กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล (ASP-SC-UI-D)

กองทุนรวม Private Credit กองแรกในไทย ที่มีระยะเวลาถือครองต่ำที่สุด

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  8+
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนรวม Feeder Fund
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  20 ตุลาคม 2566
 • อายุโครงการ
  ไม่กําหนด
 • ขนาดกองทุน
  1,000 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  16,949,529.89 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน Oaktree Strategic Credit iCapital Access Fund SPC (กองทุนหลัก) Class I-Dis ซึ่งจัดตั้งภายใต้ กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (the Cayman Islands) และมี iCapital Advisors, LLC เป็นผู้จัดการการลงทุน ทั้งนี้ จะมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนใน Class I ของกองทุน Oaktree Strategic Credit Fund (กองทุนอ้างอิง) ซึ่งกองทุนอ้างอิงมีสถานะเป็น กองทรัสต์ตามกฎหมายของรัฐ Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีลักษณะเป็น Business Development Company (“BDC”) ภายใต้ กฎหมาย Investment Company Act of 1940
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
 • ความเสี่ยงหลัก
  Credit/Business/Country and Political/Liquidity/Market/Leverage/Repatriation/Exchange Rate Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  "วันแรกของแต่ละเดือน (The first day of each month)" เป็นวันทํารายการขายหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้หาก “วันแรกของแต่ละเดือน (The first day of each month)” เป็นวันหยุดของกองทุนไทยจะเลื่อนเป็นวันทําการถัดไป โดยจะต้องส่งคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วันทําการ พร้อมชําระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุนไทย หากวันส่งคําสั่งซื้อ หน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุนไทย บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทําการก่อนหน้า ตั้งแต่เวลาเปิดทําการ – 15.30 น.
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  100,000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  100,000 บาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  “วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส(Thelast calendar day of each calendar quarter)” เป็นวันทํารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้หาก “วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (The last calendar day of each calendar quarter)” เป็นวันหยุดของกองทุนไทยจะเลื่อนเป็นวันทําการถัดไป ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 46 วัน หากวันส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุนไทย บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 15.30 น.
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กําหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กําหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน 0.75% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  16,949,529.89 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  10.0506 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

Derivatives

-3.40

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

7.07

ตราสารหนี้รัฐบาล

0.45

หน่วยลงทุน

96.92

หน่วยลงทุน

OAKTREE SC

Rating

(%)NAV

96.92

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

96.92

อื่นๆ

-1.04

รวม

100.00

ประวัติการจ่ายเงินปันผล/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอดีต (บาท:หน่วย)

วัน/เดือน/ปี 2566 2567
จำนวนเงิน 0.083300 0.141200

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2023
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.40
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 2.93

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (31/10/2023)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.26 -1.24 0.26 0.62
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 14.45 14.45 9.06

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  TMBThanachart Bank Public Company Limited

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assetment) (ASP-SC-UI)
แบบลงนามรับความเสี่ยง_ASP-SC-UI
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดหน่วยลงทุน
ตารางส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้า
เอกสารประกอบการลงทุนของผ้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High–Net–Worth) (ASP-SC-UI)
กำหนดการการจ่ายเงินปันผล
Load thai disclaimer