกองทุนจะมี Net Exposure ในตราสารทุนดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก
  Market/Business/Country and Political/Exchange Rate/Liquidity/Credit/Leverage/Repatriation Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  IPO : ระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2567 หลัง IPO : ทุกวันทำการซื้อขาย โดยต้องส่งคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า 1 วันทำการ โดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุนหากตรงกับวันหยุดของกองทุน จะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  1,000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  1,000 บาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  ทุกวันทำการซื้อขาย โดยต้องส่งคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 1 วันทำการ โดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุนหากตรงกับวันหยุดของ กองทุน จะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่มี
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.99%
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  209,195,646.57 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  9.0332 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

13.38

หน่วยลงทุน

86.93

หน่วยลงทุน

PTPDMAI IJ

Rating

(%)NAV

29.49

SUCOREQ IJ

Rating

(%)NAV

29.27

PDDTLDN IJ

Rating

(%)NAV

28.17

รวม

86.93

อื่นๆ

-0.31

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  3 เดือน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (12/02/2024)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -9.52 -9.66
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)* -5.62 -5.82
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 17.34 14.87
ความผันผวนดัชนีชี้วัด(%)* 17.63 16.09
Information Ratio -1.36 -0.93
* IDX Composite Index ในสัดส่วน 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)
หมายเหตุ 1 % ต่อปี
หมายเหตุ 2 % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง_ASP-INDO-UI
แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge assessment) (ASP-INDO-UI)
Load thai disclaimer