กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-TFIXED 6M2)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลทั่วไป

 • ระดับความเสี่ยงกองทุน
  4
 • การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  ป้องกันความเสี่ยงส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน
 • ประเภทโครงการ
  500 ล้านบาท
 • ชนิด
  กองทุนเปิด
 • วันที่จดทะเบียน
  26 กุมภาพันธ์ 2562
 • อายุโครงการ
  ประมําณ 6เดือน (แต่ไม่ต่ำกว่ํา 5เดือน และ ไม่เกิน 7เดือน)นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
 • ขนาดกองทุน
  500 ล้านบาท
 • มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน
  854,001,177.54 บาท
 • นโยบายการลงทุน
  ลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ และลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 • นโยบายเงินปันผล
  ไม่จ่ายเงินปันผล
 • ความเสี่ยงหลัก
  Business Risk, Credit risk, Market risk, Liquidity risk

ข้อมูลบริษัทจัดการกองทุน

 • ชื่อบริษัท
  บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด
 • ที่อยู่
  ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
 • โทรศัพท์
  02-672-1111
 • โทรสาร
  02-672-1180
 • E-Mail
  customercare@assetfund.co.th
 • ผู้จัดการกองทุน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้ดูแลผลประโยชน์
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • นายทะเบียน
  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
 • ผู้สอบบัญชี
  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด

การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน

 • วันเวลาขายหน่วยลงทุน
  เสนอขายครั้งเดียวในช่วง IPO ระหว่างวันที่ 13– 25 กุมภาพันธ์ 2562
 • มูลค่าการขายครั้งแรก
  5,000 บาท
 • มูลค่าการขายครั้งต่อไป
  5,000 บาท
 • วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายเพียงครั้งเดียว ณ วันครบอายุโครงการ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งจำานวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้
 • มูลค่าการรับซื้อคืน
  ไม่กำหนด
 • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี  
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี  
การโอนหน่วยลงทุน 50 บาทต่อรายการ  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงทุน

  ตามโครงการ เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.00% ต่อปี  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี
ค่านายทะเบียน ไม่เกิน 0.50% ต่อปี

ผลการดำเนินงาน

 • มูลค่าทรัพย์สุทธิ
  854,001,177.54 บาท
 • มูลค่าหน่วยลงทุน
  10.0866 บาท

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

เงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน

0.05

Fixed Deposit

17.66

Fixed Deposit

BANK OF CHINA PLC. ( Macau Branch )

Rating

MOODYS (Issuer): A1

(%)NAV

17.66

รวม

17.66

ตราสารหนี้รัฐบาล

3.86

ตราสารหนี้เอกชน

77.50

ตราสารหนี้ 5 อันดับแรก

YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.

Rating

Fitch(t) (Issuer): AA(tha)

(%)NAV

23.62

RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): A-

(%)NAV

17.54

THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB-

(%)NAV

12.84

ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB+

(%)NAV

11.82

GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

Rating

TRIS (Issuer): BBB

(%)NAV

11.69

รวม

77.51

Derivatives

0.90

อื่นๆ

0.03

รวม

100.00

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีตามรอบปักหมุดย้อนหลัง เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม

  3 เดือน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (26/02/2019)2
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%) 0.54 0.86
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(%) 1.17 1.10

เอกสารอื่นๆ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เอกสารการขาย
รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
(Thai Only)
เอกสารข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส
Load thai disclaimer