กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-GCOM 1)

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรม IT และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  6
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • ประเภทโครงการ
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  24 กรกฎาคม 2561
 • อายุโครงการ
 • ขนาดกองทุน
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  165,936,191.25 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  อ่านนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.assetfund.co.th/home/assetplus/upload/ASP-GCOM%201_Fund%20Fact%20Sheet_1541475714.67158.pdf
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  0-2672-1111
 • โทรสาร
  0-2672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  เสนอขายครั้งเดียว 16 - 20 กรกฎาคม 2561
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  1,000,0000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  ไม่กำหนด
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน ในช่วง 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะยังไม่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หลังช่วง 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน “ทุกวันทำการซื้อขาย” ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนได้รับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี 1.ในกรณีที่ ณ วันครบกำหนดอายุในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนได้รับเงินลงทุนคืนเป็นเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด หรือ 2.หลังจากครบกำหนดการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) และหากเกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการก่อนหน้ามีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 10.60 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนเมื่อคำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่า 10.60 บาทต่อหน่วย
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.50% ต่อปี  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่มี  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  165,936,191.25 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  9.3987 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

20.46

ตราสารทุน

95.60

กลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

INFORMATION TECHNOLOGY

72.82

ธนาคาร

22.79

รวม

95.61

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

MS US 22.79
AMAT US 22.23
NVDA US 21.97
2018 HK 14.37
ATVI US 14.25
รวม 95.61

Derivatives

1.86

อื่นๆ

-17.92

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามปีปฏิทิน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  2018
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) -20.96
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 22.55

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (24/07/2018)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 18.92 -1.98 9.83 -5.92 -5.90
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 20.78 20.99 20.20 21.81 21.68

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
(Thai Only)
วันหยุด (เฉพาะกองทุนต่างประเทศ)
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
Load thai disclaimer