กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-SC(UH)-UI-A)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  8+
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ไม่ป้องกัน
 • ประเภทโครงการ
  กองทุนรวมฟีดเดอร์ฟันด์ (Feeder Fund), กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  23 พฤษภาคม 2567
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ขนาดกองทุน
  1,000 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  34,259,787.94 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน Oaktree Strategic Credit iCapital Access Fund SPC (กองทุนหลัก) Class I-Dis ซึ่งจัดตั้งภายใต้ กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (the Cayman Islands) และมี iCapital Advisors, LLC เป็นผู้จัดการการลงทุน ทั้งนี้ จะมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนใน Class I ของกองทุน Oaktree Strategic Credit Fund (กองทุนอ้างอิง) ซึ่งกองทุนอ้างอิงมีสถานะเป็น กองทรัสต์ตามกฎหมายของรัฐ Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีลักษณะเป็น Business Development Company (“BDC”) ภายใต้ กฎหมาย Investment Company Act of 1940
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก
  Credit/Business/Country and Political/Liquidity/Market/Leverage/Repatriation/Exchange Rate Risk

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  "วันแรกของแต่ละเดือน (The first day of each month)" เป็นวันทํารายการขายหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้หาก “วันแรกของแต่ละเดือน (The first day of each month)” เป็นวันหยุดของกองทุนไทยจะเลื่อนเป็นวันทําการถัดไป โดยจะต้องส่งคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วันทําการ พร้อมชําระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุนไทย หากวันส่งคําสั่งซื้อ หน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุนไทย บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทําการก่อนหน้า ตั้งแต่เวลาเปิดทําการ – 15.30 น.
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  1 แสนบาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  1 แสนบาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน : ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยจะกำหนด “วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส” (The last calendar day of each calendar quarter) เป็นวันทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หากเป็นวันหยุดของกองทุนไทยจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 46 วัน หากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุนไทยจะเลื่อนเป็นวันท่าการก่อนหน้า ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยได้ เมื่อเงินลงทุนแต่ละรายการมีระยะเวลาการถือครองครบ 1 ปีนับถัดจากวันที่ ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (365 วัน หรือ 366 วัน แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การคำนวณระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนตามรูปแบบ first in first out (FIFO) อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิการทำรายการให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามรูปแบบ first in first out (FIFO) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเลือกรายการที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนได้
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กําหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กําหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.50% (เก็บจริง 1.07%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน คิดเช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50% ต่อปี (เก็บจริง 0.97%)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.75% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  34,259,787.94 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  10.0000 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

133.30

อื่นๆ

-33.30

รวม

100.00

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
(Thai Only)
ข้อมูลกองทุนหลัก
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
ตารางขายคืน สับเปลี่ยน ครบกำหนดอายุ กองทุน
แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge assessment) (ASP-SC(UH)-UI-A)
แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง_ASP-SC(UH)-UI-A
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดหน่วยลงทุน
Load thai disclaimer