กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอิควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-APR-UI)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  8+
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
 • ประเภทโครงการ
  ทรัพย์สินทางเลือก
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  15 พฤศจิกายน 2565
 • อายุโครงการ
  ประมาณ 5 ปี (ไม่ต่ำกว่า 4 ปี 11 เดือน ไม่เกินกว่า 5 ปี 1 เดือน)
 • ขนาดกองทุน
  2,000 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  489,572,329.25 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  เน้นลงทุนในหน่วย Private Equity ในประเทศ โดยไม่จำกัดอัตราส่วน ซึ่งสามารถมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วย Private Equity สูงสุดร้อยละ 100 ของ NAV ผ่านการลงทุนใน Private Equity Trust ชื่อ ALLY KEX PRIVATE EQUITY TRUST โดย Private Equity Trust จะเข้าลงทุนในกิจการเป้าหมายผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้นหรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนั้นในภายหลัง โดยจะลงทุนในกิจการซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยในประเทศไทย
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายเงินปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก
  Liquidity risk,Market Risk,Business risk,Country and Political Risk,Credit risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  เสนอขายครั้งเดียวช่วง IPO
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  1 ล้านบาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  ไม่กำหนด
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  กองทุนไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ โดยจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเท่านั้นทั้งระหว่างอายุโครงการและวันครบกำหนดอายุโครงการของกองทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิของบริษัทจัดการ
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.14% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50% ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.03% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.50% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  489,572,329.25 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  10.4115 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

1.39

หน่วยลงทุน

99.17

หน่วยลงทุน

ALLY KEX

Rating

(%)NAV

99.17

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

99.17

อื่นๆ

-0.56

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2023 2022
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 2.77 0.00
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 17.27

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (15/11/2022)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -0.54 0.00 -0.54 0.99 2.53
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 7.72 17.25

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอิควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
รายงานรอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Load thai disclaimer